Liikevaihto ja tilauskanta terveellä tasolla: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Katsauskausi 1.1.-31.3.2013 lyhyesti:

 • SRV:n liikevaihto oli 158,4 milj. euroa (140,7 Me 1-3/2012), muutos + 12,6 %
 •  Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (1,8 Me), muutos -31,5 %
 • Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (0,3 Me)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 726,7 milj. euroa (760,7 Me), muutos – 4,5 %
 • Omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia (31,9 %)
 • Tulos per osake oli -0,03 euroa (-0,01 eur)     

SRV pitää vuodelle 2013 näkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (641,6 Me) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan edellisen vuoden tasoa korkeampi (2,8 Me), vaikka suunnitellut toimistokiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle.   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Suomen rakentamisen markkina on alkuvuoden aikana kulkenut alaviistoon. Näkymät eivät olleet vuodenvaihteessakaan kaksiset, eikä kevään aikana mainittavaa paranemista markkinaolosuhteissa ole nähty. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ennakoi, että rakentamisen volyymi jää tänä vuonna noin kolme prosenttia viime vuodesta.   

Pitkäaikainen panostuksemme Venäjän liiketoimintamme kasvattamiseen on alkanut tuottaa hedelmää. Olemme fokusoineet strategiaamme yhä enemmän kauppakeskusten rakentamiseen ja kehittämiseen nimenomaan Pietarissa ja Moskovassa. Pietariin elokuussa avattavan Pearl Plaza -kauppakeskuksen tiloista on jo yli 90 prosenttia varattu ja sen rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Luotamme pystyvämme monistamaan hankkimaamme kokemusta myös seuraavana suunnittelupöydällä olevaan Pietarin Septem City -hankkeeseen ja tähtäämme Okhta Mall -kauppakeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisen käynnistämiseen suoraan Pearl Plazan jatkeeksi. Vaikka kansainvälisen liiketoimintamme kannattavuuden ajoittumiseen vaikuttaa toiminnan hankekehitysluonne ja hankkeittemme luovutuksenmukainen tuloutus, niin uskomme liikevoiton kääntyvän plussalle kansainvälisissä toiminnoissa jo tänä vuonna.   

SRV:n tilauskanta on vahvalla tasolla. Tämä antaa puskuria käsillä olevaan epävarmaan taloustilanteeseen. Vuodenvaihteen ennätyksellisestä 825 miljoonan euron tasosta on kohteiden rakentamisen etenemisen myötä tilauskantamme sulanut nettomääräisesti noin sata miljoonaa euroa, sillä uusien tilausten kertymä on ollut vuoden ensimmäiselle neljännekselle tyypillisesti heikkoa. Touko-kesäkuussa on tilausrintamalla kuitenkin näköpiirissä selvästi vilkastumista.   

Tammi-helmikuun liiketoimintaa vilkastutti asuntokaupan varainsiirtoveron muutos ja kauppaa käytiin kaksi kuukautta ennätyksellisellä volyymilla. Maaliskuun alusta alkaen kaupankäynti tyrehtyi ennakoidusti, mutta myös heikkenevä talousympäristö ja ostovoimaa leikkaavat veroratkaisut ovat syöneet kuluttajien ostoinnokkuutta. Nähtäväksi jää, palautuuko tilanne normaaliksi alkukesän aikana.   

Uusien valmiiden asuntojen varantomme on tavanomaista vähäisempi. Myös rakenteilla oleva asuntokantamme on ennakkoon hyvin myyty. Markkinoille on tullut monia asuntosijoittamiseen erikoistuneita rahastoja, joiden kanssa SRV on tehnyt sopimuksia sekä kokonaisten asuntoyhtiöiden että erillisten asuntojen kaupoista. Vaikka kaupankäynti asuntorintamalla hiljenisi, emme pidä myymättömän asuntokannan tilannetta osaltamme huolestuttavana.  

Valtiovalta on tehnyt eräitä linjauksia, joiden tarkoituksena on ollut erityisesti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntopulan helpottaminen sekä säännösten muuttaminen asuntojen hintaa alentaviksi. Varainsiirtoveron korottaminen ja sen ulottaminen myös yhtiölainaosuuteen sekä arvonlisäveron korotus yhdellä prosenttiyksiköllä ovat kuitenkin pikemminkin nostamassa asuntojen hintoja. Arvioimme, että näiden muutosten jälkeen välittömien ja välillisten verojen osuus uuden asunnon hinnasta nousee tänä vuonna jo 45 prosenttiin.   

Rakentamisessa ensimmäinen neljännes on tavallisestikin tulokseltaan vaatimaton, kun kohteita on pyritty saamaan valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Ensimmäinen vuosineljänneksemme oli kannattavuudeltaan heikko, sillä liikevaihtomme kasvusta huolimatta liikevoittomme laski. Kotimaan liiketoimintaamme rasitti muutamissa hankkeissa koetut takaiskut, joiden takia liikevoittomme jäi edellisvuoden tasosta. Kannattavuutemme parantamiseksi olemme määrätietoisesti vähentäneet kilpailu-urakoinnin määrää. Kansainvälisen liiketoiminnan tappiot ovat jo kahden vuoden ajan jatkuvasti pienentyneet. Arvioimme koko vuoden liikevaihtomme olevan vähintään edellisen vuoden tasoa ja koko vuoden tuloksemme ylittävän viime vuoden tason.  

Yleiskatsaus  

SRV:n tilauskanta säilyi vahvalla tasolla 726,7 milj. eurossa (760,7 Me 3/2012) ja sen katetaso parani.   

Konsernin liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia 158,4 milj. euroon (140,7 Me 1-3/2012) sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä. Konsernin liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (1,8 Me). Kannattavuuteen ovat vaikuttaneet tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista sekä toiminnan hankekehitysluonne. Kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuus parani kotimaan liiketoiminnan liikevoiton laskiessa. Konsernin tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (0,3 Me). Katsauskauden tulokseen vaikutti parantavasti rahoituskulujen lasku ja rahoitustuottojen kasvu.   

Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 prosenttia (31,9 %). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti SRV:n 28.12.2012 liikkeeseen laskema 45 miljoonan euron hybridilaina (omanpääomanehtoinen joukkovelkakirjalaina).   

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 135,0 milj. euroa (120,7 M€ 1-3/2012) ja liikevoitto 3,4 milj. euroa (5,4 Me 1-3/2012). Liikevoiton tasoon vaikutti kolmeen päättyneeseen ja yhteen rakenteilla olevaan projektiin kohdistunut 3,4 milj. euron kateheikennys. Kotimaan tilauskanta kasvoi 686,9 milj. euroon (658,3 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen. Kiinteähintaisen urakoinnin osuus tilauskannasta on laskenut ja tilauskannan keskikate on kasvanut.     

Kotimaan asuntomyynti kehittyi myönteisesti ja SRV myi yhteensä 223 asuntoa (133 1-3/2012). SRV:llä oli rakenteilla 1633 vuokra- ja omistusasuntoa (2 188 31.3.2012). Kilpailu-urakoinnin määrää on vähennetty ja tuotannosta yli puolet oli SRV:n sijoittajille myymiä vuokra-asuntokohteita tai omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 83 prosenttia ja 68 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 517 omaperusteista asuntoa.  Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 117 asunnon lisäaloituksista.   

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23,5 milj. euroon (20,1 Me). Liikevaihdosta pääosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta. Kannattavuus parani selvästi, vaikkakin liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi vielä tappiollisena. Liikevoitto oli -0,8 milj. euroa (-2,6 Me). SRV tulee jatkossa keskittymään Pietarissa ja Moskovassa omakehitteisiin kauppakeskushankkeisiin, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.   

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen rakentaminen on täydessä käynnissä ja kohteen vuokraus on edennyt hyvin. Kauppakeskus valmistuu elokuussa 2013 ja sen tiloista on vuokrattu tai loppuvaiheen vuokraneuvottelujen kohteena yli 90 prosenttia. Kotimaan hankkeista Espoon Perkkaalle rakennettavan Derby Business Park -toimistokohteen toinen vaihe valmistuu elokuussa 2013 ja koko kohteesta on vuokrattu 90 prosenttia.  

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä.  

Konsernin avainluvut
(milj. eur)
1-3/ 2013 1-3/ 2012 muutos,meur muutos, % 1-12/ 2012
Liikevaihto 158,4 140,7 17,7 12,6 641,6
Liikevoitto 1,2 1,8 -0,6 -31,5 6,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,5 -1,5 1,0   -4,1
Tulos ennen veroja 0,7 0,3 0,4 152,5 2,8
           
Tulouttamaton tilauskanta 726,7 760,7 -34,0 -4,5 827,8
Uudet sopimukset 40,0 65,5 -25,5 -38,9 594,5
           
Liikevoitto, % 0,8 1,2     1,1
Katsauskauden voitto, % 0,1 -0,3     0,1
           
Omavaraisuusaste, % 34,3 31,9     34,7
Korollinen nettovelka 277,7 259,5       18,21           7,0 267,9
Velkaantumisaste, % 135,6 156,9     126,2
           
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 1,7 2,1     2,2
Oman pääoman tuotto, % 1) 0,3 -1,0     0,5
           
Tulos per osake, eur -0,03 -0,01        -0,02   0,02
Oma pääoma per osake, eur 4,50 4,56        -0,07 -1,5 4,62
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,36 4,23        -0,87 -20,6 3,26
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,0 35,5

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna
 

Taloudelliset tavoitteet  

SRV:n hallitus vahvisti 12.2.2013 konsernin strategian kaudelle 2013–2017. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:  

 • SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla 
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden    

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.   

Näkymät vuodelle 2013  

SRV toistaa vuoden 2013 näkymät.   

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2013 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2013 aikana valmistuu 505 omaperusteista asuntoa. SRV:n koko vuoden tulokseen saattavat vaikuttaa merkittävästi Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön sekä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnin ajoittuminen. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin.   

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (641,6 M€) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan edellisen vuoden tasoa korkeampi (2,8 M€), vaikka suunnitellut toimistokiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle. 

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 7.5.2013 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta srv.fi.

Julkistamismenettely  

SRV Yhtiöt Oyj on noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.  

Espoo 6.5.2013    

Hallitus    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.  

Lisätietoja:  

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321  

Jaa sivu