Kannattavuuden myönteinen kehitys jatkui – SRV muuttaa liikevaihdon näkymää: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013

Katsauskausi 1.1.–30.9.2013 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 507,8 milj. euroa (466,2 Me 1-9/2012), muutos + 8,9 %
• Liikevoitto oli 21,8 milj. euroa (4,5 Me), muutos +  386 %
• Tulos ennen veroja oli 19,2 milj. euroa (0,6 Me)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 911,5 milj. euroa (747,1 Me), muutos + 22,0 %
• Omavaraisuusaste oli 39,3 prosenttia (28,5 %)
• Tulos per osake oli 0,38 euroa (-0,01 eur)

SRV muuttaa vuoden 2013 näkymän liikevaihdon osalta ja toistaa vuoden 2013 näkymän tuloksen ennen veroja osalta. SRV arvioi sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon ylittävän edellisen vuoden tason ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun hidastuvan kotimaan asuntomyynnin tasoon liittyvien epävarmuuksien takia. Lisäksi SRV arvioi, että Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön ja Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnit eivät toteudu vuoden 2013 aikana. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 700 milj. euroa (641,6 Me 1-12/2012) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan vähintään noin 20 milj. euroa (2,8 Me 1-12/2012).

Aikaisempi näkymäohjaus: Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 700 milj. euroa ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan vähintään noin 20 milj. euroa.

Kolmas vuosineljännes 1.7.–30.9.2013 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 170,0 milj. euroa (155,8 Me 7-9/2012)
• Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (-0,4 Me)
• Tulos ennen veroja oli 5,2 milj. euroa (-2,1 Me)
• Tulos per osake oli 0,06 euroa (-0,04 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

SRV:n parantunut kannattavuuskehitys on ollut rohkaisevaa ja se on seurausta päätetystä strategisesta fokusoitumisesta. Suurin tulosmuutos ajoittui jo toiselle vuosineljännekselle, mutta myös heinä-syyskuussa SRV:n kehitys on jatkunut edellisvuotta selvästi parempana. Toimialan näkymät ovat kuitenkin vaikeutumassa talvea kohden, johon kaikkien osaltaan on varauduttava.

SRV on siirtänyt liiketoiminnan painopistettään kotimaan markkinoilta Venäjälle, missä yhtiö on keskittynyt kauppakeskusrakentamiseen. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on kasvanut viime vuoden runsaasta kymmenestä prosentista lähes 20 prosenttiin. Venäjällä elokuussa menestyksellisesti avattu Pearl Plaza -kauppakeskus ja samana päivänä rakennustöiden osalta aloitettu Okhta Mall -kauppakeskuksen työmaa ovat vauhdittaneet Venäjän liiketoimintaa. Rakentamisen lisäksi roolimme kauppakeskushankkeiden kehittäjänä, operoijana ja sijoittajana ovat luoneet perustan pitkäjänteiselle kannattavalle liiketoiminnallemme Venäjällä.

Kotimaan liiketoiminnassa on kyetty hieman parantamaan kannattavuutta ja liikevaihto säilyi hyvällä tasolla vahvan tilauskannan ansiosta. Toimitilamarkkinat koostuvat tällä hetkellä etupäässä julkisista hankinnoista, joissa rakentajat valitaan pääsääntöisesti urakkakilpailuilla. Olemme osallistuneet näihin kilpailuihin valikoivasti, pyrkien hakemaan sellaisia hanketyyppejä ja kohteita, joissa lisäarvomme asiakkaalle mahdollistaisi myös SRV:lle terveen katetason.

Kotimaan asuntomarkkina on laskussa ja lisäksi epätasapainoinen. Suuret asunnot liikkuvat aiempaa hitaammin, sen sijaan pienet asunnot käyvät edelleen hyvin kaupaksi. Myös myynnit asuntorahastoille ovat lisänneet pienten asuntojen kysyntää ja niistä on markkinoilla jopa pulaa. Kuluttajamyyntiin vaikuttaa ihmisten yleinen luottamus omaan talouteensa, jota ovat tänä vuonna kolhineet heikkenevä työllisyyskehitys ja tehdyt veroratkaisut. SRV rakentaa omistamilleen tonteille 450 vuokra-asuntoa. Asuntojen kokonaismyyntimme kasvoi viime vuodesta merkittävästi. Uusia aloituksia on sen sijaan aiempaa vähemmän markkinatilanteesta johtuen.

Rahoitusasemamme on vahvistunut vuoden mittaan. Omavaraisuusaste on 40 prosenttia ja taloutemme kestää, vaikka tilanne markkinoilla edelleen vaikeutuisi. Kalasatamaan suunnitteilla olevien REDI-kauppakeskuksen ja -asuntojen osalta meillä on käynnissä sijoittaja- ja rahoittajaneuvottelut, joita on voitu jatkaa puolitoista vuotta kestäneen valitusprosessin jälkeen. Arvioimme pääsevämme käynnistämään rakentamisen laajamittaisesti Kalasatamassa ensi vuonna.

Lähdemme tulevaan talveen varautuneena kotimaan rakentamisen markkinoiden hiljenemiseen. Liiketoimintamme pitkän aikavälin hankkeet kotimaassa ja Venäjällä tuovat jatkuvuutta, jolla saamme kestävyyttä suhdannevaihteluissa.

SRV YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2013

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/ 2013 1-9/ 2012 muutos,meur muutos, % 7-9/ 2013 7-9/ 2012 1-12/ 2012
Liikevaihto 507,8 466,2 41,6 8,9 170,0 155,8 641,6
Liikevoitto 21,8 4,5 17,3 385,8 6,9 -0,4 6,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -2,6 -3,9 1,3   -1,7 -1,8 -4,1
Tulos ennen veroja 19,2 0,6 18,6 2960,7 5,2 -2,1 2,8
               
Tulouttamaton tilauskanta 911,5 747,1 164,4 22,0     827,8
Uudet sopimukset 532,4 346,5 185,9 53,6 107,9 138,5 594,5
               
Liikevoitto, % 4,3 1,0     4,0 -0,2 1,1
Katsauskauden voitto, % 3,3 -0,1     2,0 -1,0 0,1
               
Omavaraisuusaste, % 39,3 28,5         34,7
Korollinen nettovelka 227,1 311,3 -84,2 -27,1     267,9
Velkaantumisaste, % 102,8 187,7         126,2
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 6,4 1,8         2,2
Oman pääoman tuotto, % 1) 10,4 -0,4         0,5
               
Tulos per osake, eur 0,38 -0,01 0,39   0,06 -0,04 0,02
Omapääoma per osake, eur 4,95 4,58 0,37 8,1     4,62
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,41 3,44 0,97 28,2     3,26
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5         35,5

 

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna

 
Yleiskatsaus

Konsernin tilauskanta kasvoi 911,5 milj. euroon (747,1 Me 9/2012). Uusien sopimusten määrä kasvoi 532,4 milj. euroon (346,5 Me 1-9/2012).

Konsernin liikevaihto kasvoi 8,9 prosenttia 507,8 milj. euroon (466,2 Me 1-9/2012) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä. Konsernin liikevoitto parani 21,8 milj. euroon (4,5 Me) kansainvälisen liiketoiminnan toisen ja kotimaan liiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen liikevoiton kasvun takia. Liikevoittoprosentti oli 4,3 prosenttia (1,0 %). Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne. Konsernin tulos ennen veroja oli 19,2 milj. euroa (0,6 Me). Katsauskauden tulokseen vaikutti parantavasti rahoituskulujen lasku.

Konsernin omavaraisuusaste oli 39,3 prosenttia (28,5 %). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti kannattavuuden parantuminen ja SRV:n 28.12.2012 liikkeeseen laskema 45 miljoonan euron hybridilaina (omanpääomanehtoinen joukkovelkakirjalaina).

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 418,9 milj. euroa (411,1 M€ 1-9/2012) ja liikevoitto 13,4 milj. euroa (13,1 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti asuntojen perustajaurakointitoiminnan kasvanut liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi toimitilaurakoinnin kannattavuus on kehittynyt myönteisesti katsauskauden aikana. Liikevoiton tasoon vaikuttivat lisäksi tuloutuneen tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista ja neljään päättyneeseen ja yhteen rakenteilla olevaan projektiin pääosin ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistunut 5,2 milj. euron kateheikennys. Kotimaan tilauskanta kasvoi 727,8 milj. euroon (676,2 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

Kotimaan asuntomyynti kehittyi kokonaisuutena myönteisesti ja SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 584 asuntoa (538 1-9/2012). Kuluttajamyynnin hidastuttua toisella vuosineljänneksellä talouden näkymien epävarmuuden kasvun ja varainsiirtoveron korotuksen voimaanastumisen takia painopistettä on siirretty omakehitteisiin vuokra-asuntohankkeisiin. Sijoittajille neuvottelu-urakoina myytyjen 316 vuokra-asunnon (201) lisäksi SRV on tehnyt kahden asuntorahaston kanssa esisopimukset 252 asunnon rakentamisesta SRV:n omistamille tonteille. Esisopimuksen kohteena olevat asunnot eivät sisälly kotimaan tilauskantaan.

SRV:llä oli rakenteilla 1 398 vuokra- ja omistusasuntoa (2 126 30.9.2012), joista 550 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 81 prosenttia ja 71 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 22 asunnon lisäaloituksista. Asuntotuotannon urakoinnin määrää on vähennetty ja 61 prosenttia tuotannosta (43 %) oli SRV:n sijoittajille myymiä omakehitteisiä vuokra-asuntokohteita tai omaperusteista tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 89,0 milj. euroon (55,1 Me). Liikevaihdosta valtaosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta ja kesäkuussa toteutuneesta Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynnistä Russia Invest -sijoitusyhtiölle. Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (-5,6 Me). Liikevoiton paranemiseen vaikutti toiminta-asteen kasvu, kauppakeskushankkeen osuuden myynti ja toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Liikevoittoa kasvatti lisäksi 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 170,0 milj. euroa (155,8 Me) ja liikevoitto 6,9 milj. euroa (-0,4 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti kotimaan liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu.

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskus valmistui elokuussa 2013 ja kaikki sen tiloista on vuokrattu tai loppuvaiheen vuokraneuvottelujen kohteena. Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen vuokraus on edennyt hyvin ja sen rakentaminen on aloitettu. Kotimaan hankkeista Espoon Perkkaalle rakennettavan Derby Business Park -toimistokohteen toinen vaihe valmistui kesäkuussa 2013 ja koko kohteesta on vuokrattu yli 90 prosenttia.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä. SRV tulee jatkossa keskittymään Pietarissa ja Moskovassa omakehitteisiin kauppakeskushankkeisiin, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 12.2.2013 konsernin strategian kaudelle 2013–2017. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:
• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Näkymät vuodelle 2013

SRV muuttaa vuoden 2013 näkymän liikevaihdon osalta ja toistaa vuoden 2013 näkymän tuloksen ennen veroja osalta. SRV arvioi sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon ylittävän edellisen vuoden tason ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun hidastuvan kotimaan asuntomyynnin tasoon liittyvien epävarmuuksien takia. Lisäksi SRV arvioi, että Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön ja Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnit eivät toteudu vuoden 2013 aikana.

Liikevaihdon ja tuloksen vuosineljännesvaihteluun ja kehitykseen vuonna 2013 vaikuttavat muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden määrä, toiminnan hankekehitysluonne sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2013 aikana valmistuu 539 omaperusteista asuntoa. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 700 milj. euroa (641,6 Me 1-12/2012) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan vähintään noin 20 milj. euroa (2,8 Me 1-12/2012).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 31.10.2013 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Espoo 31.10.2013

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu