Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma / Luotettava kumppaniverkosto

Luotettava kumppaniverkosto

SRV tekee yhteistyötä vakiintuneiden aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat sovittuihin toimintatapoihin ja joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta.

SRV on mukana hankkeissa, jotka ovat pääosin omaperusteisia, omakehitteisiä tai projektinjohtourakoita. SRV:n omat osaajat ja rakentajakumppaniverkosto toteuttavat hankkeet SRV:n projektinjohtomallilla, jonka ansiosta yhtiön työntekijöiden määrä on suhteellisesti kilpailijoitaan pienempi. Toisaalta SRV työllistää merkittävästi enemmän alihankkijoita ja tavarantoimittajia nimenomaan projektinjohtomallin ansiosta.

Kun toimitaan verkostossa, luotettava ja toimiva yhteistyö on erityisen tärkeää. SRV:n menestys on kiinni myös kumppaniverkoston onnistuneista suorituksista. Tärkeää on yhteinen, vastuullinen tapa toimia. Tuhansien ihmisten verkostossa, jossa suurin osa toimijoista on yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, yhteisten toimintatapojen jalkauttaminen käytännön tasolle vaatii pitkäjänteistä työtä.

Verkostorekisteri

SRV valvoo, kouluttaa ja tukee alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa ja tiedottaa heille esimerkiksi työturvallisuuslainsäädännön muutoksista. Uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatetaan virallista hankintamenettelyä, ja sen osana SRV:n kehittämää tietojärjestelmää, Verkostorekisteriä.

SRV:n kehittämä Verkostorekisteri on tietojärjestelmä, jonka avulla torjutaan harmaata taloutta, edistetään viranomaisyhteistyötä, lisätään työmaiden turvallisuutta ja varmistetaan suurten hankkeiden kokonaiskuvan säilyminen. Verkostorekisterin avulla on helppo seurata tilaajavastuudokumenttien tilaa ja varmistaa, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija. Yksi SRV:n periaatteista on se, että alihankkijat sitoutuvat tekemään sovitun urakan itse; urakoita ei saa myydä tai jakaa eteenpäin ilman SRV:n erillistä lupaa

Verkostorekisteri auttaa myös ulkomaalaisen työvoiman hallinnassa. Rekisteriin kerätään jokaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä häntä koskeva lakisääteinen dokumentaatio kuten passikopio, työllistävän yrityksen tapaturmavakuutus ja tieto työehtosopimuksesta (TES). Ulkomaalaiset yritykset toimittavat myös osaltaan tilaajavastuulain mukaiset dokumentit lähtömaansa mukaisesti.

Vastuullinen hankinta

Hankintatoimessaan SRV on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja tuotteiden elinkaaren kannalta kestävin periaattein. SRV seuraa ja ennakoi aktiivisesti markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja myös vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten kehittymistä.

SRV Urakkaohjelmassa vaaditaan kaikilta yhteistyökumppaneilta lakien noudattamista. Urakkaohjelma on aina sopimuksen liitteenä ja sen mukaisesti alihankkija tai urakoitsija sitoutuu noudattamaan myös SRV:n vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Vaatimukset käsittelevät muun muassa rehellisyyttä ja eettisyyttä liiketoiminnassa, taloudellisten väärinkäytösten kieltoa, kilpailulainsäädännön noudattamista, tietosuojan turvaamista, tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua, turvallisen työympäristön varmistamista ja ympäristövaikutusten vähentämistä. Urakkaohjelmassa edellytetään, että myös urakoitsijan aliurakoitsijat ja alihankkijat sitoutuvat noudattamaan Urakkaohjelman vaatimuksia.

Alihankkija tai urakoitsija on velvollinen toimittamaan SRV:lle toimittamansa materiaalin laatuun ja muihin toiminnallisiin vaatimuksiin liittyvät todistukset. Kansainvälisissä hankinnoissa materiaalin laatu varmistetaan ulkopuolisen tahon tekemillä auditoinneilla riskien vähentämiseksi ja asetettujen vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi.

SRV valvoo alihankkijoita ja urakoitsijoita taloudelliseen vastuun vaatimuksiin liittyen. Vaatimukset koskevat muun muassa alihankkijan taloudellista asemaa, harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja rahanpesun estämistä.