Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena / Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus hyväksyi 17.2.2016 pidetyssä kokouksessa SRV:n vuosille 2016-2020 asetettavat taloudelliset tavoitteet sekä päivitetyn vision, kolme strategista päämäärää sekä kuusi strategista kehitysohjelmaa, joihin keskittymällä SRV varmistaa vision toteutumisen vuoteen 2020 mennessä. SRV:n uudistettu visio on: SRV luo parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana. Tähän visioon päästään, kun kolme strategista päämäärää ovat toteutuneet: Alan paras kannattavuus, Alan paras asiakaskokemus ja Alan houkuttelevin työpaikka. Vuoden 2016 aikana strategiassa keskitytään strategian jalkautuksen ohella kannattavuuden parantamiseen, ylivoimaisen asiakaskokemuksen luomiseen sekä vastuullisuuden toimintamallin ja raportoinnin kehittämiseen.

Konsernin taloudelliset strategiatavoitteet 2016-2020: 
•    Suurprojektien myötä strategiajaksolla tavoitellaan toimialaa nopeampaa kasvua
•    Liikevoittomarginaali nousee yli 8 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä
•    Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä
•    Kansainvälisen liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuotto nousee vähintään 15 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä
•    Omavaraisuusaste pidetään yli 35 prosentissa
•    Tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu heikkoon, mutta vakaaseen talouskasvuun Suomessa ja Venäjän talouden lievään vahvistumiseen ja vakiintumiseen. Lisäksi se edellyttää SRV:n omaperusteisten hankkeiden merkittävää kasvua. 

Edellä mainitut strategian taloudelliset tavoiteet vastaavat elokuussa 2015 vuosille 2015 – 2019 asetettuja tavoitteita.