Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportoinnissa SRV pyrkii noudattamaan tarkoituksenmukaisuuden periaatetta. Vastuullisuus- raportointia kehitetään avoimuuden ja läpinäkyvyyden pohjalta niin, että raportointi palvelee sisäisen päätöksenteon tarpeita ja sidosryhmien tiedontarpeita. Tavoitteena on noudattaa kaikkia vastuullisuus-raportoinnille asetettuja (lakisääteisiä tai alan yhteisiä) vaatimuksia. SRV ottaa raportoinnin kehitystyössään huomioon myös vapaaehtoiset raportointialoitteet ja muut työkalut.

SRV:n vastuullisuusraportoinnin rajaukset noudattavat taloudellisen raportoinnin rajauksia, jos raportoitavan tiedon yhteydessä ei muuta mainita. Pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa raportoinnin kattavuutta sekä teemojen että arvoketjun osalta.

Ympäristötunnuslukuja seurataan ja raportointia kehitetään jatkuvasti. Konsernin ympäristöpäällikön vastuulla on ympäristötoimintojen kehittäminen, koordinointi, tukeminen, ohjeistus ja raportoinnin järjestäminen koko konsernissa. Ympäristötunnuslukuja seurataan selainpohjaisella järjestelmällä, jonne jäteluvut sekä energian- ja vedenkulutustiedot syötetään työmaakohtaisesti. Raportointia kehitetään jatkuvasti vastaamaan omia ja sidosryhmien vaatimuksia, ja tietoa käytetään ympäristösuorituskyvyn tavoitteiden asettamiseen ja tason parantamiseen.

Listayhtiönä SRV:tä koskevat EU-direktiiviin muusta kuin taloudellisesta raportoinnista liittyvät, kansallisen lainsäädännön muutoksilla jalkautettavat uudet raportointivaatimukset tulevat voimaan niin, että vuodesta 2017 lähtien tulee raportoida uusien vaatimusten mukaisesti.