Alkuvuoden tulosparannus Venäjän kauppakeskushankkeista – SRV täsmentää näkymiään: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Katsauskausi 1.1.–30.6.2013 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 337,8 milj. euroa (310,4 Me 1-6/2012), muutos + 8,8 %
• Liikevoitto oli 14,9 milj. euroa (4,9 Me), muutos +206,7%
• Tulos ennen veroja oli 14,0 milj. euroa (2,8 Me), muutos +407,8 %
• Tilauskanta kauden lopussa oli 959,2 milj. euroa (746,3 Me), muutos +28,5 %
• Omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia (29,7 %)
• Tulos per osake oli 0,32 euroa (0,03 eur)  

SRV täsmentää vuoden 2013 näkymiä. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 700 milj. euroa ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan vähintään noin 20 milj. euroa.  

Aikaisempi näkymäohjaus: Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (641,6 Me) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan edellisen vuoden tasoa korkeampi (2,8 Me), vaikka suunnitellut toimistokiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle.   

Toinen vuosineljännes 1.4.–30.6.2013 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 179,4 milj. euroa (169,7 Me 4-6/2012)
• Liikevoitto oli 13,7 milj. euroa (3,1 Me)
• Tulos ennen veroja oli 13,3 milj. euroa (2,5 Me)
• Tulos per osake oli 0,35 euroa (0,04 eur)  

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

SRV:n tuloskehitys kääntyi toisella neljänneksellä selvästi myönteiseen suuntaan. Keskeisenä tekijänä oli hankkeidemme menestyminen Venäjällä. 

Päätöksemme keskittyä Venäjällä kauppakeskusten kehittämiseen, rakentamiseen ja kaupallistamiseen on osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi. Odotuksemme muutaman viikon kuluttua avattavaa Pearl Plaza -kauppakeskusta kohtaan ovat onnistuneen vuokraustoiminnan ansiosta korkeat. Nyt olemme käynnistäneet Pietarissa uuden, vieläkin suuremman Okhta Mall -kauppakeskushankkeen. Senkin tiloista on vuokrattu jo yli neljännes. 

Kansainvälinen liiketoimintamme on jo yli viidenneksen SRV:n liikevaihdosta. Toiminnan kasvattaminen on ollut mahdollista SRV:n oman osaamisen sekä hyvien sijoittajakumppaneiden ansiosta. Toteutamme Okhta Mall -hanketta suomalaisen sijoittajaryhmän panostuksella, mikä mahdollistaa suurten hankkeiden rahoituksen. Kauppakeskushankkeitamme Venäjällä tukevat lisäksi muun muassa paikallisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin sekä hyvä liiketilojen kysyntä, joka heijastaa luottamusta myös kuluttajien ostokäyttäytymisen kehityksestä.

Venäjän liiketoiminnan hankekehitysluonteen vuoksi hankkeiden kannattavuus realisoituu pääosin niiden myyntihetkellä. Kun kohteet kypsyvät myytäviksi, myös hankkeidemme taloudellinen kokonaistulos tulee olemaan hyvä.

Kotimaassa rakentamisen markkinat ovat olleet jo pidempään alavireiset. Poliittiset päätökset ovat rankaisseet asunnon ostajaa. Maaliskuinen varainsiirtoveron korotus on jo nyt todettavissa virheeksi ja sen haitalliset vaikutukset näkyvät kuluttajien asuntokauppojen määrissä. Kaavoitusprosessit ovat edelleen hyvin pitkiä ja aikataulultaan vaikeasti ennakoitavia. Rakentamiseen liittyvä valitusmenettely voi aiheuttaa hankkeissa merkittävääkin vahinkoa ja nostaa kustannuksia siirtyen viime kädessä asunnonostajien maksettavaksi.   

Kotimaan liiketoimintamme kannattavuus ei parantunut vielä alkuvuoden aikana haluamallamme tavalla. Tilauskantamme on koostunut liiaksi matalakatteisesta urakoinnista ja tilaukset ovat olleet pääosin kireän kilpailun takana. Kannattavuutemme kehitykseen tulee myönteisesti vaikuttamaan se, että olemme asuntorakentamisessa lisänneet SRV:n kehittämän asuntotuotannon määrää ja vähentäneet urakkakilpailuihin osallistumista selvästi.   

Asuntotuotannostamme on yli 60 prosenttia SRV:n omaperusteista tai sijoittajille neuvottelu-urakoina myytyä tuotantoa. Olemme tehneet alkuvuonna merkittäviä uusia sopimuksia instituutiosijoittajien kanssa tulevista vuokra-asuntohankkeistamme. Uskon, että panostuksemme tilauskantamme kannattavuuden paranemiseen tulevat näkyvään positiivisesti tulevaisuudessa.

Tilauskantamme on liki miljardi euroa, mikä on jälleen uusi ennätys yhtiön historiassa. Toimialan nihkeydestä huolimatta olemme myös kyenneet kasvattamaan kotimaan tilauskantaa alkuvuonna yli sadalla miljoonalla eurolla. Näissä talkoissa ovat olleet mukana sekä pääkaupunkiseudun hankkeet että alueyksikkömme muissa kasvukeskuksissa.

Nähty tuloskehitys on rohkaissut meitä tarkentamaan tulosohjaustamme koko vuoden osalta. Arvioimme liikevaihdon ylittävän 700 miljoonaa euroa ja pääsevämme tuloksessa vähintään noin 20 miljoonan euron tasolle, mikä on selvästi viimevuotista parempi tulos.    

SRV YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-6/ 2013 1-6/ 2012 muutos, meur muutos, % 4-6/ 2013 4-6/ 2012 1-12/ 2012
Liikevaihto 337,8 310,4 27,4 8,8 179,4 169,7 641,6
Liikevoitto 14,9 4,9 10,0 206,7 13,7 3,1 6,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,9 -2,1 1,2   -0,4 -0,6 -4,1
Tulos ennen veroja 14,0 2,8 11,2 407,8 13,3 2,5 2,8
               
Tulouttamaton tilauskanta 959,2 746,3 212,9 28,5     827,8
Uudet sopimukset 424,5 208,1 216,5 104,0 384,5 142,5 594,5
               
Liikevoitto, % 4,4 1,6     7,6 1,8 1,1
Katsauskauden voitto, % 4,0 0,4     7,4 0,9 0,1
               
Omavaraisuusaste, % 35,2 29,7         34,7
Korollinen nettovelka 245,0 288,0 -43,0 -14,9     267,9
Velkaantumisaste, % 112,5 172,3         126,2
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 6,6 2,7         2,2
Oman pääoman tuotto, % 1) 12,4 1,3         0,5
               
Tulos per osake, eur 0,32 0,03 0,29   0,35 0,04 0,02
Omapääoma per osake, eur 4,86 4,61 0,25 5,5     4,62
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,28 3,30 -0,02 -0,6     3,26
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,0     35,5

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna
 

Yleiskatsaus  

Konsernin tilauskanta kasvoi 959,2 milj. euroon (746,3 Me 6/2012) ja on yhtiön historian korkein. Uusien sopimusten määrä kasvoi 424,5 milj. euroon (208,1 Me 1-6/2012).  

Konsernin liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia 337,8 milj. euroon (310,4 Me 1-6/2012) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä. Konsernin liikevoitto parani 14,9 milj. euroon (4,9 Me) kansainvälisen liiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevoiton kasvun takia. Liikevoittoprosentti oli 4,4 prosenttia (1,6 %). Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttaa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne. Konsernin tulos ennen veroja oli 14,0 milj. euroa (2,8 Me). Katsauskauden tulokseen vaikutti parantavasti rahoituskulujen lasku.

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia (29,7 %). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti SRV:n 28.12.2012 liikkeeseen laskema 45 miljoonan euron hybridilaina (omanpääomanehtoinen joukkovelkakirjalaina).

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 264,0 milj. euroa (271,4 M€ 1-6/2012) ja liikevoitto 6,1 milj. euroa (11,3 Me). Katsauskauden liikevaihtoon vaikutti asuntojen perustajaurakointitoiminnan pienentynyt liikevaihto toisella vuosineljänneksellä. Liikevoiton tasoon vaikutti tuloutuneen tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, kolmeen päättyneeseen ja yhteen rakenteilla olevaan projektiin pääosin ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistunut 3,9 milj. euron kateheikennys ja asuntojen perustajaurakointitoiminnan pienentynyt volyymi toisella vuosineljänneksellä. Kotimaan tilauskanta kasvoi 771,6 milj. euroon (661,7 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.     

Kotimaan asuntomyynti kehittyi kokonaisuutena myönteisesti ja SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 401 asuntoa (368 1-6/2012). Kuluttajamyynnin hidastuttua toisella vuosineljänneksellä talouden näkymien epävarmuuden kasvun ja varainsiirtoveron korotuksen voimaanastumisen takia painopistettä on siirretty omakehitteisiin vuokra-asuntohankkeisiin. Katsauskaudella sijoittajille neuvottelu-urakoina myytyjen 202 vuokra-asunnon (116) lisäksi SRV on tehnyt kahden asuntorahaston kanssa esisopimukset 366 asunnon rakentamisesta SRV:n omistamille tonteille. Esisopimuksen kohteena olevat asunnot eivät sisälly kotimaan tilauskantaan.

SRV:llä oli rakenteilla 1 525 vuokra- ja omistusasuntoa (2 060 30.6.2012), joista 550 on omaperusteista tuotantoa.  Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 77 prosenttia ja 64 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 25 asunnon lisäaloituksista. Asuntotuotannon urakoinnin määrää on vähennetty ja 63 prosenttia tuotannosta (40 %) oli SRV:n sijoittajille myymiä omakehitteisiä vuokra-asuntokohteita tai omaperusteista tuotantoa.   

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 73,9 milj. euroon (39,0 Me). Liikevaihdosta valtaosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta ja kesäkuussa toteutuneesta Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynnistä SRV:n, Ilmarisen, Spondan, Eteran ja Onvestin omistamalle Russia Invest -sijoitusyhtiölle. Liikevoitto oli 11,5 milj. euroa (-4,5 Me). Liikevoiton paranemiseen vaikutti toiminta-asteen kasvu, kauppakeskushankkeen osuuden myynti ja toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Liikevoittoa kasvatti lisäksi 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon.   

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 179,4 milj. euroa (169,7 Me) ja liikevoitto 13,7 milj. euroa (3,1 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu.  

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskus valmistuu elokuussa 2013 ja kaikki sen tiloista on vuokrattu tai loppuvaiheen vuokraneuvottelujen kohteena. Pietarin Okhta Mall -hankkeen vuokraus on edennyt hyvin ja 55 prosentin osuuden myynnin yhteydessä SRV on allekirjoittanut yli 160 milj. euron arvoiset projektinjohtourakkasopimukset kauppakeskuksen kehittämisestä, suunnittelusta, vuokrauksesta, markkinoinnista ja rakentamisesta. Rakentamisen arvioidaan alkavan loppuvuonna 2013, kun lopullinen rakennuslupa on saatu. Kotimaan hankkeista Espoon Perkkaalle rakennettavan Derby Business Park -toimistokohteen toinen vaihe valmistui kesäkuussa 2013 ja koko kohteesta on vuokrattu 90 prosenttia.  

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä. SRV tulee jatkossa keskittymään Pietarissa ja Moskovassa omakehitteisiin kauppakeskushankkeisiin, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.  

Taloudelliset tavoitteet  

SRV:n hallitus vahvisti 12.2.2013 konsernin strategian kaudelle 2013–2017. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti: 
• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden  

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.   

Näkymät vuodelle 2013  

SRV täsmentää vuoden 2013 näkymiä.   

Liikevaihdon ja tuloksen vuosineljännesvaihteluun ja kehitykseen vuonna 2013 vaikuttavat mm. SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden määrä, toiminnan hankekehitysluonne sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2013 aikana valmistuu 504 omaperusteista asuntoa. SRV:n tavoitteena on myydä Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistö sekä Espoossa sijaitseva Derby Business Park vuoden 2013 aikana. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin.   

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 700 milj. euroa ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan vähintään noin 20 milj. euroa.   

Tiedotustilaisuus  

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 1.8.2013 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja CFO Hannu Linnoinen.  

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta srv.fi.  

Julkistamismenettely  

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.
 

Espoo 1.8.2013    

Hallitus    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.  

Lisätietoja:  
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321  

Jaa sivu