Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Johto ja hallinto / Tilintarkastaja

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 22.3.2016 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.

Vuonna 2016 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuspalkkioita
293 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista
palveluista 97 000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin
tai ketjuun kuuluvat yhtiöt).