Search form

Srv Yhtiona / Vastuullisuus / Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

SRV toimii kussakin toimintaympäristössämme voimassa olevien lakien ja säädösten sekä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. SRV:n toimintaa ohjaavat lisäksi arvot, joita ovat vastuullisuus, avoin yhteistyö, rohkeus kehittää ja innostus tekemiseen. SRV:n eettisten periaatteiden tavoitteena on varmistaa SRV:n arvojen toteutuminen yhtiön toiminnassa ja SRV on sitoutunut eettisten periaatteidensa noudattamiseen.

Eettisen toimintatavan perustana ovat rehellisyys, avoimuus ja luotettavuus, ja jokaisella SRV:läisellä on vastuu sen toteuttamisesta. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista ja lakien mukaista toimintaa. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan eettisten standardiemme mukaisesti. SRV:n eettiset periaatteet lyhyesti:

1. Toiminnan lähtökohta
Tuotamme ylivoimaista palvelua asiakkaillemme. Toimimme voimassa olevien lakien ja sääntöjen sekä arvojemme mukaisesti.

2. Liiketoimintaetiikka
Avoin yhteistyö on toimintamme kulmakivi. Liikesuhteemme perustuvat aina kaupallisiin näkökohtiin, jotka ovat riippumattomia lahjoista ja edustuksista.

3. Turvallisuus
Emme tee tulosta turvallisuuden kustannuksella ja huomioimme työssämme tietoturvallisuuden.

4. Viestintätapa
Aktiivinen viestintä tukee liiketoimintaamme sekä strategian toteuttamista. Viestimme avoimesti, täsmällisesti ja johdonmukaisesti.

5. Työyhteisö
Kohtelemme toisiamme aina kunnioittaen ja tasa-arvoisesti. Esimiestyössä noudatamme aina avoimien ovien periaatetta.

6. Ympäristö
Tavoitteenamme on luonnon turmeltumisen estäminen ja SRV:n toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. Missionamme on elämänlaadun parantaminen rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla.