KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

                     
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 24.3.2009 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa  
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden     
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.     

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen            

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja  
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                      

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2008 päättyneeltä  
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan          
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, 
että osinko maksetaan 3.4.2009.                         

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen        
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000   
euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio   
hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä     
aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.   

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.         

12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen       

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Jukka
Hienonen, Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi ja että hallituksen
uudeksi jäseneksi valitaan Hannu Leinonen. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen   
yhtiökokouksen päättyessä.                           

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.   

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n     
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.              

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,  
että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.             

14. Tilintarkastajan valitseminen                        

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,  
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy      
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii 
Mikko Rytilahti, KHT.                              

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien   
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla  
pääomalla.                                   

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa,
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön     
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä      
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3 676 846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus    
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten 
mukaisessa suhteessa.                              

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se   
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön  
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien   
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että      
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään  
3 676 846 osaketta.                               

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita     
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin  
ehdoin.                                     
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena  
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja  
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.                     

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se   
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja    
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008 ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n    
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja 
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä   
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.          
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 18.3.2009 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   
a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;               
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 230 arkisin kello 9.00 -   
15.30; tai                                   
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 
02201 Espoo.                                  

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla   
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.  
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa  
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.                    

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan     
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,             
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo.               

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet ja tiedot                            

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009 yhteensä 36 768 468 osaketta
ja 36 768 468 ääntä.                              

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009                      

SRV YHTIÖT OYJ                                 

Hallitus                                    JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
keskeiset mediat

Jaa sivu