Search form

Srv Yhtiona / SRV yhtiönä / SRV Malli

SRV Malli

SRV toi projektinjohtourakoinnin Suomeen laajassa mittakaavassa yli 20 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä sen jälkeen rakennushankkeen kattavan asiakaslähtöisen yhteistoimintatoteutusmallin – SRV Mallin. Malli varmistaa hankkeissa kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

SRV Mallin erinomaisuus muodostuu hankekehityksen ja projektinjohtototeutuksen yhdistämisestä. SRV Mallissa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja prosessin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. SRV ottaa aina kokonaisvastuun hankkeen läpiviennistä ja hoitaa projektin johtamisen. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön. Asiakas voi sopimuksen mukaan osallistua aktiivisesti koko hankkeen aikana tarvittavaan päätöksentekoon. Rakentamisvaiheessa kukin yksittäinen osa-alue kilpailutetaan tehokkaasti ja luotettavat erityisosaajat suorittavat työn SRV:n ohjauksessa ja valvonnassa.

Hankekehitys perustuu aina asiakastarpeisiin ja voi käynnistyä joko asiakkaan yhteydenotosta tai SRV:n omasta aloitteesta. SRV:n hankekehitys pyrkii ennakoimaan mahdollisten asiakkaidensa tarpeita ja suunnittelemaan vetovoimaisia hankkeita. Hankekehitysvaiheessa käydään jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Palvelemme asiakkaitamme mm. rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa.

Suunnitteluvaiheessa projektia ohjataan kohti asiakkaan kanssa yhteisesti asetettuja tavoitteita jatkuvasti avoimessa yhteistyössä sekä asiakkaan että suunnittelun yhteistyökumppaneiden kanssa.  SRV hyödyntää rakentamisen sekä talotekniikka-alan kustannus- ja tuotantotietoutta tavoitteenaan löytää parhaiten asiakastarpeisiin vastaavat toimivat ja edulliset ratkaisut. Uusasiakashankinta jatkuu ankkurivuokralaisten varmistumisen jälkeen.

Rakentamisvaiheessa SRV toimii kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana ja rakentaminen toteutetaan määritettyjen aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimusten mukaan. Projektissa SRV on asiakkaan kumppani ja tuo esille eri vaihtoehtoja. Vuoropuhelu asiakkaan kanssa jatkuu läpi projektin, ja asiakas pysyy jatkuvasti ajan tasalla hankkeessa tapahtuvista asioista.

SRV Mallia voidaan käyttää joustavasti erilaisissa urakkamuodoissa. Parhaimman hyödyn asiakas saa toteuttaessaan hankkeensa kokonaisuutena alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n kanssa.