Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Johto ja hallinto / Palkitseminen

Palkitseminen

Palkka- ja palkkioselvitys 24.2.2017

Tämä selvitys palkitsemisesta sisältää kuvaukset SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä sekä palkitsemisen keskeisistä periaatteista. Osana selvitystä on laadittu palkitsemisraportti, jossa selostetaan tilikauden 2016 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Yhtiön ajantasainen palkka- ja palkkioselvitys on saatavilla tällä yhtiön internetsivuilla. Selvitystä päivitetään, kun palkitsemista koskevat tiedot muuttuvat merkittävästi. 

Päätöksentekojärjestys

Hallitus

Hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista päättävät SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista.

Toimitusjohtaja ja muu johto

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden konsernin johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkkausta ja muita etuuksia koskevat asiat.

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle sekä muille johtoryhmän jäsenille tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien tulospalkkioiden määrän. Tulospalkkiot voidaan hyväksyä maksettaviksi sen jälkeen, kun on arvioitu, miten ansaintajaksolle asetetut kriteerit ovat täyttyneet.

Hallitus päättää mahdollisten osakepalkkioiden antamisesta yhtiökokouksen kulloinkin hallitukselle antaman, osakeantia koskevan valtuutuksen puitteissa. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella annetaan, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, yhteensä enintään 6 049 957 osaketta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on valtuutuksen perusteella vuonna 2016 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi seuraavasti: osakeantipäätös 25.7.2016 (7 598 osaketta) ja osakeantipäätös 24.8.2016 (30 168 osaketta) sekä osakeantipäätös 2.2.2017 (206 476 osaketta). Lisäksi hallitus on aiemman osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista 19.2.2016 (11 276 osaketta). Osakeannit on toteutettu antamalla yhtiön hallussa olleita omia osakkeita.

Hallitus hyväksyy myös kaikki konsernissa käytettävien henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien ehdot. Yhtiön hallitus asettaa pitkän aikavälin tuloskriteerit päättäessään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehdoista. Lisäksi hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin palkitsemiseen liittyvät tuloskriteerit. Hallituksen asettamat tuloskriteerit perustuvat konsernin pitkän aikavälin strategiaan, vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan sekä budjettiin. Vuosittain asetettavat palkitsemisen tuloskriteerit selkeyttävät asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden vaiheittaista saavuttamista. Lyhyen aikavälin palkitsemisen tavoitteena on vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista konsernin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin palkitsemisen tavoitteena on lisäksi varmistaa pystyvän ja motivoituneen henkilöstön kiinnostus konserniin ja sen tavoitteisiin ja siten varmistaa mm. johdon säilyminen konsernin palveluksessa.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2016, että 
-       hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa, 
-       varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa kuukaudessa ja 
-       hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtaja

Toimisopimus ja lyhytaikainen palkitseminen

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja on rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala. SRV Yhtiöt Oyj:n ja Juha Pekka Ojalan välillä on solmittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukaan toimitusjohtajan palkka jakaantuu kiinteään kuukausipalkkaan, joka sisältää rahapalkan sekä tavanomaiset luontoisedut (auto-, ravinto- ja matkapuhelinetu), sekä tulospalkkio-osuuteen. Toimitusjohtajan rahapalkka on 30 240,00 euroa ja kokonaispalkka on 31 524,35 euroa kuukaudessa.

Vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa. Lähtökohtana on, että SRV Yhtiöt –konsernin rahoituskulujen jälkeen laskettavan voiton ollessa hallituksen tilikaudelle hyväksymää budjettia vastaava ja toimitusjohtajan muutoin täyttäessä tehtävänsä tavalla, joka vastaa hänelle asetettuja tavoitteita, tulospalkkion määrä vastaa neljän kuukauden kokonaispalkkaa.  Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää tulospalkkion määrästä, maksamisesta tai maksamatta jättämisestä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. SRV Yhtiöt Oyj suorittaa vuosittain eläkevakuutusmaksun, jonka määrä on 20 % toimitusjohtajan vuosipalkasta lukuun ottamatta tulospalkkiota. Eläkevakuutus on maksuperusteinen eikä yhtiö vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Toimitusjohtajalla on oikeus vapaakirjaan toimisuhteen päättyessä.

Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu irtisanomaan toimitusjohtajan toimisopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Mikäli SRV Yhtiöt Oyj irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle suoritetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen

Syyskuussa 2015 toteutetun osakeannin perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on tarkistanut voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien perusteella annettujen osakepalkkio-oikeuksien määriä ja viitehintoja siten, että järjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyy muuttumattomana. Jäljempänä tässä kohdassa on ilmoitettu palkka- ja palkkioselvityksen päivämäärällä voimassa olevat lukumäärät ja arvot.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä 2015-2020

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt toimitusjohtajan osakeperusteisesta kannustinohjelmasta vuosille 2015–2020. Järjestelmän perusteella Juha Pekka Ojalalla on 720 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV Yhtiö Oyj:n osakkeita hintaan 2,6145 euroa osakkeelta tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen kurssikehitykseen perustuvaa hyötyä vastaavan määrän rahaa tai osakkeita tai näiden yhdistelmän.

Yhtiön hallitus tekee toteutustapaa koskeva päätöksen kulloinkin erikseen. Järjestelmän ehtojen mukaan näin saadusta, verojen jälkeisestä arvosta on puolet sidottava SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin. Näitä osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien.

Hankintaoikeuksia voidaan käyttää viidessä kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa. Kunkin käyttöjakson aikana on oikeus käyttää 144 000 hankintaoikeutta. Järjestelmän käyttöjaksot A ja B on käytetty ja jäljellä olevat käyttöjaksot ovat: C: 1.1.2017-31.12.2018, D: 1.1.2018-31.12.2019 ja E: 1.1.2019-31.12.2020.

Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana v. 2014–2022 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on enintään noin 0,5 milj. euroa. Mikäli kurssikehitykseen perustuva hyöty toteutetaan rahana tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, kannustinjärjestelmän osakkeina annettavan osuuden IFRS-kustannuksen määrä laskee vastaavasti ja kustannukseen lisätään rahana maksettava määrä. Järjestelmän perusteella maksetut palkkiot on raportoitu vuoden 2016 palkitsemisraportissa.

Vuosia 2011-2016 ja 2014-2016 koskevat järjestelmät

Toimitusjohtaja on lisäksi SRV Yhtiöt –konsernin vuosia 2011–2016 sekä vuosia 2014–2016 koskevien osakeperusteisten kannustinohjelmien piirissä.

Vuosia 2011–2016 koskevan kannustinohjelman osakepalkkio-oikeuksien käyttöjaksot ovat päättyneet eikä osakepalkkio-oikeuksia ole käytetty. Vuosia 2014–2016 koskevan osakeperusteisen kannustinohjelman perusteella Juha Pekka Ojalalla oli oikeus saada enintään 62 400 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta hänelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden täyttymisen perusteella. Järjestelmän ansaintajakso on päättynyt ja palkkiot raportoidaan maksuperusteisesti vuodelta 2017 annettavassa palkitsemisraportissa.  

Vuosia 2011–2016 ja vuosia 2014–2016 koskevia kannustinohjelmia on tarkemmin selostettu jäljempänä kohdissa 3.2 a) ja 3.2 b).

Muu johto

Lyhytaikainen palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä tulospalkkio-osuudesta. 

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin vuositulospalkkiojärjestelmien piiriin. Tulospalkkion enimmäismäärä on konsernin johtoryhmän jäsenillä viiden tai kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava suoritus. Hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, suoritus- ja tuloskriteerit sekä tulospalkkioiden enimmäismäärät vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2017 konsernin johtoryhmän tulospalkkion määrään vaikuttavat henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen seuraavasti: henkilökohtainen osuus max 0,5 kk, konsernin tulos max. 3 kk ja ao. liiketoiminta-alueen osuus max. 3 kk.

Eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, jos yhtiö tai sen tytäryhtiö irtisanoo ao. henkilön ilman, että henkilö on syyllistynyt mm. yhtiön liiketoimintaan liittyvään karkeaan väärinkäytökseen.

SRV Yhtiöt -konsernin varatoimitusjohtajat, jotka ovat olleet SRV Yhtiöt -konsernin palveluksessa 15.12.2010, ovat eläkejärjestelmän piirissä, jonka perusteella heillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Lisäeläke on maksuperusteinen eikä vakuutuksenottaja vastaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrästä. Vuosittainen vakuutusmaksu on 20 % vakuutettujen ilman mahdollisia tulospalkkioita lasketusta vuosipalkasta. Vakuutetuilla on oikeus vapaakirjaan, mikäli heidän työsuhteensa päättyy muusta syystä kuin eläketapahtuman takia. 

Muita sopimuksia, joiden perusteella yhtiön johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työ- tai toimisopimuksen päättyessä, ei ole.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäseniä kuuluu pitkän aikavälin kannustinjärjestelminä toimivien osakepalkkiojärjestelmien piiriin. Syyskuussa 2015 toteutetun osakeannin perusteella SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on tarkistanut voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien perusteella annettujen osakepalkkio-oikeuksien määriä ja viitehintoja siten, että järjestelmien piirissä olevien järjestelmän perusteella saaman edun arvo pysyy muuttumattomana. Jäljempänä tässä kohdassa on ilmoitettu palkka- ja palkkioselvityksen päivämäärällä voimassa olevat lukumäärät ja arvot.

Vuosia 2011 - 2016 koskeva järjestelmä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 SRV Yhtiöt -konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmän piirissä oli vuonna 2016 noin 50 konsernin avainhenkilöä. Järjestelmä oli voimassa vuosina 2011-2016 ja sen palkitsevuus oli sidottu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvonnousuun. Palkkio-oikeuksien käyttöjaksot ovat päättyneet eikä järjestelmän perusteella ole maksettu palkkioita.

Vuosia 2014 – 2016 koskeva järjestelmä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti vuonna 2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuului 26 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän avainmittareina olivat konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto. Lisäksi ansaintaan vaikutti muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka oli määritelty vuosille 2014–2016. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön.

Mittareiden täyttymisen mukaan palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa oli mahdollisuus luovuttaa avainhenkilöille enintään 588 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2017 saakka ja vähintään puolet 31.12.2018 saakka. Avainhenkilön työsuhteen päättyessä ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

Järjestelmän ansaintajakso on päättynyt. SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 järjestelmän toteumien perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jonka perusteella yhtiö luovuttaa 206 476 omaa osakettaan. Palkkiot raportoidaan maksuperusteisesti vuodelta 2017 annettavassa palkitsemisraportissa.   

Vuosia 2017-2019 koskeva järjestelmä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän piiriin kuuluu 40 SRV:n avainhenkilöä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän ansaintajakson, vuodet 2017-2019, avainmittareina ovat konsernin liikevoittoprosentin sekä oman ja sidotun pääoman tuottoprosentin paraneminen. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2017-2019. Järjestelmän tavoitteet painottuvat erityisesti vuoteen 2019.

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa voidaan luovuttaa vastikkeetta avainhenkilöille enintään 1 000 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2017-2019 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on noin 5,5 milj. euroa lisättynä rahana maksettavalla määrällä.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2020 saakka ja vähintään puolet 31.12.2021 saakka. Avainhenkilön työsuhteen päättyessä ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

Muut kannustinjärjestelmät

Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj oli aiemmin solminut yhden konsernin johtoryhmän jäsenen kanssa osakekannustinjärjestelmää koskevan sopimuksen. Järjestelmän viimeisten 120 000 hankintaoikeuden käyttöjakso päättyi 31.7.2016. Hankintaoikeudet oikeuttivat johtajan merkitsemään tai hankkimaan hankintaoikeuksiaan vastaavan määrän SRV Yhtiö Oyj:n osakkeita hintaan 4,00 euroa osakkeelta tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän rahaa yhtiön päätöksen mukaisesti. Järjestelmän perusteella saatuihin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien. Järjestelmän perusteella maksettu palkkio on raportoitu vuoden 2016 palkitsemisraportissa.

Palkitsemisraportti

Tämä palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen yhteydessä. Palkitsemisraportissa selostetaan hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle edellisen tilikauden eli tilikauden 2016 aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Hallitus

Yhtiökokouksen 22.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa.  Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot hallituksen jäseninä tilikaudella 2016 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

 

2016 Kuukausipalkkiot

.

Kokouspalkkiot

 

Yhteensä

 

Ilpo Kokkila (pj) 60 000 11 000 71 000
Olli Pekka Kallasvuo (varapj) 48 000 10 500 58 500
Minna Alitalo 36 000 11 500 47 500
Arto Hiltunen 36 000 11 000 47 000
Timo Kokkila 36 000 11 000 47 000
Risto Kyhälä 36 000 11 000 47 000

 

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eivätkä he näin ollen saa työ- tai toimisuhteeseen liittyviä taloudellisia etuuksia yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille makseta palkkioina yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle maksettiin vuonna 2016 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 397 834,68 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 15 858,80 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin lisäksi vuonna 2016 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta 158 314,40 euroa. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet toimitusjohtajalle muita palkkioita.

Vuonna 2016 toimitusjohtajalle suoritettiin toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän 2015-2020 perusteella palkkioina yhteensä 41 444 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 170 711,60 euroa (luovutus kahdessa erässä: käyttöjakso A, 11 276 osaketta / 19.2.2016 ja käyttöjakso B, 30 168 osaketta / 24.8.2016). Lisäksi suoritettiin osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen ja muiden vastaavien suoritusten maksamiseksi, vuonna 2016 yhteensä 170 711,60 euroa. Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat vuonna 2016 siten yhteensä 897 572,28 euroa. 

Yhtiö on vuodelta 2016 maksanut vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin perustuvia maksuja toimitusjohtajan puolesta 75 990,91 euroa.

Muu johto

Muille SRV Yhtiöt -konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2016 palkkaa luontoisetuineen yhteensä 2 011 022,33 euroa, josta luontoisetujen osuus oli 147 701,43 euroa. Johtoryhmän jäsenille maksettiin lisäksi vuonna 2016 tulospalkkioita edelliseltä vuodelta yhtensä 233 996,85 euroa.

Vuonna 2016 annettiin yhden konsernin johtoryhmän jäsenen kanssa tehdyn osakepalkkiojärjestelmän nojalla palkkioina 7 598 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 34 798,84 euroa. Lisäksi suoritettiin osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa (35 101,16 euroa) verojen ja muiden vastaavien suoritusten maksamiseksi.

Yhtiö maksoi muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan eläkejärjestelmiin vuonna 2016 yhteensä 60 115,81 euroa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäseninä tilikaudella 2016 toimineille henkilöille maksetuista palkkioista:

2016 Kiinteät kuukausipalkat [1] Tulospalkkiot  [2] Osakeperusteiset palkkiot  [3]

Yhteensä

Toimitusjohtaja 397 834,68 158 314,40 341 423,20 897 572,28
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet yhteensä 2 011 022,33 233 996,85 69 900,00 2 314 919,18

 

 

[1] Kiinteä kuukausipalkka sisältää luontoisedut.

[2] Lyhytaikainen palkitseminen, jotka määräytyvät maksuvuotta edeltävän vuoden suorituksen perusteella. Tulospalkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.

[3] Osakeperusteiset palkkiot sisältävät osakepalkkioiden rahallisen arvon osakkeiden luovutushetkellä mukaan lukien palkkioon liittyvän rahaosuuden verojen maksua varten. Osakepalkkiot on kirjattu taulukkoon maksuperusteisesti maksuvuonna.