Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 96,5 miljoonaa euroa (160,8 1–3/2018) koostuen käyttämättömistä sitovista maksulimiiteistä ja nostamattomista projektilainoista 35,4 milj. euroa ja kassavaroista 61,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on käytettävissä näiden lisäksi noin 15 miljoonan euron suuruinen TEL-laina. Lisäksi SRV:llä on 100 miljoonan euron maksuvalmiusluotto, jonka käyttämiseen liittyy koronmaksukyky-kovenantista johtuvia rajoitteita.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), nettovelkaantumisaste ja koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta. SRV sopi syndikaattipankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton nettovelkaantumisaste-kovenanttitason väliaikaisesta nostosta tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta nettovelkaantumisaste ei kuitenkaan ylittänyt rahoitussopimuksessa määriteltyä rajaa. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja valmiusluoton uudelleen rahoituksesta.

Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Siten juuri voimaan astuneella IFRS 16 -standardilla ei ole vaikutusta nykyisten lainasopimusten kovenanttien laskentaan.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 490,8 (355,4) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 135,4 miljoonaa euroa, josta IFRS 16 aiheuttaman vuokravelan osuus oli 173,6 milj. euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 77,1 (73,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -20,4 (-48,6) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -9,4 (-2,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi keskeneräisen tuotannon kasvu.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -3,6 (-3,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluja kasvatti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon (sisältäen korkokulut) muuttuminen -2,0 miljoonaa euroa negatiiviseksi (0,1). Korkotason noustessa nykytasosta korkojohdannaisesta kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivoitot rahoituskuluissa olivat 2,9 (-0,5) miljoonaa euroa. IFRS 16:n muutoksen vaikutus rahoituskuluissa oli -1,7 milj. euroa.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat joulukuun lopussa 58,0 (77,1) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-ydinprojektiin ja Tampereen Kansi ja areena -projektiin.

SRV altistuu sen venäläisten tytäryhtiöiden kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 7,7 miljoonaa euroa (-1,4) johtuen Venäjän ruplan vahvistumisesta. Konsernin rahoituseriin kirjattujen 2,9 miljoonan euron (-0,5) valuuttakurssivoittojen ja näiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssivoittoja 4,7 miljoonaa euroa (-3,1), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssivoittoja pienensi ruplan suojauksesta aiheutunut -1,9 (-0,5) miljoonan euron tulosvaikutus.

Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä SRV julkisti tutkivansa mahdollisuutta laskea liikkeeseen arviolta 45-60 miljoonan euron suuruisen uuden hybridilainan ja ostaa ennenaikaisesti takaisin nykyisiä lainojaan. Liikkeeseen laskettavalla uudella hybridilainalla tultaisiin rahoittamaan sekä vuoden 2016 maaliskuussa liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron suuruisen hybridilainan että vuoden 2021 maaliskuussa erääntyvän 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan osittaista ennenaikaista takaisinostoa vapaaehtoisilla takaisinostotarjouksilla. Yhtiön arvion mukaan suunnitellut rahoitusjärjestelyt parantaisivat toteutuessaan merkittävästi taseen tunnuslukuja.

1-3/2013 osavuosikatsaus, 26.4.2019