Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 49,8 miljoonaa euroa (106,8 9/2018) koostuen käyttämättömistä sitovista maksulimiiteistä ja nostamattomista projektilainoista 25,7 milj. euroa ja kassavaroista 24,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on käytettävissä näiden lisäksi noin 14 miljoonan euron suuruinen TEL-laina. Lisäksi SRV:llä on 100 miljoonan euron maksuvalmiusluotto, jonka käyttämiseen liittyy koronmaksukyky-kovenantista johtuvia rajoitteita. Valmiusluottoa voidaan kuitenkin käyttää täysimääräisesti yritystodistusten jälleenrahoittamiseen.

Toukokuussa SRV laski liikkeelle 58,4 miljoonan euron 12 prosentin kiinteäkorkoisen hybridilainan. Hybridilainalla kerätyistä varoista 20,5 miljoonaa euroa käytettiin 45 miljoonan euron 8,750 prosentin hybridilainan sekä 37,9 miljoonaa euroa 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Uudella hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta SRV:llä on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa neljän (4) vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä. Lainajärjestelyllä parannettiin yhtiön pääomarakennetta ja taloudellista asemaa sekä pidennettiin lainojen maturiteettiä.

Kesäkuussa SRV pidensi vuodella nykyistä pitkäaikaista 100 miljoonan euron suuruista sitovaa luottolimiittiään pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Pidennetyn 100 miljoonan euron luottolimiitin uusi eräpäivä on 16.6.2021.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), nettovelkaantumisaste, minimi likviditeetti ja koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.

Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Siten juuri voimaan astuneella IFRS 16 -standardilla ei ole vaikutusta nykyisten lainasopimusten kovenanttien laskentaan.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 513,2 (346,5) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 166,7 miljoonaa euroa, josta IFRS 16 aiheuttaman vuokravelan osuus oli 173,5 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka laski 6,8 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 103,5 (99,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -98,9 (-27,6) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta 12,0 (-13,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät lähinnä vaihto-omaisuuden kasvu ja korottomien velkojen pieneneminen. Liiketoiminnan rahavirtaan tulee positiivisesti vaikuttamaan 540 asunnon valmistuminen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asunnot on valtaosin myyty.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -18,9 (-11,2) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluja kasvatti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon (sisältäen korkokulut) muuttuminen -5,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi (-0,6). Korkotason noustessa nykytasosta korkojohdannaisesta kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 0,6 (1,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivoitot rahoituskuluissa olivat 3,9 (-2,4) miljoonaa euroa. IFRS 16:n muutoksen vaikutus rahoituskuluissa oli -5,0 milj. euroa. Nettorahoituskustannuksia lisäsi -0,7 (-1,9) milj. euron ennenaikanen velkakirjojen takaisinlunastus.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat syyskuun lopussa 52,7 (70,7) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-ydinprojektiin ja Tampereen Kansi ja areena -projektiin.

SRV altistuu sen venäläisten tytäryhtiöiden kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 10,3 miljoonaa euroa (-9,0) johtuen Venäjän ruplan vahvistumisesta. Konsernin rahoituseriin kirjattujen 3,9 (-2,4) miljoonan euron valuuttakurssivoittojen lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssivoittoja 6,8 miljoonaa euroa (-8,0), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssivoittoja pienensi ruplan suojauksesta aiheutunut -3,4 (-0,3) miljoonan euron tulosvaikutus.

Osavuosikatsaus 1-9/2019, 31.10.2019