SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2007:


SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007:                 


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI                 

- SRV:n liikevaihto katsauskaudella 1-9/2007 kasvoi 22,8 prosenttia 395,9 milj. 
euroon (322,3 Me 1-9/2006)                           
- Liikevoitto kasvoi 39,9 prosenttia 18,0 milj. euroon (12,8 Me)        
- Katsauskauden voitto 1-9/2007 oli 12,8 milj. euroa (7,6 Me)          
- Tilauskanta kasvoi 546,3 milj. euroon (447,7 Me)               
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,4 prosenttia (12,1 %) ja oman pääoman tuotto 
oli 15,2 prosenttia (19,3 %)                          
- Omavaraisuusaste oli 60,9 prosenttia (30,6 %)                 
- Tulos per osake kasvoi 44,3% ja oli 0,39 euroa (0,27 eur)           

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

”SRV:n liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys on jatkunut myönteisesti.     
Tilauskantamme on noussut ennätykselliselle tasolle ja sen katetaso on     
parantunut. Yhtiön vahva asema toimitilarakentajana on edelleen vahvistunut.  
Olemme kasvaneet liiketoimintamme strategisilla kasvualueilla Suomen      
asuntorakentamisessa 31 prosenttia ja kansainvälisessä liiketoiminnassa 20   
prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006. Pörssilistautuminen ja
toteutettu osakeanti tukevat liiketoimintamme kehitystä pitkällä aikavälillä.  
Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton vuonna 2007 odotetaan ylittävän edellisen 
vuoden tason”, arvioi SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.          

SRV-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22,8 prosenttia ja oli 395,9  
milj. euroa (322,3 Me 1-9/2006). Liikevaihdosta 91 prosenttia (91 %) tuli    
Suomesta ja 9 prosenttia (9 %) Venäjältä ja Baltiasta.             

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia 242,2 milj. euroon  
(208,3 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 31,1 prosenttia  
119,6 milj. euroon (91,2 Me) omaperusteisten hankkeiden edistyessä suunnitelmien
mukaisesti. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 34,4 
milj. euroon (28,7 Me).                             

Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (12,8 Me) ja katsauskauden voitto 12,6 milj.  
euroa (7,6 Me). Liikevoittoprosentti oli 4,5 prosenttia (4,0%). Liikevoitto   
kasvoi Asunto- ja alueliiketoiminnassa. Toimitilaliiketoiminnan liikevoitto   
laski 13,3 milj. euroon vertailukauden liikevoittoon (14,1 Me) sisältyessä noin 
10 milj. euron kate Kampin toimistotalojen ja kauppakeskuksen myynneistä.    
Kansainvälisen liiketoiminnan tulos parani, mutta oli tappiollinen. Viron    
rakennustoiminnan ja asuntomyynnin volyymi aleni. Venäjällä on käynnissä    
omaperusteisia hankkeita, jotka tuloutuvat projektien myynnin yhteydessä.    

Tilauskanta oli 546,3 milj. euroa (447,7 Me 30.9.2006). Vuoden 2006 lopussa   
tilauskanta oli 453,7 milj. euroa. Tilauskannan 22,0 prosentin kasvuun vaikutti 
sekä Toimitila- että Kansainvälisen liiketoimintojen tilauskantojen kasvu.   


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut  | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 395,9  | 322,3   | 73,6  | 22,8  | 479,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 18,0   | 12,8   | 5,1   | 39,9  | 24,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 16,8   | 10,2   | 6,6   | 64,2  | 20,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto  | 12,8   | 7,6    | 5,2   | 69,0  | 15,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton      | 546,3  | 447,7   | 98,6  | 22,0  | 453,7  |
| tilauskanta       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | 4,5   | 4,0    |     |     | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | 4,2   | 3,2    |     |     | 4,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % | 3,2   | 2,3    |     |     | 3,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 60,9   | 30,6   |     |     | 31,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 15,4   | 12,1   |     |     | 15,9  |
| tuotto, % 1)      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 15,2   | 19,3   |     |     | 27,3  |
| 1)           |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur 2) | 0,39   | 0,27   |     | 44,3  | 0,56  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1)tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos       |
| vuosituotoksi muutettuna                           |
| 2)osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että   |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeitten mitätöinti                            |
--------------------------------------------------------------------------------

RAKENTAMISEN NÄKYMÄT                              

Maailmantalouden kasvun arvioidaan jatkuvan ja yltävän kuluvana vuonna 5    
prosenttiin. Yhdysvaltain talouskasvun hidastumista kompensoi talouskasvu muilla
alueilla. Euroalueella hyvä kehitys jatkuu ja valtionvarainministeriö arvioi  
alueen tuotannon kasvavan tänä ja ensi vuonna 2½ prosentin verran. Euroopan   
keskuspankki nosti kesäkuussa ohjauskoron neljään prosenttiin.         

Suomen talous pysyy vahvana ja ylittää edelleenkin Euroopan kasvuluvut.     
Valtionvarainministeriö arvioi Suomen korkeasuhdanteen jatkuvan arvioitua    
voimakkaampana ja pidempään; BKT:n arvioidaan kasvavan 4,4 prosenttia vuonna  
2007 ja 3,3 prosenttia vuonna 2008. Korkeasuhdanteen nähdään jatkuvan vuoden  
2008 puolelle.                                 

Rakentamisen ja kiinteistömarkkinoiden suhdanteen odotetaan säilyvän hyvänä,  
vaikka kasvuvauhti hidastuu ensi vuonna ja USA:sta alkanut rahoitusmarkkinoitten
häiriö lisää markkinoitten epävarmuutta. Asuntotuotannon määrän arvioidaan   
laskevan hieman nykytasosta. Tänä vuonna arvioidaan käynnistettävän 32 000   
asunnon rakennustyöt. Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja asuntojen    
hintojen nousu on tasaantunut erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Liike- ja
toimistorakentamisessa odotetaan kasvun jatkuvan edelleen. Hyvä suhdannetilanne 
sekä Vuosaaren sataman valmistuminen pitävät myös logistiikka- ja        
varastorakentamisen vilkkaana varsinkin pääkaupunkiseudulla.          

Ammattitaitoisesta työvoimasta on yhä niukkuutta etenkin etelän         
kasvukeskuksissa. Kova kysyntä vaikeuttaa myös tiettyjen tuotteiden saatavuutta.
Rakentamisen aliurakoinnin ja materiaalin saatavuudesta johtuvien kapeikkojen  
arvioidaan vähenevän loppuvuoden aikana.                    

Viron talouskasvu on usean vuoden kasvun jälkeen rauhoittumassa. Viron     
keskuspankki arvioi talouskasvun olevan 8,4% kuluvana vuonna ja 6,5% vuonna   
2008. Viron asuntomarkkinoiden tilanne on heikentynyt ja alentunut kysyntä on  
johtanut asuntojen hintatason laskuun. Latvian keskuspankin mukaan Latviassa  
talouskasvu jatkui vahvana vuoden toisen neljänneksen näyttäen 11% kasvulukuja. 
Koko Baltian talouskasvun ennustettavuuteen liittyy kuitenkin epävarmuuksia.  
Venäjän talouskasvu nousi alkuvuodesta arviolta 7,8 prosenttiin ja Venäjän   
rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan lähitulevaisuudessa noin 10 %     
vuosivauhtia. Kustannustason nousu ja ammattitaitoisen henkilöstön pula     
asettavat toiminnalle haasteita. Sekä toimitila- että asuntorakentamisen    
kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä Venäjällä.                 

LIIKETOIMINTOJEN AVAINLUVUT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 242,2   | 208,3  | 33,9  | 16,3  | 297,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 119,6   | 91,2   | 28,3  | 31,1  | 138,1  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 34,4   | 28,7   | 5,7   | 20,0  | 44,6  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | 8,5    | 5,6   | 2,9   | 52,1  | 6,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -8,7   | -11,4  | 2,7   |     | -6,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 395,9   | 322,3  | 73,6  | 22,8  | 479,5  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 13,3   | 14,1   | -0,7  | -5,1  | 25,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 7,8    | 1,4   | 6,4   | 459,5  | 5,1   |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | -0,8   | -2,6   | 1,7   |     | -3,6  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | -2,0   | -2,3   | 0,3   |     | -4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -0,4   | 2,2   | -2,6  | -117,8 | 2,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 18,0   | 12,8   | 5,1   | 39,9  | 24,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | IFRS   | IFRS   | muutos | muutos, | IFRS   |
| lopussa         |      |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 360,2   | 273,0  | 87,2  | 31,9  | 287,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 128,2   | 156,3  | -28,0 | -17,9  | 154,4  |
| alueliiketoiminta    |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 57,9   | 18,4   | 39,5  | 214,0  | 11,6   |
| liiketoiminta      |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 546,3   | 447,7  | 98,6  | 22,0  | 453,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMINTOJEN TULOSKEHITYS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 242,2   | 208,3  | 33,9  | 16,3  | 297,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 13,3   | 14,1   | -0,7  | -5,1  | 25,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 360,2   | 273,0  | 87,2  | 31,9  | 287,7  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Viitoset Oy:n liike-, toimisto-,   
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16,3 %. Vertailukauden liikevaihtoon 
sisältyi Kampin toimistotalojen ja kauppakeskuksen myynnit, joiden osuus oli  
noin 93 milj. euroa liikevaihdosta. Liiketoiminnan liikevoitto oli 13,3 milj.  
euroa (14,1 Me). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi Kampin toimistotalojen ja
kauppakeskuksen katetta noin 10 milj. euroa. Edellisen vuoden viimeisellä    
neljänneksellä tuloutui lisäksi Kampin toimistotalojen ja kauppakeskuksen    
muutostöihin liittyvää katetta noin 6 milj. euroa. Tilauskanta kasvoi 31,9   
prosenttia 360,2 milj. euroon (273,0 Me).                    

Alkuvuonna valmistui mm. Kaukohuolinnalle rakennettu logistiikkakeskus     
Tuusulaan, Nokialle Espoon Karamalmille KaraPhone East -toimitilahanke,     
PartnerTech Oy:lle uudet toimitilat Vantaalle, Teknokselle jauhemaalitehdas   
Rajamäelle, Helsingin keskustan huoltotunnelin alkupää, Autotalo Laakkonen ja  
liikerakennus IBI Porvoon Kuninkaanporttiin.                  

Nesteen Eläkesäätiön kanssa tehtiin alkuvuonna sopimus kolmannesta Espoon    
Keilaniemen toimistorakennuksen rakentamisesta ja myymisestä. HTC Keilaniemen  
lopuista kolmesta toimistokiinteistön myymisestä ja rakentamisesta sovittiin  
elokuussa saksalaisen MEAG:in kanssa. Muita alkaneita projekteja ovat mm.    
Vantaan Tuupakan logistiikkakeskus, Kauppakeskus TRIO:n peruskorjaushanke    
Lahdessa, Etran ja Sjaelso Finlandin hankkeet Porvoon Kuninkaanporttiin, SGN:n 
toimitilat Vantaalle, Pasilan postikeskuksen saneeraus, Hakaniemenranta 6    
saneeraus ja Espoon Suomenojan Plantagen. Useita kalliorakentamisen kohteita on 
käynnissä Helsingin keskustan alueella.                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 119,6   | 91,2   | 28,3  | 31,1  | 138,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 7,8    | 1,4   | 6,4   | 459,5  | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 128,2   | 156,3  | -28,0  | -17,9  | 154,4  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,  
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 31,1 % omaperusteisten     
hankkeiden edistyessä suunnitelmien mukaisesti. Liiketoiminnan liikevoitto   
parani selvästi ollen 7,8 milj. euroa (1,4 Me). Tilauskanta oli 128,2 milj.   
euroa (156,3 Me).                                

Katsauskauden aikana käynnistettiin 208 uuden omaperusteisen asunnon      
rakentaminen, joista 86 aloitettiin pääkaupunkiseudulla, 54 Tampereen alueella, 
18 Turun alueella ja 50 Jyväskylän alueella. Lisäksi solmittiin uusia      
urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 40,6 milj. euron 
arvosta. Katsauskaudella myytiin yhteensä 248 (298) omaperusteista asuntoa.   
Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 382 asuntoa. Valmistuneita myymättömiä  
asuntoja oli 71, joista 48 valmistui kolmannen vuosineljänneksen aikana.    

Katsauskauden jälkeen lokakuussa saavutettiin Espoon Vallikallion Helmen (67  
asunnon perustajaurakointi) ja Vantaan Ulrikanhuipun (46 asunnon yhteistoiminta)
myyntivalmius ja kohteiden siirtyminen tilauskantaan (yhteensä 29 Meur).    
Loppuvuodesta on tarkoitus aloittaa Helsingin Töölöön rakennettava Asunto Oy  
Helsingin Oscar (65 asuntoa).                          

SRV arvioi aloittavansa Suomessa 363 omaperusteista asuntoa vuonna 2007 (490  
asuntoa vuonna 2006).                              


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 34,4   | 28,7   | 5,7   | 20,0  | 44,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -0,8   | -2,6   | 1,7   |     | -3,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 57,9   | 18,4   | 39,5  | 214,0  | 11,6  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20 prosenttia. Liiketoiminnan 
liikevaihto oli 34,4 milj. euroa (28,7 Me) ja liiketappio oli -0,8 milj. euroa 
(-2,6 Me). Liikevaihdon kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä vaikutti  
toiminnan painottuminen Venäjällä omaperusteisiin projekteihin ja aloitettujen 
projektien matala valmiusaste. Liiketoiminnan tulos parani, mutta oli      
tappiollinen. Viron rakennustoiminnan ja asuntomyynnin volyymi aleni. Venäjällä 
on käynnissä omaperusteisia hankkeita, jotka tuloutuvat projektien myynnin   
yhteydessä. Tilauskanta oli 57,9 milj. euroa (18,4 Me).             

Kansainvälisen liiketoiminnan tavoitteena on toteuttaa loppuvuoden aikana Viron 
Oriola KD:lle vuokratun logistiikka- ja Jekaterinburgin hotelliprojektien    
myynnit.                                    

Venäjä                                     

SRV on käynnistänyt Rezidor -konsernin operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja 
-hotellien saneeraamisen Pietarissa. Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin 
rakentaminen Moskovan ydinkeskustassa on edennyt talon runkotöihin. SRV toimii 
hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä              
projektinjohtourakoitsijana. Papulan asuntoalueen rakentaminen Viipurissa alkoi 
kesäkuussa ja kohteen huoneistoille on saatu myyntivalmius katsauskauden    
lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alueelle 38 asuntoa.        

Merkittävä kauppakeskushanke Moskovan alueella yhdessä Kiinteistösijoitusyhtiö 
Vicus Oy:n kanssa julkistettiin maaliskuussa. Kauppakeskuksen suunnittelu,   
rakentamisen valmistelu ja vuokralaisten haku on käynnistynyt ja rakentamisen on
arvioitu alkavan vuoden 2008 aikana. Kokonaisuuteen rakennetaan kahdessa    
vaiheessa n. 100 000 kerrosneliömetriä. SRV toimii hankkeessa omistajana 25   
prosentin osuudella ja projektinjohtourakoitsijana. Kauppakeskushankkeen    
suunnitteluosuus sisältyy tilauskantaan.                    

Baltia                                     

Virossa aloitettiin yhteisprojekti Facio Ehitusen kanssa Tarton kaupungissa.  
SRV:llä on tontti 7 kerrostalolle, joista yhden rakentaminen aloitettiin    
kesällä. Uusien asuntokohteitten aloittamisia ei suunnitella loppuvuoden aikana.

Katsauskauden aikana käynnistettiin 48 uuden omaperusteisen asunnon rakentaminen
Virossa. Katsauskaudella myytiin yhteensä 16 asuntoa ja kauden lopussa myynnissä
olevia asuntoja oli yhteensä 46, joista 4 oli jo valmistuneissa kohteissa.   

Virossa Oriola KD:lle vuokrattu logistiikkakeskus valmistuu vuoden vaihteessa ja
kohteen myynnistä solmittiin esisopimus 22.10.2007. Inchcape Motorsin autotalon 
rakentaminen alkoi Tallinnassa. Veikko Laine Oy:n toimitilat valmistuivat   
alkuvuonna.                                   

Latviassa jatkettiin aikaisemmin solmittujen sopimusten toteuttamista HRX:lle, 
Beweshipille sekä Latvijas Finierikselle. Asiakkaalle luovutettiin alkuvuonna  
Kesko Agro -myymälä Riikassa.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-9/2007 | 1-9/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 8,5    | 5,6   | 2,9   | 52,1  | 6,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -2,0   | -2,3   | 0,3   |     | -4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA                         

Konsernin korolliset velat olivat 45,0 milj. euroa 30.9.2007 (68,8 Me).     
Nettorahoituskulut olivat 1,2 milj. euroa (2,6 Me). Konsernin likvidit varat  
katsauskauden lopussa olivat 25,1 milj. euroa (19,2 Me). Likvidien varojen   
kasvu ja velkojen määrän pieneneminen johtui listautumisannista.        

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,4 prosenttia (12,1 %) ja oman pääoman tuotto  
15,2 prosenttia (19,3 %). Omavaraisuusaste oli 60,9 prosenttia (30,6 %).    

INVESTOINNIT                                  

Konsernin investoinnit olivat 2,7 milj. euroa (1,7 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

TONTTIVARANTO                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitilali | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.9.2007     | iketoiminta | alueliiketoim | n       |      |
|          |       | inta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 100     | 249      | 325      | 673    |
| 1000 m2      |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 16     | 60      | 25      | 101    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 399     | 119      | 100      | 618    |
| 1000 m2      |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy arviona kaavoittamattomien maa-alueitten osuus |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV osti kesäkuussa 6,3 hehtaarin maa-alueen Vantaalta Kehä III:n ja      
Hämeenlinnan moottoritien läheisyydestä. Alueen rakennusoikeus on 66 000 k-m2 ja
se mahdollistaa monipuolisen toimitilarakentamisen Vantaankosken kehittyvälle  
alueelle.                                    

SRV teki kesäkuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Vantaan Pakkalassa      
sijaitsevasta Parker Hannifin Oy:n omistamasta tontista ja rakennuksista johon 
tullaan hakemaan asemakaavamuutosta. Tavoitteena on toteuttaa tontille 5 800  
k-m2 asuinrakennuksia. Samalla sovittiin uuden n. 4 000 m2:n toimintakeskuksen 
rakentamisesta Parker Hannifin Oy:lle Vantaan Koivuhakaan.           

SRV teki elokuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Jyväskylän Seppälässä     
sijaitsevan tontin kaavamuutoksesta ja kehittämisestä liike- ja asuinkäyttöön. 
SRV:n tavoitteena on toteuttaa alueelle 15 000 - 16 000 k-m2:n liikerakennus  
sekä 8 000 - 9 000 k-m2 asuinrakennuksia kaavamuutoksen toteuduttua.      

Asunto Oy Helsingin Oscarin ensimmäisen vaiheen tonttikauppa allekirjoitettiin 
27.6.2007. Tontilla on rakennusoikeutta 5 800 k-m2. Toisen vaiheen tonttikauppa 
tullaan allekirjoittamaan marraskuun 2007 loppuun mennessä. Rakennusoikeutta  
ko. tontilla on 6 400 k-m2.                           

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Asunto- ja alueliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Veikko Nikulainen aloitti 
26.1.2007 ja viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Ollila 1.2.2007.      

HENKILÖSTÖ                                   

SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 763 (654) henkilöä, joista toimihenkilöitä 534 
(453). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 62 (58) toimihenkilöä.      
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 761 (701) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 64 (61). Ulkomaan tytäryhtiöissä työskentelee keskimäärin 8,8    
prosenttia (8,7 %) henkilöstöstä.                        

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Katsauskauden lopussa SRV:n kotimaan toiminnoissa 
työskenteli 32 työharjoittelijaa.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin   | 30.9.2007  | 31.12.2006 | Osuus konsernin |
|                |       |       | henkilöstöstä  |
|                |       |       | 30.9.2007, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 279     | 236     | 36,7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 281     | 293     | 36,9       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 111     | 87     | 14,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 90     | 91     | 11,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 761     | 707     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

RISKIT, RISKIENHALLINTA JA HALLINNOINTI                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin.                    

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen 
kustannusriskejä, joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta.
Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja        
ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset   
takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.          

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty selvitys vuoden 2006  
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu  
riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan     
toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n  
riskeistä, riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden
2006 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.            

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUKSIEN PÄÄTÖKSET                      

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007 kaksikymmenkertaistaa osakkeiden    
lukumäärän (split) ja siirtää ylikurssirahaston osakepääomaan. Yhtiökokous   
päätti samalla yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Päätökset merkittiin      
kaupparekisteriin 11.4.2007.                          

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Eero Heliövaara, Matti Mustaniemi, Markku Sarkamies, Jukka Hienonen ja Lasse  
Kurkilahti. Hallituksen jäsenistä Jukka Hienosen ja Lasse Kurkilahden toimikausi
alkoi ja Eero Heliövaaran päättyi 13.6.2007, kun yhtiön osakkeet oli otettu   
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Hallitus valitsi 13.6.2007
Lasse Kurkilahden hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen      
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Ilpo Kokkilan nimitys- ja       
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT. Yhtiökokous päätti samalla yhtiöjärjestyksen       
muuttamisesta.                                 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.4.2007 SRV:n hallituksen laskemaan     
liikkeelle enintään 11 500 000 osaketta, päättämään enintään 1 500 000 uuden  
osakkeen antamisesta suunnatusti SEB Enskildalle mahdollisten          
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ja hankkia edellä mainitut enintään 1 500 000
osaketta suunnatusti SEB Enskildalta.                      

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 24.5.2007 SRV Henkilöstö Oy:n ja SRV Yhtiöt  
Oyj:n sulautumissuunnitelman.                          


LISTAUTUMISANTI                                 

Hallitus päätti 25.5.2007 tarjota noin 11 500 000 uutta osaketta merkittäväksi 
osakeannissa suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille       
sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä SRV:n      
hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle Suomessa. SRV jätti 25.5.2007     
Helsingin Pörssille hakemuksen osakkeiden listaamisesta. Instituutioanti alkoi 
28.5.2007 ja päättyi 11.6.2007. Yleisöanti alkoi 29.5.2007 ja keskeytettiin   
5.6.2007 ylimerkinnän vuoksi. Henkilöstöanti alkoi 29.5.2007 ja päättyi     
9.6.2007.                                    

Hallitus päätti 11.6.2007 laskea liikkeelle 11 500 000 uutta osaketta, joista  
kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnattiin 
9 907 300 osaketta ja Suomessa yleisölle 1 150 000 sekä henkilöstölle 442 700  
osaketta. Lisäksi hallitus laski liikkeelle osakeannin ylikysyntätilanteiden  
kattamiseksi SEB Enskildalle 1 500 000 osaketta. Osakeantiin osallistui noin 6 
400 sijoittajaa. Annin kooksi vahvistettiin 15.6.2007 13 000 000 osaketta.   
Antiosakkeet muodostivat noin 33,3 prosenttia SRV:n koko osakemäärästä     
osakeannin jälkeen.                               

SRV sai osakeannista noin 117 miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112    
miljoonaa euroa järjestelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen   
jälkeen. SRV aikoo käyttää saamansa varat toimintansa kehittämiseen pääasiassa 
lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää sekä      
asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja nopeuttamalla kansainvälisten
toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä.               

OSAKKEET JA OMISTUS                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi osakesarja.       
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakekohtaiset luvut on muutettu         
vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut  
osakemäärän kasvu (split), 11.6.2007 toteutettu osakeanti ja 28.9.2007     
toteutetut SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelmaan liittyneet osakeanti ja 
omien osakkeitten mitätöinti.                          

SRV:n osakkeet otettiin Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteeksi prelistalla 
12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 8.10.2007 yhteensä 7 756    
osakkeenomistajaa.                               

SRV:n listautumisannin hinta oli 9,00 euroa. Osakkeen ensimmäisen listauspäivän 
päätöskurssi 12.6.2007 oli 9,90 euroa ja katsauskauden lopussa 8,10 euroa (-18,2
%). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 10,79 euroa ja alin 7,00 euroa.  
Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos vastaavana aikana oli +9,3 
% ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin -0,3 %.            

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 297,8 milj. euroa. Helsingin 
Pörssissä osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana noin 14,9 milj. kpl ja   
vaihtoarvo oli 142,3 milj. euroa.                        


SRV HENKILÖSTÖ OY:N SULAUTUMINEN                        

SRV:n ja SRV Henkilöstö Oy:n hallitukset allekirjoittivat 27.4.2007       
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan SRV Henkilöstö sulautuu SRV:hen. SRV    
Henkilöstö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 6.6.2007 sulautumisen.    

Hallitus vahvisti 25.9.2007 sulautumisvastikkeen määräksi 10 216 468 osaketta. 
Yhtä SRV Henkilöstö Oy:n osaketta vastaan annettiin sulautumisvastikkeena noin 
16,33 SRV:n uutta osaketta. Sulautumisen täytäntöönpanopäivä oli 28.9.2007. SRV 
Henkilöstö Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n osaketta mitätöitiin 28.9.2007    
alentamatta osakepääomaa. Sulautuminen vähensi SRV:n vapaata omaa pääomaa 20 659
925,02 euroa.                                  

TALOUDELLISET TAVOITTEET                            

Hallitus on keväällä 2007 asettanut yhtiölle taloudellisia tavoitteita. SRV:n  
tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15 prosentin keskimääräiseen
vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja 30 prosentin keskimääräiseen 
vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä liiketoiminnassa. SRV:n    
tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja keskipitkällä ja pitkällä     
aikavälillä saavuttaa 8 prosentin liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön     
tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin omavaraisuusastetta.         

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

SRV solmi esisopimuksen 22.10.2007 Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen 
myynnistä noin 5 milj. euron kauppahinnasta.                  


NÄKYMÄT VUODELLE 2007                              

Toimitilarakentamisen myönteiset näkymät Suomessa ja Venäjän vahva taloudellinen
kehitys tukevat konsernin tilauskannan ja liikevaihdon kehitystä.        

SRV:n tilauskannan arvioidaan kasvavan loppuvuoden 2007 aikana. Konsernin koko 
vuoden liikevaihdon odotetaan nousevan noin 550 milj. euroon ja liikevoiton   
odotetaan ylittävän edellisen vuoden tason.                   


Espoo 13.11.2007                                


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

JAKELU                                     
Helsingin pörssi                                
tiedotusvälineet                                


SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007: taulukko-osa          

LIITTEET                                    

1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Segmenttitiedot                               
3) muita SRV-konsernin tunnuslukuja                       

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007                       

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin   
mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.          

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin    | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
| tuloslaskelma  |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-9/20 | 1-9/2 | milj  | %   | 7-9/20 | 7-9/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 395,9 | 322,3 | 73,6  | 22,8% | 134,6 | 93,9  | 479,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,7  | 2,0  | -1,2  | -63,0 | 0,1  | 0,4  | 3,7  |
| muut tuotot   |    |    |    | %   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja  | 6,0  | 15,1 | -9,0  | -60,0 | -4,8  | 3,3  | 27,2  |
| keskeneräisten |    |    |    | %   |    |    |    |
| tuotteiden   |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen   |    |    |    |    |    |    |    |
| muutos     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja   | -343,8 | -290, | -53,2 | 18,3% | -110,8 | -86,3 | -434,0 |
| palveluiden   |    | 6   |    |    |    |    |    |
| käyttö     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuks | -30,1 | -26,4 | -3,6  | 13,8% | -8,3  | -7,7  | -36,8 |
| ista      |    |    |    |    |    |    |    |
| aiheutuneet   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -1,4  | -1,4 | 0,0  | 3,5% | -0,5  | -0,5  | -2,0  |
| arvonalentumise |    |    |    |    |    |    |    |
| t        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -9,5  | -8,2 | -1,3  | 15,9% | -2,7  | -2,2  | -12,8 |
| muut kulut   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 18,0  | 12,8 | 5,1  | 39,9% | 7,6  | 1,0  | 24,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 1,3  | 2,0  | -0,8  | -37,0 | 0,5  | 0,5  | 2,6  |
|         |    |    |    | %   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  | -2,5  | -4,7 | 2,2  | -46,8 | -0,4  | -0,7  | -6,6  |
|         |    |    |    | %   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1,2  | -2,6 | 1,4  | -54,3 | 0,2  | -0,2  | -4,0  |
| ja -kulut    |    |    |    | %   |    |    |    |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 16,8  | 10,2 | 6,6  | 64,2% | 7,8  | 0,8  | 20,7  |
| veroja     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    | -4,0  | -2,7 | -1,3  | 50,7% | -1,6  | -0,2  | -5,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden  | 12,8  | 7,6  | 5,2  | 69,0% | 6,1  | 0,6  | 15,3  |
| voitto     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 12,3  | 7,1  |    |    | 5,6  | 0,5  | 14,5  |
| omistajille   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle  | 0,5  | 0,5  |    |    | 0,6  | 0,1  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 0,39  | 0,27 |    | 44,3% | 0,14  | 0,02  | 0,56  |
| omistajille   |    |    |    |    |    |    |    |
| kuulu-vasta   |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta    |    |    |    |    |    |    |    |
| laskettu    |    |    |    |    |    |    |    |
| osake-kohtainen |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos      |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentama-ton |    |    |    |    |    |    |    |
| ja laimennettu) |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1)  Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeitten mitätöinti                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 9/2007  | 9/2006 | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 6,8   | 7,0  | -3,5%  | 5,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              | 0,7   | 0,8  | -9,7%  | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     | 0,7   | 1,0  | -30,1% | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          | 2,9   | 2,0  | 44,9%  | 2,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset               | 6,0   | 5,9  | 2,0%  | 5,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     | 0,7   | 1,9  | -62,8% | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     | 17,8   | 18,6  | -4,3%  | 15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           | 173,7  | 103,3 | 68,2%  | 134,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   | 94,2   | 83,0  | 13,5%  | 65,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 2,2   | 5,2  | -57,4% | 1,4   |
| perustuvat verosaamiset       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              | 25,1   | 19,2  | 30,5%  | 14,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     | 295,3  | 210,8 | 40,1%  | 216,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            | 313,1  | 229,4 | 36,5%  | 231,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 9/2007  | 9/2006 | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |     |    |     |     |
| pääoma                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             | 3,1   | 1,3  | 135,0% | 1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           | 0,0   | 1,8  |     | 1,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun vapaan oman pääoman rahasto | 83,1   | 0,0  |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              | 0,0   | 0,0  |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          | 0,0   | 0,1  | -83,8% | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        | 73,0   | 47,3  | 54,3%  | 54,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  | 159,1  | 50,4  | 215,4% | 57,9  |
| pääoma yhteensä           |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          | 3,2   | 3,8  | -15,3% | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         | 162,3  | 54,2  | 199,2% | 62,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       | 0,8   | 1,0  | -25,7% | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 5,5   | 3,7  | 46,7%  | 4,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 32,6   | 42,7  | -23,5% | 48,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              | 0,0   | 0,0  |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä     | 38,9   | 47,4  | -18,0% | 54,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       | 95,0   | 91,4  | 4,0%  | 80,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 1,1   | 7,4  | -85,0% | 0,2   |
| perustuvat verovelat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 3,4   | 2,8  | 21,8%  | 3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 12,3   | 26,2  | -52,9% | 31,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä     | 111,9  | 127,7 | -12,4% | 115,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            | 150,8  | 175,1 | -13,9% | 169,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     | 313,1  | 229,4 | 36,5%  | 231,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sido | Muunt | Arvo | Kert | Yhte | Vähem | Oma  |
| (milj.    | kep | kur | tun | oero | nmuu | ynee | ensä | mistö | pääom |
| euroa)    | ääo | ssi | vapa |    | tosr | t  |   | n   | a   |
|       | ma | rah | an  |    | ahas | voit |   | osuus | yhtee |
|       |   | ast | pääo |    | to  | tova |   |    | nsä  |
|       |   | o  | man |    |   | rat |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen siirrot |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuloslaskelm |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| aan     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  | 1,8 | -1, |   |    |   | 0,1 | 0,1 |    |    |
|       |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -29, |    |   | 8,6 | -20, |    |    |
| osakkeiden  |   |   | 3  |    |   |   | 7  |    |    |
| hankinta ja |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| mitätöinti  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 112, |    |   | 0,4 | 112, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 4  |    |   |   | 8  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 1,8 | -1, | 83,1 | 0,0  | -0,1 | 9,1 | 92,0 |    |    |
| omaan    |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 12,3 | 12,3 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 12,3 | 12,3 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 83,1 | 0,0  | 0,0 | 73,0 | 159, | 3,2  | 162,3 |
| 30.9.2007  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.9.2006          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sido | Muunt | Arvo | Kert | Yhte | Vähem | Oma  |
| (milj.    | kep | kur | tun | oero | nmuu | ynee | ensä | mistö | pääom |
| euroa)    | ääo | ssi | vapa |    | tosr | t  |   | n   | a   |
|       | ma | rah | an  |    | ahas | voit |   | osuus | yhtee |
|       |   | ast | pääo |    | to  | tova |   |    | nsä  |
|       |   | o  | man |    |   | rat |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,4 | 42,5 | 45,9 | 3,9  | 49,8 |
| 1.1.2006   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen siirrot |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuloslaskelm |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| aan     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,3 |   | -0,3 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,0 | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,3 | 0,0 | -0,3 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude |   |   |   |    |   | 7,1 | 7,1 |    |    |
| n voitto   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 7,1 | 7,1 |    |    |
| lla kirjatut |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -2,2 | -2,2 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 47,3 | 50,4 | 3,8  | 54,2 |
| 30.9.2006  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-9/2007 | 1-9/2006  | 2006    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | 12,8   | 7,6    | 15,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 1,4    | 1,4    | 2,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 7,6    | -0,3    | -0,2    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 1,2    | 2,6    | 4,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | -0,1   | -0,4    | -0,4    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 4,0    | 2,7    | 5,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 14,1   | 6,0    | 10,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -4,0   | 14,8    | 31,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | -25,2   | 16,6    | 18,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -39,7   | -2,7    | -33,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | 15,1   | 22,8    | 11,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos            | 0,4    | 1,0    | 3,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | -53,3   | 52,6    | 30,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -3,7   | -6,2    | -8,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 2,1    | 8,0    | 8,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -4,7   | -4,6    | -9,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -32,8   | 63,3    | 47,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -2,1   | -0,9    | -1,6    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | -0,1   | -0,6    | -0,6    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | -0,5   | -0,3    | -0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,7    | 0,5    | 2,3    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,3    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -1,7   | -1,2    | -0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut       | 83,1   | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot            | 15,8   | 9,2    | 24,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut        | -19,8   | -77,3   | -77,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -0,6   | 0,9    | 1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | -17,2   | -16,5   | -11,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | -13,5   | 19,6    | 10,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -3,1   | -2,2    | -2,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 44,7   | -66,3   | -55,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 10,2   | -4,2    | -8,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      | 14,9   | 23,5    | 23,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa      | 25,1   | 19,2    | 14,9    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 9/2007  | 9/2006  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       | 0,0   | 0,0   |     | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 73,6   | 49,2   | 49,6   | 51,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 60,6   | 36,7   | 65,3   | 46,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 25,6   | 4,1   | 524,6  | 14,8   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden     |     |     |     |     |
| osakkeet             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut          | 6,1   | 5,7   | 7,2   | 13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus       | 7,8   | 7,7   | 2,0   | 7,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        | 173,7  | 103,3  | 68,2   | 134,5  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset        | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 9/2007  | 9/2006  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset  | 58,9   | 65,3   | -9,7%  | 87,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit          | 6,0   | 6,0   | 0,3%   | 10,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten | 71,0   | 0,0   |     | 48,0   |
| hankkeiden veloista       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset  | 6,4   | 3,8   | 67,3%  | 3,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS      | IFRS      | IFRS      |
| johdannaissopimuksista | 9/2007     | 9/2006     | 2006      |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot  | Käyvät arvot  | Käyvät arvot  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Posit | Negat. | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
|             | .   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    |    |    |    |    |    |    |
| ulkopuoliset      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0,4  | 0,0  | 0,0  | -0,1  | 0,0  | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS  |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 9/2007 |    | 9/2006 |    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |    |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 8,8  |    | 10,1  |    | 7,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Segmenttitiedot                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
|         |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-9/20 | 1-9/2 | milj  | %   | 7-9/20 | 7-9/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiket | 242,2 | 208,3 | 33,9  | 16,3 | 90,6  | 51,2  | 297,0 |
| oiminta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 119,6 | 91,2 | 28,3  | 31,1 | 35,5  | 32,0  | 138,1 |
| alueliiketoimin |    |    |    |    |    |    |    |
| ta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 34,4  | 28,7 | 5,7  | 20,0 | 8,5  | 10,2  | 44,6  |
| liiketoiminta  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 8,5  | 5,6  | 2,9  | 52,1 | 2,5  | 2,2  | 6,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -8,7  | -11,4 | 2,7  |    | -2,6  | -1,8  | -6,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 395,9 | 322,3 | 73,6  | 22,8 | 134,6 | 93,9  | 479,5 |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
|         |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-9/20 | 1-9/2 | milj  | %   | 7-9/20 | 7-9/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiket | 13,3  | 14,1 | -0,7  | -5,1 | 6,8  | 0,3  | 25,0  |
| oiminta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 7,8  | 1,4  | 6,4  | 459,5 | 3,0  | 1,3  | 5,1  |
| alueliiketoimin |    |    |    |    |    |    |    |
| ta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -0,8  | -2,6 | 1,7  |    | -1,7  | -0,3  | -3,6  |
| liiketoiminta  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -2,0  | -2,3 | 0,3  |    | -0,5  | -0,3  | -4,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -0,4  | 2,2  | -2,6  | -117, | 0,0  | 0,0  | 2,5  |
|         |    |    |    | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 18,0  | 12,8 | 5,1  | 39,9 | 7,6  | 1,0  | 24,6  |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)          | 1-9/2007 | 1-9/2006 | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimint | 5,5   | 6,8   | 7,5   | 0,7   | 8,4   |
| a           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 6,6   | 1,5   | 8,5   | 4,0   | 3,7   |
| alueliiketoiminta   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | -2,5   | -8,9   | -19,9  | -3,4   | -8,0   |
| liiketoiminta     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 4,5   | 4,0   | 5,7   | 1,0   | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 9/2007  | 9/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 112,7  | 84,6  | 28,1  | 33,2%  | 111,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 93,9   | 67,7  | 26,2  | 38,7%  | 74,2   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 83,2   | 63,0  | 20,3  | 32,2%  | 65,6   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 116,7  | 46,6  | 70,1  | 150,7% | 71,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -93,3  | -32,4  | -60,9 |     | -92,0  |
| oikaisut         |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 313,1  | 229,4  | 83,7  | 36,5%  | 231,4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 9/2007  | 9/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 87,0   | 59,8  | 27,2  | 45,4  | 72,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 76,9   | 51,5  | 25,4  | 49,3  | 61,0   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 74,7   | 52,2  | 22,5  | 43,1  | 54,3   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 7,4   | 36,1  | -28,7 | -79,6  | 45,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -95,2  | -24,4  | -70,8 |     | -63,3  |
| oikaisut         |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 150,8  | 175,1  | -24,4 | -13,9  | 169,3  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma     | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 9/2007  | 9/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 44,4   | 37,1  | 7,3  | 19,8  | 37,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 72,2   | 29,1  | 43,1  | 147,8  | 35,6   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 65,3   | 46,5  | 18,9  | 40,6  | 33,0   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja     | 25,3   | 10,4  | 14,9  |     | 35,1   |
| eliminoinnit       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 207,3  | 123,1  | 84,2  | 68,4  | 141,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoman tuotto      | IFRS     | IFRS    | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)                 | 1-9/2007   | 1-9/2006  | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta       | 45,0     | 30,0    | 60,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja Alueliiketoiminta    | 17,6     | 7,1     | 16,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta    | 1,1     | -4,6    | -7,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä          | 15,4     | 12,1    | 15,9   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta        | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 9/2007  | 9/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 360,2  | 273,0  | 87,2  | 31,9  | 287,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 128,2  | 156,3  | -28,0 | -17,9  | 154,4  |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 57,9   | 18,4  | 39,5  | 214,0  | 11,6   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä	    | 546,3  | 447,7  | 98,6  | 22,0  | 453,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-9/2007 | 1-9/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 242,2  | 208,3  | 33,9  | 16,3  | 297,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 13,3   | 14,1  | -0,7  | -5,1  | 25,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 0,5   | 1,6   | -1,1  | -70,9  | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 112,2  | 83,0  | 29,2  | 35,1  | 111,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 112,7  | 84,6  | 28,1  | 33,2  | 111,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 1,4   | 11,6  | -10,2 | -87,9  | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 85,6   | 48,2  | 37,3  | 77,4  | 58,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 87,0   | 59,8  | 27,2  | 45,4  | 72,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 44,4   | 37,1  | 7,3  | 19,8  | 37,9   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 45,0   | 30,0  |    |     | 60,3   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 360,2  | 273,0  | 87,2  | 31,9  | 287,7  |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
| alueliiketoiminta     |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-9/2007 | 1-9/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 119,6  | 91,2  | 28,3  | 31,1  | 138,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 7,8   | 1,4   | 6,4  | 459,5  | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 1,2   | 0,9   | 0,3  | 31,8  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 92,6   | 66,7  | 25,9  | 38,8  | 73,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 93,9   | 67,7  | 26,2  | 38,7  | 74,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 24,7   | 19,9  | 4,8  | 24,4  | 25,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 52,2   | 31,6  | 20,5  | 64,9  | 35,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 76,9   | 51,5  | 25,4  | 49,3  | 61,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 72,2   | 29,1  | 43,1  | 147,8  | 35,6   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 17,6   | 7,1   |    |     | 16,5   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 128,2  | 156,3  | -28,0 | -17,9  | 154,4  |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
| liiketoiminta       |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-9/2007 | 1-9/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 34,4   | 28,7  | 5,7  | 20,0  | 44,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | -0,8   | -2,6  | 1,7  |     | -3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 6,3   | 5,8   | 0,5  | 8,4   | 0,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 76,9   | 57,1  | 19,8  | 34,6  | 65,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 83,2   | 63,0  | 20,3  | 32,2  | 65,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 12,0   | 18,6  | -6,6  | -35,7  | 17,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 62,8   | 33,6  | 29,2  | 86,8  | 36,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 74,7   | 52,2  | 22,5  | 43,1  | 54,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 65,3   | 46,5  | 18,9  | 40,6  | 33,0   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 1,1   | -4,6  |    |     | -7,8   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 57,9   | 18,4  | 39,5  | 214,0  | 11,6   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   


3. Muita SRV -konsernin tunnuslukuja                      


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
|           |     |    | s,  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1-9/200 | 1-9/20 | %   | 7-9/20 | 7-9/200 | 2006  |
|           | 7    | 06   |    | 07   | 6    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | 4,5   | 4,0  |    | 5,7  | 1,0   | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | 15,4  | 12,1  |    | 16,3  | 5,2   | 15,9  |
| tuotto, % 1)     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 15,2  | 19,3  |    | 14,4  | 4,2   | 27,3  |
| % 1)         |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen      | 19,8  | 49,6  | -60,0 |    |     | 64,6  |
| nettovelka kauden  |     |    |    |    |     |     |
| lopussa, milj. eur  |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 60,9  | 30,6  |    |    |     | 31,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 12,2  | 91,4  |    |    |     | 103,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, eur 2) | 0,39  | 0,27  | 44,3 | 0,14  | 0,02  | 0,56  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  | 4,33  | 1,94  | 123,6 |    |     | 2,22  |
| eur 2)        |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake, eur | -1,05  | 2,43  |    | -1,16 | 3,58  | 1,82  |
| 2)          |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi   | 8,10  |    |    |    |     |     |
| kauden lopussa, eur |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan     | 297,8  |    |    |    |     |     |
| markkina-arvo, Meur |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 31 333 | 26 064 | 20,2 | 39 014 | 26 064 | 26 064 |
| keskimäärin kauden  |     |    |    |    |     |     |
| aikana, 1000     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 36 768 | 26 064 | 41,1 | 36 768 | 26 064 | 26 064 |
| kauden lopussa, 1000 |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  | 546,3  | 447,7 | 22,0 |    |     | 453,7  |
| lopussa, milj. eur  |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      | 763   | 654  | 16,6 | 784  | 655   | 668   |
| keskimäärin     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos      |
| vuosituotoksi muutettuna                           |
| 2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että  |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeitten mitätöinti                            |
--------------------------------------------------------------------------------

Jaa sivu