Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Yhtiokokous / Yhtiökokous 2009

Yhtiökokous 2009

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2009. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja osingot maksetaan 3.4.2009.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Hannu Leinonen. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3.676.846 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Tallenna

Yhtiökokouksen pöytäkirja