Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Johto ja hallinto / Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa liiketoiminnan riippumattomasta ja objektiivisesta arvioinnista sekä varmistuksesta ja se toimii hallituksen vahvistaman toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus tukee esimiehiä valvontavelvollisuuden toteuttamisessa arvioimalla sisäisen valvonnan tilaa ja tuottamalla johdolle informaatiota ja toimenpide-ehdotuksia valvonnan tehostamiseksi.

Yhtiöllä on operatiivisesta johdosta erillään oleva sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastukset voi omien resurssien lisäksi suorittaa ulkoisen palveluntoimittajan tarkoitukseen osoittama sisäisen tarkastuksen ryhmä. Tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä vuosittain yhtiön hallitukselle.