SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2008:

SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008:                 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT                      

- SRV:n liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia 146,4 milj. euroon (121,4 Me     
1-3/2007)                                    
- Liikevoitto kasvoi 150,1 prosenttia 8,9 milj. euroon (3,6 Me)         
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 451,3 milj. euroa (507,0 Me)      
- Omavaraisuusaste oli 52,1 prosenttia (33,2 %)                 
- Tulos per osake kasvoi 116,9 % ja oli 0,16 euroa (0,07 eur)          
- Katsauskauden voitto 1-3/2008 oli 5,9 milj. euroa (1,3 Me)          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

”SRV:n liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on jatkunut myönteisesti.     
Tilauskantamme katetaso on parantunut. Olemme jatkaneet strategiamme mukaisesti 
kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä ja hankkineet kaksi uutta merkittävää
kehityshanketta Pietarista maa-alueineen. Vaikka Suomen kansantalouden     
kasvunäkymät ovat heikentyneet, niin SRV:n toimitilarakentamisen näkymät ovat  
suotuisat. Asuntokysynnän hidastuminen ja keskittyminen valmistuviin kohteisiin 
heikentää Asuntoliiketoiminnan tulosnäkymiä kuluvana vuonna. Asuntorakentamisen 
tarve tulee kuitenkin jatkumaan kasvukeskuksissa ja tarjoaa SRV:lle pitkällä  
aikavälillä hyvän kasvupohjan. Yhtiön vahva tase ja hyvä vakavaraisuus antavat 
mahdollisuuden hyödyntää SRV:n innovatiivista hankekehitysosaamista tulevina  
vuosina. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton odotetaan   
ylittävän selvästi edellisen vuoden tason vuonna 2008”, arvioi SRV:n      
toimitusjohtaja Eero Heliövaara.                        

SRV-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 20,7 prosenttia ja oli 146,4  
milj. euroa (121,4 Me 1-3/2007). Liikevaihdosta 89 prosenttia (90 %) tuli    
Suomesta ja 11 prosenttia (10 %) Venäjältä ja Baltiasta.            

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 104,8 milj. euroon (69,4 Me). Asunto-
ja alueliiketoiminnan liikevaihto laski 26,0 milj. euroon (40,1 Me).      
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15,7 milj. euroon (11,9 Me).  

Liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (3,6 Me) ja katsauskauden voitto 5,9 milj. euroa
(1,3 Me). Liikevoittoprosentti oli 6,1 prosenttia (2,9%). Liikevoitto kasvoi  
sekä Toimitila- että Kansainvälisessä liiketoiminnassa. Toimitilaliiketoiminnan 
liikevoitto nousi 8,2 milj. euroon (2,9 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan   
liikevoitto nousi 1,2 milj. euroon (-0,9 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan   
liikevoitto laski 0,4 milj. euroon (2,0 Me) asuntomyynnin hidastumisen vuoksi. 
Tilauskanta oli 451,3 milj. euroa (507,0 Me 31.3.2007). Vuoden 2007 lopussa   
tilauskanta oli 528,7 milj. euroa.                       

Konsernin avainluvut                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut  | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 146,4  | 121,4   | 25,1  | 20,7  | 561,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 8,9   | 3,6    | 5,4   | 150,1  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 8,3   | 3,0    | 5,3   | 176,1  | 11,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto  | 5,9   | 1,3    | 4,6   | 357,3  | 7,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton      | 451,3  | 507,0   | -55,7  | -11,0  | 528,7  |
| tilauskanta       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | 6,1   | 2,9    |     |     | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | 5,7   | 2,5    |     |     | 2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % | 4,0   | 1,1    |     |     | 1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 52,1   | 33,2   |     |     | 55,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 16,7   | 11,7   |     |     | 9,7   |
| tuotto, % 1)      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 14,6   | 8,2    |     |     | 6,9   |
| 1)           |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur 2) | 0,16   | 0,07   |      | 116,9  | 0,22  |
--------------------------------------------------------------------------------
| tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi |
| muutettuna                                  |
| osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että    |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeiden mitätöinti                            |
--------------------------------------------------------------------------------

Rakentamisen näkymät                              

Yhdysvaltain talouskasvun hidastumisen seurauksena maailmantalouden kasvun   
odotetaan hidastuvan. Aasian vahva kysyntä, Euroopan kohtuulliset talousnäkymät 
sekä Venäjän talouden kasvu kuitenkin ylläpitävät myös Suomen talouden kasvua  
kohtuullisen hyvänä. Tulevan suhdannekuvan arviointia vaikeuttaa talouden    
kasvaneet epävarmuudet.                             

Suomen talous kasvoi 4,4 prosenttia vuonna 2007. Kuluvana vuonna talouskasvun  
odotetaan jäävän noin kolmeen prosenttiin. Rakentamisen suhdanteen odotetaan  
vuonna 2008 säilyvän hyvänä, vaikka kasvuvauhti hidastuukin. USA:sta alkanut  
rahoitusmarkkinoiden häiriö lisää kiinteistömarkkinoiden epävarmuutta.     

Asuntojen myyntiajat Suomessa ovat pidentyneet, mutta tilastokeskuksen     
barometrin mukaan asunnonostohalukkuus ei ole laskenut. Vuonna 2007 aloitettiin 
30 500 asunnon rakentaminen, mikä oli 3 500 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2006. 
Kuluvana vuonna uusia asuntoja odotetaan aloitettavan hieman vähemmän kuin   
vuonna 2007. Supistuminen kohdistuu erityisesti pientaloihin, asuinkerrostalojen
kysynnän ja tuotannon odotetaan pysyvän ennallaan. Pidemmän aikavälin      
ennusteiden mukaan uusien asuntojen tarve pysyy noin 30 000 asunnon tasolla   
vuoteen 2020 asti.                               

Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan säilyvän tänä vuonna nykyisellä    
tasolla. Kohtuullisen hyvä suhdannetilanne sekä Vuosaaren sataman valmistuminen 
tukevat logistiikka- ja varastorakentamista pääkaupunkiseudulla.        

Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä    
nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset  
kohosivat vuoden 2007 maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 5,4 prosenttia.  
Vuoden 2007 kustannusnousu oli 5,6 prosenttia. Aliurakoinnin ja materiaalien  
saatavuus on kehittynyt parempaan suuntaan.                   

Viron talous on usean vuoden nopean kasvun jälkeen selvästi hidastumassa. Tämä 
on vaikuttanut erityisesti rakennusteollisuuteen. Tallinnassa rakennusyhtiöillä 
oli katsauskauden lopussa 2 300 myymätöntä uutta asuntoa ja useita suuria    
rakennushankkeita on lopetettu tai niiden aloittamista on viivästetty. Viron  
pitkän aikavälin taloudellinen kehitys arvioidaan hyväksi. Kotimaisen kysynnän 
väheneminen on laskenut Latvian kasvulukuja. Viime vuosien kovasta noususta ja 
markkinoiden pienestä koosta johtuen koko Baltian talouskasvun ennustettavuuteen
liittyy epävarmuuksia.                             

Venäjän talous kasvoi 8,1 prosentin vauhtia vuonna 2007 ja kuluvalle vuodelle  
ennustetaan 7,6 prosentin kasvua. Viime vuonna rakentaminen kasvoi Venäjällä 18 
prosenttia ja rakentamisen kasvun odotetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla.  
Kustannustason nousu ja ammattitaitoisen henkilöstön niukkuus asettavat     
toiminnalle kuitenkin haasteita. Sekä toimitila- että asuntorakentamisen    
kysynnän arvioidaan säilyvän korkealla tasolla.                 

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 104,8   | 69,4   | 35,4  | 51,0  | 345,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 26,0   | 40,1   | -14,1  | -35,2  | 163,1  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 15,7   | 11,9   | 3,8   | 32,2  | 53,2  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | 2,9    | 1,9   | 1,0   | 50,4  | 11,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -2,9   | -1,9   | -1,0  |     | -11,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 146,4   | 121,4  | 25,1  | 20,7  | 561,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 8,2    | 2,9   | 5,3   | 182,0  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 0,4    | 2,0   | -1,5  | -78,7  | 10,7  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 1,2    | -0,9   | 2,2   |     | -10,2  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | -0,9   | -0,4   | -0,5  |     | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 126,1  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 8,9    | 3,6   | 5,4   | 150,1  | 15,1  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | IFRS   | IFRS   | muutos | muutos, | IFRS   |
| lopussa         |      |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 235,2   | 326,0  | -90,8 | -27,9  | 302,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 182,4   | 143,0  | 39,4  | 27,5  | 174,6  |
| alueliiketoiminta    |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 33,7   | 38,0   | -4,3  | -11,3  | 51,3   |
| liiketoiminta      |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 451,3   | 507,0  | -55,7 | -11,0  | 528,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 104,8   | 69,4   | 35,4  | 51,0  | 345,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 8,2    | 2,9   | 5,3   | 182,0  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 235,2   | 326,0  | -90,8  | -27,9  | 302,8  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 51,0 prosenttia ja oli 104,8 milj.  
euroa (69,4 Me). Liikevoitto oli 8,2 milj. euroa (2,9 Me). Tilauskanta oli 235,2
milj. euroa (326,0 Me).                             

Katsauskauden aikana valmistui mm. Neste Oilin uusi pääkonttori Espoon     
Keilaniemeen, Kauppakeskus TRIO:n ensimmäinen vaihe Lahteen, Etola Yhtiöille  
liike- ja tuotantotilaa Porvoon Kuninkaanporttiin ja Rolacille toimitilojen   
muutos- ja laajennustyöt Espooseen.                       

Alkuvuonna käynnistyi TRIO:n toinen vaihe Lahdessa ja L&T Kercan        
esirakentaminen. Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n Helsingin yliopiston Svenska
Social & Kommunal Högskolan uudisrakennuksen- ja peruskorjaustöiden      
projektinjohtourakoitsijaksi. Projekti tulee tilauskantaan vasta vuoden toisella
neljänneksellä.                                 

Keravanportin kiinteistö myytiin Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n hallinnoimalle 
kiinteistöpääomarahasto REFF I Kv:lle. SRV rakentaa Keravanporttiin kaksi    
liikerakennusta.                                

Helsingin hovioikeus antoi 6.3.2008 päätöksen SRV Toimitilat Oy:n ja F-Secure  
Oyj:n väliseen sopimuskiistaan. Sopimuskiista koski rakennusaikaisten sisätöiden
kuulumisesta alkuperäiseen vuokrasopimukseen. Hovioikeus ei muuttanut      
käräjäoikeuden päätöstä, jonka mukaan lisätyöt eivät kuuluneet alkuperäiseen  
vuokrasopimukseen. Oikeuden päätöksen mukaan F-Secure velvoitettiin maksamaan  
lisätyöt ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Päätöksen tulosvaikutus on noin 0,7 
miljoonaa euroa liikevoittoon ja noin 1,2 miljoonaa euroa tulokseen. F-Secure on
hakenut muutoksenhakulupaa päätökseen.                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 26,0   | 40,1   | -14,1  | -35,2  | 163,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 0,4    | 2,0   | -1,5  | -78,7  | 10,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 182,4   | 143,0  | 39,4  | 27,5  | 174,6  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,  
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli 26,0 milj. euroa (40,1 Me) ja   
liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (2,0 Me). Sekä liikevaihdon, että liikevoiton  
pienentyminen johtui aikaisempaa hiljentyneemmästä ja jälkipainotteisemmasta  
asuntokaupasta. Uusien loppuvuodesta 2007 aloitettujen merkittävien työmaiden  
liikevaihto tuloutuu rakentamisen ja myynnin edistyessä. Tilauskanta oli 182,4 
milj. euroa (143,0 Me).                             

Katsauskauden aikana solmittiin urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien  
kanssa yhteensä 27,6 milj. euron arvosta. Näistä merkittävimpiä olivat HOAS:lle 
Helsingin Viikkiin rakennettava 58 asunnon kerrostalo, KY Kiinteistö Oy:lle   
Helsingin Töölössä peruskorjattava 62 asunnon kerrostalo ja Jyväskylän jäähallin
saneeraus. Kauden aikana myytiin yhteensä 33 (103) omaperusteista asuntoa.   
Kauden lopussa rakenteilla oli 298 (613) asuntoa. Valmiita myynnissä olevia   
asuntoja oli 105 (18). Kauden aikana valmistui 125 (81) omaperusteista asuntoa. 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kohteet ovat Helsingin Oscar, johon valmistuu 
65 asuntoa, Espoon Vallikallion Helmi (67 asuntoa) ja Vantaan Ulrikanhuippu (46 
asuntoa), joka toteutetaan yhteistoiminnassa Asuntosäätiön kanssa.       

SRV jatkoi osallistumistaan osin TEKES-rahoitteiseen asumisen klusterin 24Living
-kehityshankkeeseen. Vuonna 2006 alkaneen 3-vuotisen hankkeen vetäjänä toimii  
Taideteollinen Korkeakoulu yhteistyössä Finpro:n, Massachusetts Institute of  
Technologyn (MIT) ja Tekesin kanssa ja siihen osallistuu useita suomalaisia   
yrityksiä.                                   

Uusien omaperusteisten asuntokohteitten aloitus sopeutetaan           
markkinatilanteeseen.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 15,7   | 11,9   | 3,8   | 32,2  | 53,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,2    | -0,9   | 2,2   |     | -10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 33,7   | 38,0   | -4,3  | -11,3  | 51,3  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 32,2 prosenttia 15,7 milj.   
euroon (11,9 Me). Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (-0,9 Me). Tilauskanta oli  
33,7 milj. euroa (38,0 Me).                           

Venäjä                                     

SRV on jatkanut Rezidor -konsernin operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja   
-hotellien saneeraamista Pietarissa. Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin 
Moskovan ydinkeskustassa arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä.  
SRV toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä         
projektinjohtourakoitsijana. Katsauskauden aikana valmistui Ahlströmin     
lasihuopatehdas.                                

Papulan asuntoalueen rakentaminen Viipurissa jatkui ja alueelle toteutetaan   
ensimmäisessä vaiheessa 38 asuntoa, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2008  
loppuun mennessä. Kohteesta on myyty 6 asuntoa.                 

SRV osti 32 prosentin omistusosuuden 11.2.2008 venäläisestä OOO Olgino-4    
-yhtiöstä, joka ostaa 24,9 hehtaarin maa-alueen Pietarin pohjoispuolelta    
kehätien välittömästä läheisyydestä. SRV tulee kasvattamaan omistusosuutensa  
enemmistöosuuteen yhtiöstä kesään 2008 mennessä. Kohteeseen tullaan rakentamaan 
yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja useassa vaiheessa seuraavien vuosien 
aikana. Tavoitteena on käynnistää ensimmäisen vaiheen rakentaminen vuoden 2008 
loppuun mennessä.                                

Katsauskaudella jatkettiin Moskovan alueella SRV:n kehittämän          
kauppakeskushankkeen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja vuokralaisten  
hakua. Kokonaisuuteen on suunniteltu rakennettavaksi n. 100 000         
kerrosneliömetriä. Hankkeen aikataulu täsmentyy rakennusluvan ja hankkeen    
toteutuspäätösten edellytysten täyttyessä. SRV toimii hankkeessa myös omistajana
25 prosentin osuudella. SRV on sijoittanut kauppakeskushankkeeseen noin 4,5   
milj. euroa.                                  

SRV on solminut sopimuksen Pietarin International Banking Instituten (IBI) ja  
paikallisen kumppanin kanssa noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen      
kehittämisestä Pietarissa. SRV kehittää yhdessä IBIn kanssa alueelle kaavaa ja 
alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Tavoitteena on, että alueen  
kehittäminen ja rakentaminen alkaa vuoden 2009 aikana.             

SRV on perustanut kehitysyrityksen OOO IBI Investin toteuttamaan edellä     
mainittua hanketta ja hankkinut maa-alueen yrityksen omistukseen. SRV on    
sijoittanut noin 30 milj. euroa 31.3.2008 maa-alueiden ja kiinteistöjen     
hankintaan ja sijoittaa yhteensä 60 milj. euroa hankintoihin. SRV tulee     
omistamaan arviolta 77,5 % hankkeesta, kun yhteistyösopimuksen mukaiset kaikki 
maa-alueet on hankittu IBI Investin hallintaan. SRV:n kumppani ja        
yhteisyrityksen tuleva vähemmistöosakas on pietarilainen NPO Znamia Truda    
-yhtiön pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja ja Boris Kholmyansky     
omistamiensa yhtiöitten kautta.                         

SRV kehittää paikallisen pankkikumppanin kanssa kiinteistörahastoyhteistyötä  
toimitilahankkeiden kehittämisen ja rakentamisen rahoittamiseen Venäjällä.   
Sijoittajia olisivat 50/50 -osuuksin ryhmä kansainvälisiä sijoittajia yhdessä  
SRV:n kanssa ja paikallinen kumppani, joka vastaisi myös rahastohallinnoinnista.
Mikäli suunnitelma toteutuu, niin SRV arvioi tekevänsä noin 20 milj. euron   
rahastosijoituksen.                               

SRV:n tavoitteena on toteuttaa vuoden 2008 aikana Jekaterinburgin        
hotelliprojektin myynti.                            

Baltia                                     

Virossa jatkettiin yhteisprojektia Facio Ehitusen kanssa Tarton kaupungissa.  
SRV:llä on tontti 7 kerrostalolle, joista yhden rakentaminen (42 asuntoa)    
aloitettiin kesällä 2007. Uusia omaperusteisia asuntokohteita ei aloitettu.   
Kauden aikana ei myyty yhtään asuntoa (13) ja kauden lopussa myynnissä olevia  
asuntoja oli yhteensä 46 (7), joista 5 (3) oli jo valmistuneissa kohteissa.   

Virossa Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen kauppa toteutui tammikuussa
2008, josta kirjautui liikevaihtoa 5 milj. euroa. Inchcape Motorsin autotalon  
rakentamista jatkettiin ja Mercantilen logistiikkakeskuksen suunnittelu on   
käynnissä.                                   

Latviassa luovutettiin HRX:n logistiikkakeskus.                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/2008 | 1-3/2007 | meur  | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 2,9    | 1,9   | 1,0   | 50,4  | 11,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -0,9   | -0,4   | -0,5  |     | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               


Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Konsernin korolliset velat olivat 95,7 milj. euroa 31.3.2008 (69,2 Me).     
Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa (0,6 Me). Konsernin likvidit varat  
katsauskauden lopussa olivat 19,6 milj. euroa (16,7 Me).            

Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 prosenttia (11,7 %) ja oman pääoman tuotto  
14,6 prosenttia (8,2 %). Omavaraisuusaste oli 52,1 prosenttia (33,2 %).    

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 0,7 milj. euroa (0,7 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 31.3.2008     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 124 000   | 211 000    | 759 000    | 1 094 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 23     | 45      | 95      | 163    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 421 000   | 233 000    | 100 000    | 754 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV teki tammikuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Jyväskylän keskustassa   
sijaitsevan, Alvar Aallon suunnittelemasta Valtiontalosta sekä sen yhteydessä  
olevasta tontista, jolle on on kehitteillä 12 000 kerrosneliömetrin       
uudisrakennus. Suojeltava Valtiontalo palautetaan osittain alkuperäiseen    
käyttöön.                                    

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.1.2008 SRV:n suunnitteluvarausanomuksen  
Karhusaarentien päälle suunniteltavista asuintornitaloista. Tarkoituksena on  
suunnitella alueelle neljä 27-28 kerroksista asuintornitaloa sekä näiden alle  
sijoittuva nelitasoinen pysäköintilaitos. Rakennusoikeutta alueelle tulisi   
alustavan suunnitelman mukaan noin 50 000 k-m2 ja asuntojen lukumäärä olisi noin
370. Hanke kytkettäisiin Keilaniemen metroaseman toteutukseen. Karhusaarentien 
kattaminen puistokannella kytkisi alueen osaksi Tapiolaa lisäten korkeatasoisen 
asumisen tarjontaa Tapiolassa.                         

SRV:n tytäryhtiöille uudet nimet osana brändiuudistusta             

Osana yhtiön brändiuudistusta SRV muutti tytäryhtiöidensä nimiä.        
Toimitilaratkaisuihin erikoistuneen SRV Viitoset Oy:n nimi muuttui 1.3.2008   
alkaen SRV Toimitilat Oy:ksi. Asuntoja tarjoavan SRV Westerlund Oy:n nimi    
muuttui SRV Asunnot Oy:ksi. SRV:n uudistetun brändin myötä yhtiön kaikki    
liiketoiminta-alueet näkyvät entistä selkeämmin yhden SRV-brändin alla.     

Muutokset yhtiön johdossa                            

Venäjän toiminnoista vastaava johtaja Veli-Matti Kullas nimitettiin SRV:n    
johtoryhmän jäseneksi 12.2.2008.                        

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 779 (704) henkilöä, joista toimihenkilöitä 575 
(494). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 61 (62) toimihenkilöä.      
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 795 (701) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 63 (54). Ulkomaan tytäryhtiöissä työskentelee keskimäärin 11    
prosenttia (8,2 %) henkilöstöstä.                        

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Katsauskauden lopussa SRV:n kotimaan toiminnoissa 
työskenteli 38 työharjoittelijaa.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin   | 31.3.2008  | 31.12.2007 | Osuus konsernin |
|                |       |       | henkilöstöstä  |
|                |       |       | 31.3.2008, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 299     | 295     | 37,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 277     | 257     | 34,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 127     | 114     | 16,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 92     | 86     | 11,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 795     | 752     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------


SRV:n hallitus päätti 11.2.2008 uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta    
kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat   
kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän mahdollinen palkkio      
ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin tulokseen ennen veroja.        

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009 osittain yhtiön 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta     
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden  
vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde    
päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut    
osakkeet yhtiölle vastikkeetta.                         

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2008 noin 60 henkilöä.    
Ansaintajaksolta 2008 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 
000 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin.                    

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen 
kustannusriskejä, joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta.
Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja        
ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset   
takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.          

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty selvitys vuoden 2007  
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu  
riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan     
toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n  
riskeistä, riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden
2007 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.            

SRV arvioi, ettei katsauskaudella ole tapahtunut oleellisia muutoksia yhtiön  
riskeissä.                                   

Hallinto ja yhtiökokouksien päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2008 Lasse Kurkilahden hallituksen   
varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, 
Markku Sarkamiehen tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka Hienosen ja Lasse   
Kurkilahden nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan   
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT.                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.                               

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja osakkeiden lukumäärä on 36 696 615. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:n    
osakkeet otettiin OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteeksi prelistalla  
12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 31.3.2008 yhteensä 6 104    
osakkeenomistajaa.                               

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden lopussa oli 5,55 euroa (5,02 31.12.2007).  
Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 6,60 euroa ja alin 4,67 euroa.     
Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos vastaavana aikana oli   
-16,18 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin -3,91 %.        

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 203,7 milj. euroa. Helsingin 
Pörssissä osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana noin 5,1 milj. kpl ja   
vaihtoarvo oli 27,7 milj. euroa.                        

Omat osakkeet                                  

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli katsauskauden lopussa 71 
853 kappaletta SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, mikä vastasi 0,2 prosenttia yhtiön  
kaikista osakkeista. Osakkeet on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Henkilöstö  
Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti.                 

Taloudelliset tavoitteet                            

SRV:n tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15 prosentin     
keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 30    
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä   
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

SRV jätti huhtikuussa 90,5 milj. euron tarjouksen Helsingin Musiikkitalon    
rakentamisesta SRV:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon kanssa   
solmitun selvitystyön perusteella. SRV arvioi, että rakentamispäätös voitaisiin 
tehdä ja urakkasopimukset allekirjoittaa toukokuun loppuun mennessä. Aikataulun 
mukaan Musiikkitalo valmistuisi huhtikuun lopussa 2011.             

IBI-hankkeen maa-alueitten ja kiinteistöjen hankintoja on jatkettu suunnitelmien
mukaisesti ja SRV on käyttänyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä noin 50 milj.
euroa hankintoihin.                               Näkymät vuodelle 2008                              

Liike- ja toimitilarakentamisen odotetaan säilyvän tänä vuonna nykyisellä    
tasolla. Asuntojen myyntiajat Suomessa ovat pidentyneet ja kysynnän odotetaan  
kohdistuvan valmistuviin kohteisiin. Asuntojen hintatason arvioidaan      
tasaantuvan. Venäjän vahvan taloudellisen kehityksen odotetaan tukevan     
kansainvälisen liiketoiminnan kehitystä.                    

Tilauskannan taso tarjoaa myönteisen perustan vuoden 2008 liikevaihdon ja    
tuloksen kehitykselle. Jekaterinburgissa sijaitseva Park Inn -hotelli pyritään 
myymään vuoden 2008 aikana.                           

Vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.   
Vuoden 2008 liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2007 liikevoiton.  


Espoo 12.5.2008                                 


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

JAKELU                                     
Helsingin pörssi                                
tiedotusvälineet                                

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        


--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | 1-3/200 | 1-3/2007 | 2007  | 2006  |
|               |     | 8    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | IFRS  | IFRS   | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | milj.  | 146,4  | 121,4  | 561,4 | 479,5 |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | milj.  | 8,9   | 3,6   | 15,1  | 24,6  |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       | %    | 6,1   | 2,9   | 2,7  | 5,1  |
| liikevaihdosta       |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia   | milj.  | 8,3   | 3,0   | 11,5  | 20,7  |
| eriä            | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia   | %    | 5,7   | 2,5   | 2,1  | 4,3  |
| eriä, % liikevaihdosta   |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     | milj.  | 8,3   | 3,0   | 11,5  | 20,7  |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %    | %    | 5,7   | 2,5   | 2,1  | 4,3  |
| liikevaihdosta       |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | milj.  | 5,8   | 1,9   | 7,2  | 14,5  |
| kuuluva tulos        | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1)   | %    | 14,6  | 8,2   | 6,9  | 27,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto  | %    | 16,7  | 11,7   | 9,7  | 15,9  |
| 1)             |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste      | %    | 52,1  | 33,2   | 55,4  | 31,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | milj.  | 0,7   | 0,7   | 5,4  | 3,3  |
| pysyviin vastaaviin     | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | %    | 0,5   | 0,6   | 1,0  | 0,7  |
| pysyviin vastaaviin, %   |     |     |     |    |    |
| liikevaihdosta       |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta         | milj.  | 451,3  | 507,0  | 528,7 | 453,7 |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |     | 779   | 704   | 761  | 668  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | milj.  | 259,8  | 132,6  | 222,9 | 141,7 |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | milj.  | 76,1  | 52,5   | 43,2  | 64,6  |
|               | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste      | %    | 46,3  | 82,9   | 27,3  | 103,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 0,16  | 0,07   | 0,22  | 0,56  |
| osakekohtainen tulos 2)   |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 4,38  | 2,29   | 4,22  | 2,22  |
| osakekohtainen oma pääoma  |     |     |     |    |    |
| 2)             |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | -    | -    | 0,12  | 0,12  |
| osakekohtainen osinko    |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta      | %    | -    | -    | 54,6  | 21,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto  | %    | -    | -    | 2,4  | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     |     | -    | -    | 22,8  | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys   |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa  | euroa  | 5,55  | -    | 5,02  | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi       | euroa  | 5,55  | -    | 8,40  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi       | euroa  | 4,67  | -    | 4,72  | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi       | euroa  | 6,60  | -    | 10,79 | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | milj.  | 203,67 | -    | 184,60 | -   |
| kauden lopussa       | euroa  |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | 1 000  | 5 078  | -    | 22 514 | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | %    | 13,8  | -    | 68,8  | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän    | 1 000  | 36 718 | 26 064  | 32 703 | 26 064 |
| painotettu keskiarvo    |     |     |     |    |    |
| tilikauden aikana      |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden | 1 000  | 36 697 | 26 064  | 36 768 | 26 064 |
| lopussa           |     |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi  
muutettuna                                   
SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007 kaksikymmenkertaistaa 
osakkeiden lukumäärän. Ennen nimellisarvon muutosta osakkeiden lukumäärä oli 1 
303 200. Nimellisarvon muutoksen jälkeen osakkeita oli 26 064 000. SRV Yhtiöt  
Oyj järjesti osakeannin kesäkuussa 2007. Osakeannissa merkittiin 13 000 000   
osaketta. Osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä oli 39 064 000. SRV Henkilöstö
Oy:n sulautuminen SRV Yhtiöt Oyj:hin pantiin täytäntöön 28.9.2007. SRV Yhtiöt  
Oyj laski samassa yhteydessä, osakepääomaa korottamatta, liikkeelle yhteensä 10 
216 468 uutta SRV:n osaketta. Sulautumisen yhteydessä SRV Yhtiöt Oyj sai    
haltuunsa SRV Henkilöstö Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n osaketta. Sulautumisen 
jälkeen osakkeiden lukumäärä oli 36 768 468.                  

SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008: taulukko-osa          

LIITTEET                                    

1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Segmenttitiedot                               
3) muita SRV-konsernin tunnuslukuja                       

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2007. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin   
mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.          

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 146,4  | 121,4  | 25,1   | 20,7  | 561,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | 0,4   | 0,3   | 0,1   | 23,6  | 1,1   |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja       | 1,4   | 7,1   | -5,7   | -80,3  | 18,3   |
| keskeneräisten      |     |     |     |     |     |
| tuotteiden varastojen  |     |     |     |     |     |
| muutos          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja palveluiden | -124,0 | -112,0 | -12,0  | 10,7  | -509,7  |
| käyttö          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   | -11,3  | -9,6  | -1,7   | 17,9  | -41,6  |
| aiheutuneet kulut    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        | -0,6  | -0,4  | -0,2   | 40,5  | -1,9   |
| arvonalentumiset     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   | -3,4  | -3,2  | -0,2   | 6,2   | -12,6  |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 8,9   | 3,6   | 5,4   | 150,1  | 15,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot      | 1,2   | 0,5   | 0,7   | 124,8  | 2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      | -1,8  | -1,1  | -0,7   | 66,0  | -6,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -0,6  | -0,6  | -0,1   | 10,9  | -3,5   |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   | 8,3   | 3,0   | 5,3   | 176,1  | 11,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -2,4  | -1,7  | -0,7   | 39,9  | -3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto   | 5,9   | 1,3   | 4,6   | 357,3  | 7,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 5,8   | 1,9   |     |     | 7,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      | 0,1   | -0,6  |     |     | 0,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 0,16  | 0,07  |      | 116,9  | 0,22   |
| kuuluvasta voitosta   |     |     |     |     |     |
| laskettu osakekohtainen |     |     |     |     |     |
| tulos (laimentamaton ja |     |     |     |     |     |
| laimennettu) 1)     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä
on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007 toteutettu  
osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman  
täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeiden mitätöinti.      


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 3/2008  | 3/2007 | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 8,1   | 5,6  | 45,5  | 8,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              | 0,7   | 0,7  | 0,0   | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     | 0,7   | 0,8  | -14,4  | 0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          | 2,9   | 2,6  | 14,8  | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset               | 11,6   | 6,4  | 80,5  | 2,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     | 1,5   | 0,9  | 64,1  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     | 25,5   | 17,0  | 50,3  | 16,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           | 217,0  | 141,7 | 53,2  | 196,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   | 78,7   | 70,6  | 11,5  | 94,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 4,5   | 2,6  | 74,4  | 3,4   |
| perustuvat verosaamiset       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              | 19,6   | 16,7  | 17,7  | 21,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     | 319,8  | 231,5 | 38,1  | 315,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            | 345,3  | 248,5 | 39,0  | 331,6  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 3/2008  | 3/2007 | %    | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |     |    |     |     |
| pääoma                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             | 3,1   | 1,3  | 135,0  | 3,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           | 0,0   | 1,8  |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman    | 87,3   | -   |     | 87,3  |
| rahasto               |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              | 0,0   | 0,0  | -110,5 | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          | 0,0   | 0,0  | -100,0 | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        | 70,4   | 56,7  | 24,3  | 64,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  | 160,8  | 59,7  | 169,2  | 155,1  |
| pääoma yhteensä           |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          | 3,3   | 3,6  | -7,2  | 3,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         | 164,2  | 63,3  | 159,2  | 158,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       | 0,4   | 1,5  | -71,1  | 0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 6,1   | 4,9  | 25,2  | 5,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 46,3   | 52,9  | -12,4  | 37,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              | 0,4   | 0,1  |     | 0,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä     | 53,3   | 59,3  | -10,1  | 44,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       | 71,2   | 103,9 | -31,4  | 96,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 3,5   | 1,8  | 98,8  | 1,6   |
| perustuvat verovelat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 4,3   | 3,9  | 8,5   | 4,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 48,9   | 16,3  | 199,7  | 26,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä     | 127,9  | 125,9 | 1,6   | 129,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            | 181,2  | 185,2 | -2,2  | 173,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     | 345,3  | 248,5 | 39,0  | 331,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2008          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | 0,0 |   | 0,0 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,0 | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 5,8 | 5,8 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 5,8 | 5,8 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | 0,0 | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   |   |    |   | -0,1 | -0,1 |    |    |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 70,4 | 160, | 3,3  | 164,2 |
| 31.3.2008  |   |   |   |    |   |   | 8  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.3.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osak | Yli- | Muunto | Arvon | Kerty | Yh-te | Vähem | Oma  |
| (milj.    | e-  | kurss | -   | -   | -neet | ensä | -   | pääom |
| euroa)    | pääo | i-  | ero  | muuto | voitt |    | mistö | a   |
|       | ma  | rahas |    | s-  | o-var |    | n   | yhtee |
|       |   | to  |    | rahas | at  |    | osuus | n-sä |
|       |   |    |    | to  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8  | 0,0  | 0,1  | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |    | 0,0  |    |    | 0,0  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |    |    | -0,2 |    | -0,2 |    |    |
| olevien   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| rahoitusvaro |   |    |    |    |    |    |    |    |
| jen siirrot |   |    |    |    |    |    |    |    |
| tuloslaskelm |   |    |    |    |    |    |    |    |
| aan     |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |    |    | 0,1  |    | 0,1  |    |    |
| olevien   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| rahoitusvaro |   |    |    |    |    |    |    |    |
| jen käypään |   |    |    |    |    |    |    |    |
| arvoon    |   |    |    |    |    |    |    |    |
| arvostus   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |    |    |    | 0,0  | 0,0  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0  | 0,0  | -0,1 | 0,0  | -0,1 |    |    |
| omaan    |   |    |    |    |    |    |    |    |
| pääomaan   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotulot  |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |    |    |    | 1,9  | 1,9  |    |    |
| n voitto   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,9  | 1,9  |    |    |
| lla kirjatut |   |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja  |   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut    |   |    |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |    |    |    | 0,0  | 0,0  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8  | 0,0  | 0,0  | 56,7 | 59,7 | 3,6  | 63,3 |
| 31.3.2007  |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,1 | 0,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,1 | 0,1 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 7,2 | 7,2 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 7,2 | 7,2 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirah | 1,8 | -1, |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| aston siirto |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| osakepääomaa |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| n      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 116, |    |   | 0,4 | 117, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 6  |    |   |   | 0  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   |   |    |   | -3,2 | -3,2 |    |    |
| henkilöstöan |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nin     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| vähennykset |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -29, |    |   | 8,6 | -20, |    |    |
| osakkeiden  |   |   | 3  |    |   |   | 7  |    |    |
| hankinta ja |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| mitätöinti  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 31.12.2007  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-3/2008 | 1-3/2007  | 2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           | 5,9    | 1,3    | 7,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 0,6    | 0,4    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 0,0    | 0,6    | 1,5    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 0,6    | 0,6    | 3,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | -0,1    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 2,4    | 1,7    | 3,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 3,6    | 3,3    | 10,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -10,3   | -1,3    | -2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | 15,8   | -5,7    | -23,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -20,2   | -7,3    | -62,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -26,1   | 23,7    | 16,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -40,7   | 9,4    | -72,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -2,1   | -1,1    | -6,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 2,8    | 1,3    | 2,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -1,7   | -1,6    | -6,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -32,2   | 12,7    | -63,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,6   | -0,6    | -4,2    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | -0,2   | 0,0    | -0,1    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | 0,0    | -0,1    | -1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,7    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,3    | 0,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -0,7   | -0,5    | -4,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut       | 0,0    | 0,0    | 113,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            | 17,8   | 5,5    | 19,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        | -9,2   | -4,2    | -13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | 0,0    | -0,2    | 0,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 12,9   | 2,9    | -21,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 9,5    | -14,5   | 0,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | -0,1   | 0,0    | -20,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | 0,0    | 0,0    | -3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 31,1   | -10,4   | 74,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | -1,8   | 1,8    | 6,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 21,4   | 14,9    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa      | 19,6   | 16,7    | 21,4    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 3/2008  | 3/2007  | %    | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 78,7   | 61,7   | 27,5   | 86,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 93,1   | 42,2   | 120,4  | 64,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 33,0   | 14,4   | 128,9  | 30,3   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden     |     |     |     |     |
| osakkeet             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut          | 6,5   | 14,2   | -54,3  | 6,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus       | 5,6   | 9,0   | -37,8  | 8,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        | 217,0  | 141,7  | 53,2   | 196,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset        | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 3/2008  | 3/2007  | %    | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset  | 90,4   | 88,8   | 1,8   | 69,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit          | 0,0   | 10,8   |     | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten | 71,4   | 71,0   | 0,6   | 71,4   |
| hankkeiden veloista       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset  | 4,3   | 6,6   | -35,2  | 4,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS     | IFRS      | IFRS       |
| johdannaissopimuksista | 3/2008    | 3/2007     | 2007       |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot | Käyvät arvot  | Käyvät arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Posit | Negat | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
|             | .   | .   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    |    |    |    |    |    |     |
| ulkopuoliset      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 3/200 |    | 3/2007 |    | 12/2007 |
|             |    | 8   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |     |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 8,1  |    | 9,4  |    | 8,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Segmenttitiedot                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 104,8  | 69,4  | 35,4   | 51,0  | 345,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 26,0  | 40,1  | -14,1  | -35,2  | 163,1  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 15,7  | 11,9  | 3,8   | 32,2  | 53,2   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 2,9   | 1,9   | 1,0   | 50,4  | 11,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | -2,9  | -1,9  | -1,0   |     | -11,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 146,4  | 121,4  | 25,1   | 20,7  | 561,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 8,2   | 2,9   | 5,3   | 182,0  | 18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 0,4   | 2,0   | -1,5   | -78,7  | 10,7   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 1,2   | -0,9  | 2,2   |     | -10,2  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | -0,9  | -0,4  | -0,5   |     | -3,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 126,1  | -0,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 8,9   | 3,6   | 5,4   | 150,1  | 15,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             | IFRS    | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)                 | 1-3/2008  | 1-3/2007  | 2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta       | 7,8     | 4,2    | 5,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta    | 1,6     | 4,9    | 6,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta    | 7,9     | -7,8    | -19,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä          | 6,1     | 2,9    | 2,7     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 3/2008 | 3/2007 | milj eur | %    | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 98,7  | 111,0  | -12,3  | -11,1  | 117,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 116,8  | 79,0  | 37,7   | 47,8  | 113,4  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 123,6  | 63,2  | 60,4   | 95,5  | 114,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 162,3  | 49,2  | 113,1  | 230,1  | 162,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -156,0 | -53,9  | -102,1  |     | -175,4  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 345,3  | 248,5  | 96,8   | 39,0  | 331,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 3/2008 | 3/2007 | milj eur | %    | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 76,3  | 93,8  | -17,5  | -18,7  | 83,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 102,8  | 65,3  | 37,5   | 57,4  | 93,8   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 114,0  | 52,6  | 61,4   | 116,7  | 104,9  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 44,6  | 26,9  | 17,7   | 66,1  | 31,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -156,5 | -53,4  | -103,1  |     | -140,9  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 181,2  | 185,2  | -4,0   | -2,2  | 173,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 3/2008 | 3/2007 | milj eur | %    | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 43,7  | 40,1  | 3,6   | 9,0   | 33,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 97,0  | 39,5  | 57,5   | 145,6  | 81,5   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 115,1  | 29,9  | 85,2   | 284,9  | 101,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | 4,0   | 23,0  | -19,0  |     | 6,7   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 259,8  | 132,6  | 127,2  | 96,0  | 222,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoman tuotto 1)    | IFRS    | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)                 | 1-3/2008  | 1-3/2007  | 2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta       | 95,2    | 33,5    | 52,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja Alueliiketoiminta    | 2,0     | 21,0    | 16,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta    | 5,5     | -8,3    | -11,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä          | 16,7    | 11,7    | 9,7     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 3/2008 | 3/2007 | milj eur | %    | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 235,2  | 326,0  | -90,8  | -27,9  | 302,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 182,4  | 143,0  | 39,4   | 27,5  | 174,6  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 33,7  | 38,0  | -4,3   | -11,3  | 51,3   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 451,3  | 507,0  | -55,7  | -11,0  | 528,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 104,8  | 69,4  | 35,4   | 51,0  | 345,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 8,2   | 2,9   | 5,3   | 182,0  | 18,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 1,0   | 0,8   | 0,2   | 26,7  | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 97,7  | 110,2  | -12,5  | -11,4  | 116,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 98,7  | 111,0  | -12,3  | -11,1  | 117,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 1,3   | 14,1  | -12,8  | -90,9  | 1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 75,0  | 79,6  | -4,7   | -5,8  | 82,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 76,3  | 93,8  | -17,5  | -18,7  | 83,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 43,7  | 40,1  | 3,6   | 9,0   | 33,4   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 95,2  | 33,5  |     |     | 52,4   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 235,2  | 326,0  | -90,8  | -27,9  | 302,8  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 26,0  | 40,1  | -14,1  | -35,2  | 163,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 0,4   | 2,0   | -1,5   | -78,7  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 2,4   | 1,1   | 1,3   | 116,9  | 2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 114,4  | 77,9  | 36,4   | 46,8  | 110,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 116,8  | 79,0  | 37,7   | 47,8  | 113,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 41,2  | 28,4  | 12,8   | 45,1  | 28,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 61,6  | 36,9  | 24,7   | 66,9  | 65,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 102,8  | 65,3  | 37,5   | 57,4  | 93,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 97,0  | 39,5  | 57,5   | 145,6  | 81,5   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 2,0   | 21,0  |     |     | 16,7   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 182,4  | 143,0  | 39,4   | 27,5  | 174,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-3/200 | 1-3/200 | milj eur | %    | 2007   |
|             | 8    | 7    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 15,7  | 11,9  | 3,8   | 32,2  | 53,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 1,2   | -0,9  | 2,2   |     | -10,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 11,4  | 6,8   | 4,5   | 66,3  | 2,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 112,2  | 56,4  | 55,8   | 99,1  | 111,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 123,6  | 63,2  | 60,4   | 95,5  | 114,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 10,6  | 19,3  | -8,7   | -44,9  | 14,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 103,3  | 33,3  | 70,0   | 210,3  | 90,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 114,0  | 52,6  | 61,4   | 116,7  | 104,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 115,1  | 29,9  | 85,2   | 284,9  | 101,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 5,5   | -8,3  |     |     | -11,3  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 33,7  | 38,0  | -4,3   | -11,3  | 51,3   |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna

Jaa sivu