Prosessiriskien kartoituksessa esille nousivat toimintojen rajapinnat

Rakentaminen palveluna

Prosessiriskien kartoituksessa esille nousivat toimintojen rajapinnat

Syksyllä 2018 yksi ympäristöjärjestelmän kehittämisen pääteemoista oli prosessien ympäristöriskien ja mahdollisuuksien määrittäminen. Työtä tehtiin ympäristöasiantuntijan johdolla pienissä työryhmissä työpajamuotoisesti niin, että mahdollisimman suuri osa organisaation eri toiminnoista oli edustettuina.

“SRV:n ydintoiminnan prosessikuvaukset ja eri nimikkeiden roolit prosessissa on kuvattu toimintajärjestelmässä. Nimenomaan prosessista johtuvat ja niihin vaikuttavat tekijät olivat kuitenkin jääneet projektiriskien varjoon. Tämä on tietysti ymmärrettävää maailmassa, jossa toiminta muodostuu keskenään hyvin erilaisten projektien toteuttamisesta, ja vahvuuksia ovat muuntautumiskyky sekä joustavuus”, avaa asiaa SRV:n ympäristöasiantuntija Mari Levirinne-Kara.

”Nyt päivitetyn ISO 14001 -standardin hengessä oli ajankohtaista tarttua tähän toimeen, joka prosessien kehittämisen ja toiminnan tehokkuuden kannalta on mitä oleellisin”, jatkaa Levirinne-Kara.

Ympäristötoimintaan keskittyvien työpajojen aikana kävi ilmi, että suuri osa prosessia toteuttavan henkilöstön esille nostamista näkökohdista on hyvin yleismaailmallisia. Ne eivät siis ole ongelmia tai mahdollisuuksia vain ympäristön näkökulmasta, vaan myös terveyden ja turvallisuuden sekä erityisesti laadun kannalta.

”Riskikohdiksi todettiin erityisesti eri prosessien ja toimintojen rajapinnat. Kuinka tieto kertyy ja siirtyy ketjussa eteenpäin tuotannon edetessä ja kuinka palaute puolestaan siirtyy taaksepäin? Tämä haaste on ollut jo tiedossa ja tilanteen parantamiseksi on meneillään kehitysprojekteja. Runsaan osallistujakaartin ansiosta saatiin laajasti uutta tietoa ja uusia konkreettisia kehitysehdotuksia. Tilannekuva kirkastui siis huomattavasti”, kertoo Levirinne-Kara.

Tärkeimmiksi asioiksi ympäristösuorituskyvyn parantamisen kannalta nähtiin työpajoissa prosessin alkuvaiheet ja siellä tapahtuva tavoitteiden asettaminen. Rakennushankkeeseen ryhtyvien ja viranomaisten tiedon lisääminen koettiin siksi erityisen vaikuttavaksi toimeksi.

Työkokousten tuloksena päätettiin yhdessä yrittää muodostaa entistä parempi kokonaiskuva ympäristönsuojelun tasoon vaikuttavista tekijöistä rakentamisessa. Työn tuloksena syntyi SRV:n ympäristöjärjestelmän ensimmäinen erityisesti prosessiriskeihin keskittyvä kartoitus. Prosessien tarkastelu ympäristönäkökulmista on yksi ympäristötoiminnan ohjausryhmän vuosikelloon jatkossa sisällytettävistä teemoista.

”Toiminnan prosesseja kehitetään nyt aktiivisesti koko henkilöstön voimin ja samalla myös henkilöstön ymmärrys prosessien aiheuttamista ja niihin vaikuttavista näkökohdista ja riskeistä kasvaa. Prosessiriskien ja –mahdollisuuksien arviointi on siis jatkuvaa parantamista parhaimmillaan”, iloitsee Levirinne-Kara.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit