KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään maanantaina 14.4.2008 kello 16.00 alkaen Marina Congress Centerissä  
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa 
kokouspaikalla kello 15.00.                           

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                         

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien   
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla  
pääomalla.                                   

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa 
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä      
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10% kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa.                                   

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.                                     

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
luovuttamisesta                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä  
tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
maksua vastaan tai maksutta.                          

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien   
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että      
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään  
3.676.846 osaketta.                               

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita     
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen        
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                       

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena        
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.                     

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.
                                     
Osinko                                     

Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on     
julkistettu 12.2.2008. Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,12 euroa      
osakkeelta. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta    
osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen   
määräämänä osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.4.2008 on merkitty          
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön      
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2008.                  

Hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja ja palkkiot                

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti    
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan suostumuksensa    
mukaisesti viisi (5) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen Ilpo    
Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies 
ja että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.           

Lisäksi hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen     
mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 5.000 
euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja 
hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron      
kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi   
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön 
mukaisesti.                                   

Tilintarkastajat                                

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön    
tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti varsinaiseksi       
tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & 
Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.        

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että        
tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.               

Asiakirjojen nähtävilläpito                           

SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote ja hallituksen yllä kohdissa 2-3 mainittujen
ehdotusten jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 7.4.2008 
alkaen yhtiön kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous sekä, samoin kuin       
tilinpäätösasiakirjat, yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.     
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat myös saatavilla   
yhtiökokouksessa.                                

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on       
osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 4.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä          
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 4.4.2008   
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.   
Lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.4.2008.  

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 7.4.2008 ennen kello 16.00 
joko                                      
a) täyttämällä ilmoittautumislomake SRV:n kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous, 
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 989 arkisin kello 9.00 -   
15.30,                                     
c) telefaksilla numeroon 0201 455 243, tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 
02201 Espoo.                                  

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla   
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                  

Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää         
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle       
ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään       
ilmoittautumisajan päättyessä maanantaina 7.4.2008. Valtakirjalomake on     
saatavissa yhtiön kotisivuilta www.srv.fi/yhtiokokous.             

Espoossa, 17. päivänä maaliskuuta 2008                     

SRV Yhtiöt Oyj                                 

HALLITUS                                    

Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 200               

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu