Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / SRV sijoituskohteena

SRV sijoituskohteena

SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa

SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa sekä toteuttaa kannattavia kauppakeskushankkeita Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Määrätietoinen keskittyminen kannattaviin hankemuotoihin sekä asiakaslähtöinen ja suhdannekestävä liiketoimintamalli varmistavat sen, että SRV on hyvissä asemissa.

SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin, josta on tullut yksi käytetyimmistä rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa.  SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina. Toimintamallin ansiosta SRV:n oma henkilöstömäärä on huomattavasti kilpailijoitaan pienempi ja yhtiön kulurakenne kestää paremmin talouden vaihteluita.

SRV on laajentanut toimintaansa siten, että nykyisin SRV toteuttaa eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, vetovoimaisia kauppakeskuksia sekä kokonaisia aluerakentamishankkeita – unohtamatta maa- ja kalliorakentamista sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita ja julkisia rakennuskohteita.

Samalla kun SRV on asemoitunut suomalaisessa rakentamisen kentässä suurten rakentajien laadukkaaseen kärkeen, SRV on pystynyt kehittämään kannattavuuttaan oikealla toimintamallilla sekä monipuolistanut ansaintaansa osallistumalla kannattaviin hankkeisiin myös sijoittajana. Näin SRV on pystynyt hajauttamaan riskiä ja kasvattamaan toimintansa lisäarvoa, josta myös SRV:hen sijoittava hyötyy.

Rakentamisen markkinat saattavat vaihdella muuttuvissa suhdanteissa voimakkaastikin. Silloin SRV:n sekä rakenteellinen että rahoituksellinen joustavuus mahdollistaa sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen. SRV:n kyky ottaa hallittuja riskejä on nostanut SRV:n useissa omaperusteista vastuunkantoa edellyttävissä kehityshankkeissa halutuksi yhteistyökumppaniksi. Tällaisia hankkeita SRV:llä on Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, sekä Venäjällä.

Venäjälle SRV on sijoittunut pitkäjänteisesti. Keskittyminen selkeärajaiseen kauppakeskusliiketoimintaan suuressa markkinassa antaa SRV:lle monipuolisen ansaintamahdollisuuden hankekehittäjänä, kaupallistajana, sijoittajana ja rakentajana. Venäjän taloustilanne on ollut turbulenttinen ja Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt todella vaikeaa. Ne asiat, jotka ovat SRV:n omissa käsissä, ovat edenneet hyvin: SRV:llä on osaomistuksessa hyvää kassavirtaa tuottava kauppakeskus Pearl Plaza Pietarissa ja toisen Pietarin kauppakeskuksen, Okhta Mallin, avajaiset pidettiin syyskuussa 2016.

SRV:n liiketoiminnan painopiste on kuitenkin selkeästi Suomessa, missä SRV:n tilauskanta on ennätyskorkea ja kannattavuus parantunut. SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, kasvukeskusten muuttovoitto, väestön ikääntyminen ja vaurastuminen, toimivat ajureina SRV:n Suomen hankkeille. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita. Monimuotoinen REDI-hanke on lähtenyt kohoamaan kohti taivasta Helsingin Kalasatamassa ja Niittykumpuun on aloittanut nousunsa Espoon korkein asuintorni metron liikekeskuksen yhteyteen.

SRV:n selkeällä strategialla, toiminnan painopisteiden joustavilla muutoksilla ja hallitulla liiketoiminnallisella riskillä sekä innovatiivisuudella, hyvällä asiakaspalvelulla ja laadukkaalla rakentamisella SRV pystyy parhaiten vastaamaan sijoittajien arvon muodostukseen kohdistuviin odotuksiin.  SRV:n vahva tilauskanta, määrätietoinen keskittyminen korkeamman jalostusasteen omakehitteisiin hankkeisiin sekä asiakaslähtöinen ja skaalautuva liiketoimintamalli varmistavat sen, että olemme myös menossa yhtiönä oikeaan suuntaan, valtavirtaa vastaan.

SRV tarjoaa myös erinomaisia mahdollisuuksia kiinteistö- ja asuntosijoittajaille

Lue lisää: Kiinteistösijoittajatuudisasunnot sijoituskohteena.