Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Yhtiokokous / Yhtiökokous 2008

Yhtiökokous 2008

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2008. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2007.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2008 ja osingot maksetaan 24.4.2008.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajiksi valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3.676.846 osaketta.

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja