Liikevaihto kasvoi, kannattavuus vaatimaton: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2012

Katsauskausi 1.1.–30.9.2012 lyhyesti:

 • SRV:n liikevaihto oli 466,2 milj. euroa (405,5 1-9/2011), muutos + 15,0 %
 • Liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (0,9), muutos + 397,7 %
 • Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (-1,6)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 747,1 milj. euroa (862,3), muutos – 13,4 %
 • Omavaraisuusaste oli 28,5 prosenttia (30,9 %)
 • Tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,07)

SRV pitää vuodelle 2012 näkymät ennallaan. Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan voitollinen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasolla (672,2 milj. euroa 1-12/2011).

Kolmas vuosineljännes 1.7.–30.9.2012 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 155,8 milj. euroa (136,3 7-9/2011)
 • Liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (0,2)
 • Tulos ennen veroja oli -2,1 milj. euroa (-1,5)
 • Tulos per osake oli -0,04 euroa (-0,06)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Liikevaihdon 15 prosentin kasvu alkuvuonna on hedelmää parin viime vuoden onnistuneesta tilaushankinnasta, mutta kolmannen neljänneksen tulos oli meille selvä pettymys. Hyvin alkaneen kehityksen pilasivat muutamassa kiinteähintaisessa urakassa tehdyt kate-ennusteiden heikennykset. Toimialan näkymät loppuvuoden sekä ensi vuoden osalta kannustavat varovaisuuteen.

Vielä alkuvuonna konsernin kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta, joskaan voittomarginaali ei ole lähelläkään ambitiotasoamme. Kotimaan liikevaihtomme kasvoi seitsemän prosenttia, mutta kasvusta huolimatta kannattavuus ei ole tyydyttävällä tasolla toiminnan painottuessa vielä matalakatteiseen urakointiin.  

Kilpailu kiinteähintaisista urakoista on kiristynyt taloustilanteen myötä, mikä on heikentänyt niiden katetasoa. Olemme strategiamme mukaisesti keskittyneet aiempaa selkeämmin hankkeisiin, joissa pystymme parhaiten tuomaan osaamiseemme perustuvaa lisäarvoa asiakkaalle. Urakkatyyppien keskinäisen painopisteen muutos näkyy nykyisessä tilauskannassamme, ja uusien kiinteähintaisten urakoiden määrä on selvästi laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Venäjään painottuvan kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto puolitoistakertaistui, mutta tappiotaso on pysynyt vakaana. Suhde johtuu liiketoiminnan painottumisesta hankekehitykseen, jolloin tuottojen kotiutus tehdään vasta kohteen myynnin toteutuessa.

Pearl Plaza -kauppakeskushankkeemme Pietarin lähistöllä on edennyt rohkaisevasti. Tilojen varausaste on jo yli 70 prosenttia vajaa vuosi ennen kauppakeskuksen avaamista. Olemme käynnistämässä myös Pietarin keskustan itäpuolelle sijoittuvaa Septem City -hankettamme.

Venäjän kiinteistömarkkinoiden elpyminen rahoituskriisin aiheuttamasta lamasta edesauttaa hankkeidemme käynnistymistä. Venäjän hankkeidemme rahoituskapasiteetin turvaamiseksi meillä on kaksi rahoituskumppanuusjärjestelyä.

Asuntorakentaminen ja -kauppa ovat Suomessa pysyneet hyvällä tasolla. Alkuvuonna liikevaihto kasvoi yli kolmanneksella. Matala korkotaso ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa ovat pitäneet asuntojen myynnin vakaana talousuutisten ajoittaisesta levottomuudesta huolimatta.

Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme lisäämällä omakehitteisten hankkeiden määrää ja vähentämällä kilpailu-urakoinnin osuutta. Uskon, että pystymme hyödyntämään SRV:n innovatiivisen hankekehityksen tarjoamia mahdollisuuksia heikentyvässä talousympäristössäkin.

Yleiskatsaus

SRV:n liikevaihdon kehitys jatkui myönteisesti katsauskauden aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 15,0 prosenttia 466,2 milj. euroon (405,5 1-9/2011) sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä. Konsernin tilauskanta säilyi hyvällä tasolla ja oli 747,1 milj. euroa (862,3 30.9.2011).

Konsernin liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (0,9 1-9/2011). Konsernin kannattavuuteen ovat vaikuttaneet tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista sekä toiminnan hankekehitysluonne. Liikevoiton tasoon vaikutti kotimaan liiketoiminnan myönteinen kehitys. Liikevoittoa laski kotimaan liiketoiminnassa kolmannella vuosineljänneksellä todettu kolmen kiinteähintaisen urakan yhteensä noin kolmen miljoonan euron suuruinen katearvioiden heikentäminen ja kansainvälisessä liiketoiminnassa tehty 1,1 milj. euron kertapoisto tammikuussa tulipalossa tuhoutuneesta varastorakennuksesta. Konsernin tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (-1,6 1-9/2011). Rahoituskulut kasvoivat vertailukaudesta, jonka rahoituseriä pienensivät korkojohdannaissopimusten kurssivoitot, valuuttakurssivoitot ja osakkuusyrityksistä saadut rahoitustuotot.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 411,1 milj. euroa (383,4 1-9/2011) ja liikevoitto 13,1 milj. euroa (10,1). Kotimaan tilauskanta oli 676,2 milj. euroa (745,8 30.9.2011). Toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen. Katsauskauden aikana allekirjotettujen uusien kiinteähintaisten urakoiden määrä on laskenut noin puoleen vertailukauden tasosta.

Kotimaan toimitilarakentamisen liikevaihto laski rakentamisen kannattavuuden kuitenkin parantuessa. Toiminnan kannattavuuteen on vaikuttanut tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista ja kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen. Toimitilarakentamisen tilauskanta laski 312,1 milj. euroon (371,5 30.9.2011).

Kotimaan asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Asuntojen kokonaismyynti säilyi hyvällä tasolla ja SRV myi yhteensä 538 asuntoa (551 1-9/2011), joista omaperusteisia asuntoja oli 337 (382) ja sijoittajille neuvottelu-urakoina myytyjä 201 (169). SRV on noussut toimialueillaan merkittäväksi vuokra-asunto- ja omistusasuntotuottajaksi. SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä oli 2 126 asuntoa (2 504 30.9.2011). Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 81 prosenttia ja 72 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 605 omaperusteista asuntoa. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 113 asunnon lisäaloituksista. Asuntorakentamisen tilauskanta oli 364,2 milj. euroa (374,2).

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 55,1 milj. euroon (21,4). Liikevaihdosta pääosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta.  Liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi tappiollisena. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 155,8 milj. euroa (136,3) ja liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (0,2). Liikevaihdon kasvuun vaikutti sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan volyymin kasvu. Liikevoiton laskuun vaikutti erityisesti kotimaan liiketoiminnan kolmen kiinteähintaisen urakan katearvioiden heikentäminen yhteensä noin kolmen miljoonalla eurolla.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. Useat SRV:n hankkeet ovat myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä.

   

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/ 2012 1-9/ 2011 muutos,meur muutos, % 7-9/ 2012 7-9/ 2011 1-12/ 2011
Liikevaihto 466,2 405,5 60,7 15,0 155,8 136,3 672,2
Liikevoitto 4,5 0,9 3,6 397,7 -0,4 0,2 14,1
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -3,9 -2,5 -1,4   -1,8 -1,7 -3,3
Tulos ennen veroja 0,6 -1,6 2,2   -2,1 -1,5 10,8
               
Tulouttamaton tilauskanta 747,1 862,3 -115,2 -13,4     810,8
Uudet sopimukset 346,5 615,4 -268,9 -43,7 138,5 304,6 811,6
               
Liikevoitto, % 1,0 0,2     -0,2 0,2 2,1
Katsauskauden voitto, % -0,1 -0,7     -1,0 -1,4 0,8
               
Omavaraisuusaste, % 28,5 30,9         31,0
Korollinen nettovelka 311,3 269,5         271,8
Velkaantumisaste, % 187,7 167,3         160,2
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 1,8 1,4         4,5
Oman pääoman tuotto, % 1) -0,4 -2,4         3,3
               
Tulos per osake, eur -0,01 -0,07     -0,04 -0,06 0,17
Omapääoma per osake, eur 4,58 4,44         4,68
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 34,9   1,8     35,0

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna

 

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 15.2.2012 konsernin strategian kaudelle 2012–2016. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

 • SRV:n liikevaihto kasvaa toimialan kasvua nopeammin ja nousee miljardin euron tasoon
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen SRV allekirjoitti sopimuksen Kehäradan Lentoaseman rakennusurakasta ja rakennustyöt on aloitettu lokakuussa. Lentoaseman uusi asema on Kehäradan urakoista merkittävin ja sen arvo on noin 70 milj.euroa.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2012 (10.9.2012)

SRV korjasi 10.9.2012 koko vuoden tulosohjaustaan, koska kolmen kiinteähintaisen urakan katearviot laskivat yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan voitollinen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasolla (672,2 M€ 1-12/2011).

SRV:n koko vuoden tulokseen saattavat vaikuttaa merkittävästi moskovalaisen Etmia II -toimistokiinteistön sekä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnin ajoittuminen. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin. Vaikka kiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle, koko vuoden 2012 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen. SRV ei muuta toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan antamiaan arvioita asunto- ja toimitilamarkkinoiden kehityksestä.

Näkymät vuodelle 2012

SRV toistaa koko vuoden näkymät.

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2012 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2012 aikana valmistuu 451 omaperusteista asuntoa. SRV:n koko vuoden tulokseen saattavat vaikuttaa merkittävästi Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön sekä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnin ajoittuminen. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin. Vaikka kiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle, koko vuoden 2012 tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.

Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan voitollinen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasolla (672,2 M€ 1-12/2011).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 7.11.2012 kello 10.30 Scandic Simonkenttä hotellin Espa-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj on noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.

 

Espoo 6.11.2012

  

Hallitus

  

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Lisätietoja:

 

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu