Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma / Rakentamisen laatu ja ympäristö

Rakentamisen laatu ja ympäristö

Hyvän laadun perustana ovat riittävä ammattiosaaminen, edellytysten luominen laadun tuottamiselle ja tahto tehdä laadukkaasti. Myös ympäristöä säästävän rakentamisen kehittäminen on tärkeä osa SRV:n arvomaailmaa ja toimintamallia. SRV tarkastelee rakennusten ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta.

Rakentamisen laatu

Hyvää asiakaskokemusta ei synny ilman laatua. SRV:llä tekemisen laatua ohjataan hyvällä ennakko-suunnittelulla projektin kaikissa vaiheissa. SRV:llä laadun kehittämistyössä keskitytään erityisesti rakentamisen prosessin sujuvuuden parantamiseen ja tuotannon suunnitellun sekä häiriöttömän toiminnan varmistamiseen. Tavoitteena on varmistaa lopputuotteen laatu. SRV:llä rakentamisen laatua mitataan, paitsi lopputuotteen eli valmistuneiden rakennusten virheettömyyden, myös rakennusprosessin toiminta-mallin, ja asiakkaalle luvattujen toimintojen toteuttamisen arvioinnin avulla.

SRV Mallissa hankkeen toteutuksen eri vaiheissa selvitetään kyseisen vaiheen riskit ja mahdollisuudet sekä suunnitellaan toimenpiteet sopiviksi kullekin hankkeelle.  Huolellisen ennakkosuunnittelun avulla varmistetaan mahdollisimman häiriötön toteutus. Lisäksi rakentamista ohjataan ja valvotaan järjestelmällisesti. Mahdollisiin häiriöihin, kuten viivästyksiin tai laatuvirheisiin, puututaan työn aikana välittömästi.

Kestävä rakentaminen

Rakennetun ympäristön osuus sekä kasvihuonekaasupäästöistä että energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Valtaosa energiasta kuluu kiinteistöjen lämmitykseen. Rakennusten energiankäytön vähentämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. SRV:n ympäristötoiminnan tavoitteena on luonnon turmeltumisen estäminen ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

SRV:n ympäristötoiminnan perustan muodostavat voimassa oleva ympäristölainsäädäntö, toimintaa koskevat lupaehdot ja muut määräykset, ympäristöpolitiikka ja sitoutuminen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja oman liiketoiminnan vaikutusten raportointiin. SRV edellyttää alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden ja laatimiensa ohjeiden mukaisesti. Lakien ja määräysten vastaista toimintaa ei hyväksytä missään olosuhteissa.

SRV pyrkii toteuttamaan ympäristöä vähemmän kuormittavia hankkeita ja rakennuksia yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. SRV:n omissa rakennushankkeissa määritellään hankekohtaiset ympäristötavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on antaa asiakkaalle jo suunnitteluvaiheessa riittävästi tietoa ympäristövaikutusten kannalta olennaisista tekijöistä päätöksentekoa varten. Työmaan hankinnoissa ja hankintojen logistiikassa SRV pyrkii toimimaan ympäristöä vähemmän kuormittamalla tavalla. Turhia kuljetuksia vältetään ja ympäristöasiat otetaan huomioon toimittajien valinnassa.

SRV:n työmaiden ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä rakennusjätteistä, työmaamelusta ja -pölystä, tärinästä, energian-, veden- ja materiaalien kulutuksesta sekä kuljetuksista. Polttonesteiden ja työkoneiden säilytys työmaalla voi johtaa vesistön tai maaperän saastumiseen vahinkotapauksessa. Hulevesien ja kaivantovesien hallinta on tärkeässä roolissa viemäriverkoston, vesistöjen ja eroosion hallinnassa. Ympäristön tila voi myös parantua, jos esimerkiksi pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan projektien alussa.

Materiaalitehokkuus ja jätteen määrän minimointi ovat SRV:n ympäristötoiminnan päätavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat kaikki ratkaisut, joita tehdään rakentamisen prosessin aikana, suunnittelusta käyttöönottoon. Tehdyillä ratkaisuilla on suuri merkitys rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.