Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,5 (-42,8) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 0,4 (0,7) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssimuutoksesta aiheutuneita kurssieroja -1,0 (-1,2) milj. euroa, korkojohdannaisten maksetut korot ja käyvän arvon muutokset -0,1 (3,1) milj. euroa sekä korkokulut -0,2 (-2,1) milj. euroa, joista aktivoitiin vuoden alusta 0,2 (0,3) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -1,4 (-1,1) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja -0,4 (-0,8) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 35,0 (6,4) % ja nettovelkaantumisaste 82,2 (784,4) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 49,2 (9,7) % ja nettovelkaantumisaste 4,1 (343,2) %.

Sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 292,9 (261,4) milj. euroa. ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli -3,6 (-103,9). Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu sijoitettu pääoma oli 188,3 (179,4) milj. euroa.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 117,4 (197,7) milj. euroa. Korollinen nettovelka pieneni vertailukauteen verrattuna 80,3 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli 6,1 (110,1) milj. euroa ja pieneni 104,0 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta oli 12,3 (21,2) milj. euroa.

Yhtiön 30 milj. euron sitovasta maksuvalmiuslimiitistä oli katsauskauden lopussa 10 milj. euroa nostettuna ja 20 milj. euroa nostamatta. Yhtiön 40,0 milj. euron sitovasta projektirahoituslimiitistä oli katsauskauden lopussa käyttämättä 35,8 milj. euroa. Lisäksi yhtiön 63,0 milj. euron ei-sitova projektirahoituslimiitti oli kokonaan käyttämättä katsauskauden lopussa. Maksuvalmius- ja projektirahoituslimiittien eräpäivä on huhtikuussa 2024.

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 52,6 milj. euroa (57,2) koostuen nostamattomasta maksuvalmiuslimiitistä 20,0 milj. euroa ja rahavaroista 32,6 milj. euroa. Rahoitusreservien muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan ja investointien rahavirta -16,8 (-25,8) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta 4,2 (-4,5) milj. euroa.

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimikassa sekä eräitä muita rajoitteita. Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä 11.

Yhtiö sopi katsauskauden jälkeen 26. huhtikuuta yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa nykyisen 30 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, sitovan 40 milj. euron projektirahoituslimiitin ja ei sitovan 63 milj. euron projektirahoituslimiitin korvaamisesta 40 milj. euron sitovalla maksuvalmiuslimiitillä. Nykyinen 40 milj. euron sitova projektirahoituslimiitti ja ei sitova 63 milj. euron projektirahoituslimiitti lakkaavat ja jatkossa projektirahoituksista neuvotellaan kahdenvälisesti pankkien kanssa normaalin markkinakäytännön mukaisesti. Kovenantteina sopimuksessa ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate ja minimilikviditeetti sekä eräitä muita rajoitteita. Uuden maksuvalmiuslimiitin korkomarginaali on sidottu kolmeen SRV:n keskeisistä vastuullisuustavoitteista: hiilidioksipäästöt omassa ja kumppaniverkoston toiminnassa sekä tapaturmataajuuteen (LTIF). Uusi sitova maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuulle 2025 ja siihen sisältyy yhden vuoden jatko-optio.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat katsauskauden lopussa 19,6 (19,7) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat sitoumuksista Fennovoimaan ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen. SRV altistuu sen venäläisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten kautta ruplan kurssivaihteluille. Valuuttariskipositio on 2022 toteutettujen Venäjän alaskirjausten johdosta pienentynyt huomattavasti. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 0,1 milj. euroa (-3,8). Omaan pääomaan kirjatut muuntoerot olivat yhteensä -14,8 (-21,9) milj. euroa.

Tammi-maaliskuu 2023 osavuosikatsaus, 27.4.2023