Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Taloudellista tietoa / Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 194,5 miljoonaa euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 41,2 miljoonaa euroa ja toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien, sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottojen määrä 153,3 miljoonaa euroa. Lisäksi 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman ei-komittoidusta limiitistä oli käyttämättä 38 miljoonaa euroa.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), likviditeetti sekä koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 311,0 (247,2) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 63,8 miljoonaa euroa, lähinnä REDI-hankkeeseen sitoutuneen pääoman sekä tontinostojen vuoksi. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 67,7 (57,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -52,0 (-34,5) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -0,9 (2,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti erityisesti asuntorakentamisen keskeneräisen tuotannon kasvaminen Suomessa sekä tonttihankinnat. Investointien nettorahavirta muodostui lähinnä kalustoinvestoinneista. Rahoituksen rahavirran vertailukaudessa näkyvät vuonna 2016 tehty hybridilainan uusinta sekä uuden 100 miljoonan euron joukkovelkakirjan nosto.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat 0,0 (-5,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen alhaiseen tasoon vaikuttivat erityisesti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon muuttuminen 0,7 miljoonaa euroa positiiviseksi (-4,3), keskeneräiseen tuotantoon tehdyt korkoaktivoinnit sekä saadut viivästyskorot. Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Yhtiö uskoo pitkäaikaisen korkotason jatkossa maltillisesti nousevan. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 - standardin mukaisesti vuoden alusta 0,7 (0,4) miljoonaa euroa.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat 31,2 (47,6) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-projektiin.

SRV:n Venäjän liiketoiminnan kiinteistöyhtiöiden toimintavaluutta muuttui eurosta ruplaksi vuoden 2016 aikana. Muutos koski niitä SRV:n Venäjällä toimivia kiinteistöpuolen tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joiden toimintavaluutta on tähän asti ollut euro. Muutoksen taustalla ovat Venäjän talouden ennakoitua pidempään kestäneet haasteet, joiden takia kauppakeskusten vuokramarkkina on muuttunut entistä vahvemmin ruplapohjaiseksi. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille muuntoerojen kautta. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 8,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa) johtuen Venäjän ruplan vahvistumisesta. Konsernin rahoituseriin kirjattujen 1,6 miljoonan euron (0,1 milj. euroa) valuuttakurssivoittojen lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia valuuttakurssivoittoja 5,4 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Kurssivoittoja pienensi suojauksesta aiheutunut 0,9 miljoonan euron kustannus.

 

1-3/2017 Osavuosikatsaus 27.4.2017