Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Osake / Osakepääoma

Osakepääoma

SRV Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestys ei aseta rajoituksia osakepääoman tai osakkeiden enimmäismäärälle. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 3 062 520 euroa ja se jakautuu 36 768 468 osakkeeseen.

Seuraavassa on esitetty yhteenveto SRV:n osakepääoman ja lukumäärän muutoksista SRV Yhtiöt Oyj:n perustamisesta asti:

Toimenpide  Rekisteröity 1) Osakkeen
nimellis-
arvo,
euroa 2)
Osakkeiden
lukumäärän
lisäys/vähennys
Osake-
pääoman
korotus, euroa
Osakkeiden
uusi
lukumäärä
Uusi
osake-
pääoma,
euroa
Osakkeiden hankinta ja mitätöinti 3) 28.9.2007 - -12 512 000 - 36 768 468 3 062 520
Osakeanti 12.6.2007 - +13 000 000 - 39 064 000 3 062 520
Osakepääoman korotus 11.4.2007 - - 1 759 320 26 064 000 3 062 520
Osakkeiden jakaminen 11.4.2007 - +24 760 800 - 26 064 000 1 303 200
Yhtiön perustaminen 31.10.2001

1

- - 1 303 200 1 303 200

 

(1) Päivämäärä, jolloin muutos on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
(2) Osakkeiden nimellisarvo poistettiin 5.1.2007 lukien. 
(3) 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeitten mitätöinti

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007 SRV:n osakkeiden lukumäärän lisäyksestä osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa ja osakepääomaa korottamatta siten, että SRV:n osakepääoma jaettiin 26 064 000 osakkeeseen aikaisempien 1 303 200 osakkeen sijasta. Samalla ylimääräinen yhtiökokous päätti korottaa osakepääomaa 1 759 320 euron rahastoannilla. Rahastoanti toteutettiin siirtämällä osakepääoman korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Tässä rahastoannissa ei annettu uusia osakkeita.