Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma / Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija

Vastuullinen yhteiskunnallinen toimija

Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n toimintaa ohjaavat arvot ja Code of Conduct. SRV:n arvot, vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö, luovat vakaan perustan, jolle on hyvä rakentaa.

Code of Conduct

Code of Conduct määrittelee periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa Code of Conductia koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit, Code of Conductiin tai varmistamaan, että osapuolet noudattavat sitä vastaavia käytäntöjä. Sitouttaminen pyritään ensisijaisesti toteuttamaan ottamalla Code of Conductin sisältö osaksi sopimuksia.

SRV:llä on kaikille avoin Eettinen kanava, jonka kautta voi ilmoittaa Code of Conductin vastaista toimintaa koskevista havainnoista tai epäilyistä luottamuksellisesti joko omalla nimellään tai anonyymisti.

Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous vääristää kilpailua, heikentää työntekijöiden asemaa, asiakkaiden oikeusturvaa ja mainetta. Rakennusala on tehnyt työtä harmaan talouden torjumiseksi jo pitkään. SRV on sitoutunut edistämään talousrikollisuuden torjuntaa ja kehittää jatkuvasti toimintatapoja ja uusia työvälineitä koko toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Harmaan talouden torjunnan edistämiseksi SRV:n käytössä on alan parhaat työvälineet ja toimintatavat. Torjuntatyön tehokkuus perustuu sekä pitkäjänteiseen viranomaisyhteistyöhön että yrityksen vahvaan panostukseen omien prosessiensa kehittämiseksi.

Talousrikollisuuden torjunta on SRV:lle luonnollinen osa rakentamisen kokonaislaatua ja projektinjohtototeutusta. Työmaaperehdytys sekä yhteistyökumppanien yhteiskuntavelvoitteiden ennakkotarkastukset ovat tärkeitä työkaluja harmaan talouden torjumiseksi. Näiden lisäksi käytössä on tilaajavastuulain mukaisen prosessin sähköiseen hallintaan sekä SRV:n viranomaisraportointiin kehittämä Verkostorekisteri.

Harmaan talouden torjuntapäivällä nostetaan asiaa esille ja opastetaan henkilöstöä toimimaan oikein tilaajavastuuvelvoitteiden osalta ja kiinnitetään huomiota työmaiden sähköisen läsnäoloseurannan sekä kulunvalvontajärjestelmän systemaattiseen käyttöön.

Harmaan talouden torjuntapäivänä työmaat tarkastavat urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden tilaajavastuuvelvoitteisiin liittyvät dokumentit. Lisäksi työmaat tarkastavat kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteet, selvittävät työnantajan, veronumeron ja perehdytyksen statuksen. Työmaiden oman tarkastuksen lisäksi osalla työmaista tehdään vielä erillinen tarkastus.

Työllistäminen

SRV:llä on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan henkilöstön työllistäjänä ja veronmaksajana. Rakentaminen ja rakennetun ympäristön ylläpito tarjoavat töitä joka viidennelle Suomen työllisistä. Suomen rakennushankkeet ovat pääosin joko omaperusteisia, omakehitteisiä tai projektinjohtourakoita jotka SRV:n omat osaajat sekä rakentajakumppaniverkosto toteuttavat SRV:n projektinjohtomallilla.

SRV:n työllistämisvaikutus ulottuu pitkälle arvoketjuun. SRV:n omien työntekijöiden määrä on suhteellisesti kilpailijoita pienempi, mutta SRV työllistää merkittävästi enemmän alihankkijoita ja tavarantoimittajia nimenomaan projektinjohtomallin ansiosta.

Suomen jälkeen yleisimmät kansalaisuudet SRV:n työmailla ovat Viro, Puola, Venäjä ja Latvia, yhteensä kansalaisuuksia on työmailla yli 90. Kun yritys tekee työsopimuksen ulkomaisen työntekijän kanssa Suomessa tehtävästä työstä, työsuhteessa noudatetaan samoja lakeja ja työehtonormeja kuin suomalaisenkin työntekijän kanssa. Voimassa olevat rakennusalan eri työehtosopimukset ovat voimassa suomalaiseen yritykseen palkattuihin ulkomaisiin työntekijöihin aivan samoin kuten suomalaisiinkin.

SRV veronmaksajana

Merkittävä osuus veronluonteisista maksuista muodostuu tavaroiden ja palveluiden tilitettävästä arvonlisäverosta sekä henkilöstön palkkoihin liittyvistä veroista. Näiden lisäksi SRV maksaa muun muassa tuloveroja, varainsiirtoveroja ja kiinteistöveroja. Aliurakoinnin ja vuokratyövoiman kautta SRV:lle syntyy valtiolle välillisesti maksettavia palkkaveroja ja sosiaalikulumaksuja, joten SRV:n välillinen vaikutus myös veronmaksajana on merkittävä.