Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 139,7 miljoonaa euroa (2017: 163,5) koostuen käyttämättömistä sitovista maksulimiiteistä ja nostamattomista projektilainoista 46,7 milj. euroa ja kassavaroista 93,1 miljoonaa euroa.  Yhtiöllä on käytettävissä näiden lisäksi noin 15 miljoonan euron suuruinen TEL-laina. Lisäksi SRV:llä on 100 miljoonan euron maksuvalmiusluotto, jonka käyttämiseen liittyy koronmaksukyky-kovenantista johtuvia rajoitteita.

Maaliskuussa SRV teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen joulukuussa 2018 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjan haltijoille, jonka perusteella 47,4 miljoonaa euroa saatiin lunastettua ennenaikaisesti takaisin. Samanaikaisesti SRV laski liikkeeseen uuden 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on neljä vuotta ja kiinteä vuosikorko 4,875 prosenttia. Laina on listattu Helsingin ja Frankfurtin pörssiin. Uusi laina käytettiin vanhan lainan takaisinmaksamiseen, osin jo maaliskuisen ostotarjouksen yhteydessä, ja osin lainan eräpäivänä joulukuussa 2018.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), nettovelkaantumisaste ja koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta. REDI-hankkeen aiheuttaman nettovelkaantumisasteen nousun vuoksi SRV sopi syndikaattipankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton nettovelkaantumisaste-kovenanttitason väliaikaisesta nostosta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä sitä ei tarvittu.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 282,8 (297,6) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka pieneni vertailukauteen verrattuna 14,8 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 78,3 (56,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 25,5 (-32,5) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -3,1 (-8,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaa heikensi keskeneräisen tuotannon kasvu ja vastaavasti paransi taseen vapauttamisohjelman keventämistoimenpiteet. Tonttivarannon ja käyttöpääoman muutokset vaikuttivat positiivisesti nettorahavirtaan.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -17,5 (-10,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluja kasvatti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon (sisältäen korkokulut) muuttuminen -2,2 miljoonaa euroa negatiiviseksi (0,3). Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Valuuttakurssitappiot rahoituskuluissa olivat -3,5 (-2,1) miljoonaa euroa. Nettorahoituskustannuksia lisäsi kertaluonteisesti 1,9 miljoonaan euron ennenaikainen joukkovelkakirjan takaisinlunastus.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat joulukuun lopussa 67,5 (81,9) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-ydinprojektiin ja Tampereen Kansi -projektiin.

SRV altistuu sen venäläisten tytäryhtiöiden kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -12,8 miljoonaa euroa (-8,1) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -3,5 miljoonan euron (-2,1) valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita -10,3 miljoonaa euroa (-9,2), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssitappioihin vaikutti suojauksesta aiheutunut 0,6  (-2,5) miljoonan euron tulosvaikutus.

1-12/2018 Tilinpäätösteidote, 6.2.2019