KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

                    

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa  
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden     
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.     

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen            

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2009 päättyneeltä  
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan          
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2010 merkitty 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, 
että osinko maksetaan 26.3.2010.                        

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen        
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000   
euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio   
hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä     
aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.   
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.         

12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen       

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Ilpo 
Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi ja että hallituksen uusiksi    
jäseniksi valitaan Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen. Henkilöt ovat 
antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy   
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.               

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.   

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n     
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.              

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,  
että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.        


14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,  
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy      
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
Mikko Rytilahti, KHT.                              

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n      
yhtiöjärjestystä seuraavasti:                          
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme 
viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä     
valtakunnallisessa lehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” 

Muutos johtuu osakeyhtiölain muuttumisesta.                   

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien   
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden      
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen  
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:                     
Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin  
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä   
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin   
yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. 
Valtuutuksen perusteella hankittavista sakkeista voidaan hankkia enintään    
3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön  
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai 
muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä   
3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia  
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.   
Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa    
erässä.                                     

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena   
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin  
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.       

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen    
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen     
hallitukselle antaman valtuutuksen.                       
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.        

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista             

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien  
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.                  

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai  
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä    
enintään 3.676.846 osaketta.                          
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen     
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                       

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai     
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa     
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien        
toteuttamiseksi.                                

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se   
kumoaa 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

18. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            
Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja    
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009 ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n    
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja 
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2010   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 11.3.2010 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   
a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;               
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 230 arkisin kello 9.00 -   
15.30; tai                                   
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 
02201 Espoo.                                  

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla   
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.  
Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa  
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu   
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä   
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa        
osakkeenomistajaa.                               


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan     
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,             
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo.               

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi  
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00.      

4. Muut ohjeet ja tiedot                            

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2010 yhteensä 36.768.468    
osaketta ja 36.768.468 ääntä.                          
Espoossa, 17. päivänä helmikuuta 2010                      
SRV YHTIÖT OYJ                                 
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 678 898               

Jakelu:                                     
Nasdax OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu