Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma / Turvallinen ja innostava työpaikka

Turvallinen ja innostava työpaikka

SRV haluaa olla yhteisöllinen ja innostava työpaikka, joka edistää ja tukee henkilöstön hyvinvointia. SRV on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen turvallisen työpaikan. Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti eikä syrjintä tai häirintä ole hyväksyttävää missään olosuhteissa.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Verkkokurssit ovat tulleet vahvasti osaksi koulutustoimintaa. SRV:llä panostetaan sisäiseen liikkuvuuteen ja osaamispolut luodaan tukemaan tätä tavoitetta. Palkitsemista kehitetään strategian mukaisesti, tärkeitä mittareita ovat muun muassa liikevoitto, asiakaskokemus, asiakastyytyväisyys ja työturvallisuus. Johtamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta varmistetaan osaltaan strategisten päämäärien toteutuminen. Hyvä henki ja innostus tekemiseen saavat aikaan sitoutumista, joka näkyy myös ulospäin ja vaikuttaa myönteisesti myös SRV:n työnantajakuvaan.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on SRV:lle ensiarvoisen tärkeää. SRV noudattaa voimassa olevaa työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä, lupaehtoja ja muita toimintaa koskevia määräyksiä. Samaa edellytetään myös alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.

SRV:n turvallisuustoiminnan lähtökohtana on lain vaatimusten ylittäminen ja rakentamisen turvallisuuden edelläkävijäyrityksenä toimiminen. Työmaiden turvallisuus perustuu ennakointiin, perehdyttämiseen ja ohjeiden noudattamiseen. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta. Toimivalla ja laadukkaalla perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuden parantamiseen. Perehdytyksessä olennainen tieto projektista ja sen erityismääräyksistä annetaan jokaiselle projektissa työskentelevälle.

SRV:n pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso, ja yhtiö on sitoutunut tavoitteen mukaisiin käytäntöihin omassa toiminnassaan. Suomessa SRV on vahvasti mukana myös Rakennusteollisuus RT ry:n (RT) Nolla tapaturmaa 2020 -hankkeessa ja Nolla tapaturmaa -foorumissa. Työturvallisuus on SRV:ssä johdon jatkuvan kiinnostuksen ja valvonnan kohteena, ja kaikki työturvallisuuspoikkeamat tutkitaan ja raportoidaan.

Harmaa talous ja talousrikollisuus heikentävät työturvallisuusriskien hallintaa, joten toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyökumppaneiden tunteminen on tärkeä edellytys myös työturvallisuuden edistämiselle. Verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden ja työntekijöiden turvallisuutta. Sähköinen sopimushallintajärjestelmä on voitu kytkeä esimerkiksi työmaiden kulunvalvontajärjestelmään ja onnettomuustilanteissa reaaliaikainen sähköinen järjestelmä mahdollistaa nopean tiedon koko työmaalla työskentelevästä henkilöstöstä pelastustoiminnan tueksi.

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet

SRV:llä kohdellaan yhdenvertaisesti kaikkia henkilöitä sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai terveydentilaankatsomatta. Syrjintä tai häirintä ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa.

Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkahallintoon liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa. SRV on sitoutunut toimimaan yhdenvertaisuussuunnitelmansa mukaisesti. Yhdenvertaisuussuunnitelma on SRV:llä osa henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain.

SRV on sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja edistämään niiden toteutumista. SRV ei hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa ja pyrkii edistämään alihankkijoidensa ja muiden yhteistyökumppaneidensa sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.