Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Ympäristö

Ympäristö

Laadukas rakentaminen huomioi ympäristön

Rakennetulta ympäristöltä edellytetään entistä parempaa energia- ja ekotehokkuutta ilmasto- ja energiahaasteiden ratkaisemiseksi. Ympäristöä säästävän rakentamisen kehittäminen on tärkeä osa myös SRV:n arvomaailmaa ja toimintamallia.

Yhtiö kehittää ja toteuttaa vetovoimaisia asuntoja ja alueita, jotka kannustavat käyttäjiä ympäristöystävälliseen elämäntapaan.

SRV tarkastelee rakennusten ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman vetovoimaisia asuin- ja työskentely-ympäristöjä, jotka myös kannustavat käyttäjiä ekologiseen elämäntapaan esimerkiksi raideliikennettä suosimalla.

SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen kestävän kehityksen mukaiseen toiminnan kehittämiseen ja oman liiketoiminnan vaikutusten raportointiin. Toiminnan perustan muodostaa voimassa oleva ympäristölainsäädäntö, jonka lisäksi rakennushankkeille määritellään hankekohtaiset ympäristötavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

SRV on onnistunut erinomaisesti työmaiden jätehuollon ja materiaalitehokkuuden edistämisessä.

Työmaatoiminnasta aiheutuvat jätteet ovat rakentamisen merkittävimpiä välittömiä ympäristövaikutuksia. SRV:n ympäristötoimintaa ohjaa johtoryhmän vahvistama ympäristöpolitiikka, jonka keskeinen päämäärä on työmaiden materiaalitehokkuuden optimointi ja jätehuollon kehittäminen. Tässä tavoitteessa SRV on onnistunut erinomaisesti. Esimerkiksi Espoon Perkkaalla sijaitsevan 2013 valmistuneen Derby Business Parkin (SRV:n pääkonttori) jätteiden hyötykäyttöaste on oli huikeat 92 prosenttia.

SRV edellyttää, että kaikille kotimaisille työmaille laaditaan yhtiön laatujärjestelmään kuuluva ympäristösuunnitelma, johon kaikkien hankkeen osapuolten on sitouduttava. Ympäristösuunnitelman tarkoituksena on auttaa työmaita tunnistamaan työmaatoiminnan ympäristönäkökohdat ja suunnittelemaan toimenpiteet haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi tai minimoimiseksi. Jokaiselle työmaalle nimetään myös oma projektikohtainen ympäristövastaava, joka seuraa muun muassa työmaiden jätemääriä ja energiankulutuksia SRV:n ympäristöraportointijärjestelmän, SRV Ympäristön, avulla.

Käytännön hanketyöhön nivoutuvan ympäristötoiminnan ohella SRV kehittää ympäristöosaamistaan erilaisissa tutkimushankkeissa.

Alla olevassa taulukossa on tiedot viime vuosien kotimaisten työmaiden jätemääristä.

 

Vuosi       Jätemäärä *          Hyötykäyttö-aste (%) Rakennussekajätteen osuus (%) Muutos edelliseen vuoteen
2014 12 873 93 33,5 -28 %
2013 12 011 89 46,6 +22 %
2012 14 971 88 36,2 -7 %

*Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätteitä eivätkä maa-ainesjätteitä
 

Green Building Council Finlandin jäsen

Vuonna 2010 SRV liittyi Green Building Council Finlandin jäseneksi. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi rakentamista. Järjestön keskeisiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi. Tässä työssä ja vuoropuhelussa SRV haluaa olla aktiivisesti mukana.