SRV vahvistaa taserakennettaan – KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSAKEANTIVALTUUTUKSEN MYÖNTÄMISEKSI

SRV vahvistaa taserakennettaan
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSAKEANTIVALTUUTUKSEN MYÖNTÄMISEKSI

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään maanantaina 22.6.2015 klo 16.00 alkaen SRV:n pääkonttorissa, Tarvonsalmenkatu 15-17, Espoo. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään osakeantivaltuuksien myöntämisestä hallitukselle.

Haettavan valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 % osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä tämän tiedotteen päivämääränä. Mikäli antivaltuutus käytettäisiin kokonaan, tämä vastaisi 42,3 % osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä. Omistajat, joilla on 51,85 % yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista.

SRV tutkii mahdollisuutta järjestää osakeanti jo käynnissä olevien ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi. Alustavan selvityksen mukaan ja markkinatilanteesta riippuen osakeanti arvioidaan toteutettavan vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnitelmana on lisätä yhtiön omaa pääomaa 30–50 miljoonalla eurolla. Hallitus päättää myöhemmin annin lopullisesta määrästä ja sen ehdoista.
 
”SRV:n tilauskanta on ennätyskorkealla. Kalasataman REDI-hankkeen lisäksi meneillään on lukuisia muita yhtiömme tulevaisuuden kannalta merkittäviä kasvuhankkeita, kuten Keilaniemen tornit, Niittykummun metrokeskus ja Perkkaan alueen kehitys sekä useat kauppakeskushankkeet Venäjällä. Lisäksi teemme jatkuvasti töitä uusien merkittävien hankkeiden toteuttamiseksi. Nyt suunnitellun osakeannin tavoitteena on osaltaan rahoittaa näitä kasvuhankkeitamme. Samalla se on tärkeä merkki niin nykyisille kuin tuleville osakkeenomistajillemme yhtiön pääomistajien vahvasta sitoutumisesta ja uskosta yhtiön kehittymiseen myös tulevaisuudessa”, hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila tarkentaa.
 
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan liitetty tähän tiedotteeseen.

Lisätietoja:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 485 555
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, CFO, p. 040 667 0906

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

www.srv.fi

LIITE:
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 22.6.2015 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä yhtiökokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaiset, nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 1.6.2015. Päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.7.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.6.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.6.2015 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internetsivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous tai
b) puhelimitse numeroon 0201 45 5218 tai numeroon 0201 45 5267 arkisin kello 9.00 – 15.00 tai
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo.

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan 16.6.2015 klo 16.00 päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.6.2015.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.6.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 768 468 osaketta ja ääntä. Yhtiö omistaa kokouskutsun päivänä 1 176 807 omaa osakettaan.

Espoossa, 26. päivänä toukokuuta 2015

SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus

 

 

Jaa sivu