Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Sijoittajasuhteet / Sijoittajasuhdeperiaatteet

Sijoittajasuhdeperiaatteet

SRV Yhtiöiden sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on edesauttaa yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä täsmällistä ja riittävää tietoa SRV Yhtiöistä ja sen liiketoiminnasta.

Sijoittajasuhdetoimintamme keskeisinä periaatteina ovat

  • avoimuus, selkeys ja proaktiivisuus
  • johdonmukaisuus ja oikea-aikaisuus sekä
  • tasapuolisuus eri markkinaosapuolia kohtaan

SRV Yhtiöt julkaisee kolme osavuosikatsausta ja tilinpäätöksen. Julkistamme ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset ja yhtiön toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön arvopaperien arvoon. Tapaamme ja keskustelemme markkinaosapuolien kanssa säännöllisesti.

Hiljainen jakso

SRV:n suljettu ikkuna alkaa  aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista

SRV Yhtiöt ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta kehityksestä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia 30 päivän aikana ennen vuosituloksen tai osavuosikatsausten julkistamista.