SRV YHTIÖIDEN LISTAUTUMISANNISSA EI TEHDÄ STABILISAATIOTOIMENPITEITÄ

SRV YHTIÖIDEN LISTAUTUMISANNISSA EI TEHDÄ STABILISAATIOTOIMENPITEITÄ      

SRV Yhtiöt Oyj:n listautumisannin pääjärjestäjä SEB Enskilda ilmoittaa, että se 
ei tee listautumisannissa stabilisaatiotoimenpiteitä. SEB Enskilda ei näin ollen
tule palauttamaan lisäosake-erään kuuluvia osakkeita SRV Yhtiöt Oyj:lle.    

Listautumisannin kooksi on vahvistunut 13 000 000 osaketta, joista SRV Yhtiöt  
Oyj saa noin 117 miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112 miljoonaa euroa   
järjestelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen.      

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 
                                         
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. 
                             
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj (“SRV”) ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena 
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä  
sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa.     

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) 
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat    
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden   
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).    
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen     
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.                     

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut      
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville   
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.              

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta    
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia      
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa SRV:n tulosta, taloudellista    
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa   
koskevia SRV:n aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska
ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka 
eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken   
olosuhteita. SRV varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat  
eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, 
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi   
erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä    
tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka SRV:n tulos, taloudellinen 
asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen     
sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole   
osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. SRV ei sitoudu tarkastamaan 
tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan       
tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat  
tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.      
                                        
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)

Jaa sivu