Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Yhtiö sopi huhtikuussa 2021 yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa aikaisemman 51 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitin ja 40 miljoonan euron projektirahoituslimiitin korvaamisesta uudella sitovalla 40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitillä, sitovalla 40 miljoonan euron projektirahoituslimiitillä ja 63 miljoonan euron ei-sitovalla projektirahoituslimiitillä. Uudesta 40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitistä erääntyy 10 miljoonaa euroa maaliskuussa 2022 ja 30 miljoonaa euroa huhtikuussa 2023. Uusia 40 ja 63 miljoonan euron projektirahoituslimiittejä käytetään tulevien rakennushankkeiden rahoittamiseen ja niiden eräpäivä on huhtikuussa 2023 tai muu erillisille rakennuskohteille sovittu takaisinmaksuaika.

Huhtikuun 2021 lopussa SRV toteutti kirjallisena menettelynä 23.3.2022 erääntyvän 100 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjansa (jonka ulkona oleva pääoma on 40,0 milj. euroa) kolmen vuoden ja 27.9.2023 erääntyvän 75 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjansa (jonka ulkona oleva määrä on 70,0 milj. euroa) yhden ja puolen vuoden maksuajan pidennykset sekä näiden lainojen tiettyjen muiden ehtojen muutokset. SRV lyhensi edellä mainittuja joukkovelkakirjoja ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla toukokuussa 2021 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa yhteenlaskettua nimellisarvoa sekä sitoutuu lyhentämään kunakin koronmaksupäivänä yhteenlaskettua nimellisarvoa 5 miljoonan euron ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla. Uudet eräpäivät ovat 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on katsauskauden lopussa 40,0 miljoonaa euroa) osalta 23.3.2025 ja 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on katsauskauden lopussa 70,0 milj. euroa) osalta 27.3.2025.

Yllämainituista järjestelyistä johtuen yhtiön vakuudettomien velkojen maturiteettirakenne parani merkittävästi.

Kesäkuun lopussa yhtiön omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta oli 32,5 prosenttia (27,8 12/2020) ja nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta oli 80,3 prosenttia (82,1 12/2020). Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia, kun niiden kovenanttilaskennassa on huomioitu omaperusteisten projektien osatuloutus. Omavaraisuusasteen tasoon vaikutti heikentävästi yhtiön tilinpäätösajankohdan korkea rahavarojen määrä ja parantavasti edellä mainitut maksuvalmiusluoton ja joukkovelkakirjalainojen järjestelyt.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 279,8 (289,1 12/2020) milj. euroa. Korollinen nettovelka laski vertailukauteen verrattuna 9,3 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli 152,5 (152,9) milj. euroa, joka laskenut 0,4 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 45,1 (40,7) milj. euroa.

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 69,7 miljoonaa euroa (116,8 12/2020) koostuen nostamattomista projektilainoista 9,7 milj. euroa ja rahavaroista 60,1 milj. euroa. Rahoitusreservien muutokseen vaikuttivat liiketoiminnan ja investointien kassavirta 3,9 (49,2 1-6/2020) milj. euroa, rahoituksen rahavirta -42 (21,7) milj. euroa ja nostamattomien projektilainojen lasku. Yhtiön nykyinen maksuvalmiuslimiitti 40 miljoonaa euroa oli katsauskauden lopussa kokonaan nostettuna. Yhtiön 40 miljoonan euron projektirahoitukseen käytettävästä limiitistä oli katsauskauden lopussa käyttämättä 30,5 miljoonaa euroa.

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimikassa ja koronmaksukyky sekä eräitä muita rajoitteita. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta. Joukkovelkakirjalainojen koronmaksukykykovenantista johtuen SRV:n lainojen, kuten yritystodistusohjelman, maksuvalmiusluoton, tililimiittien, TyEl -takaisinlainauksen, ja hybridilainojen tai tiettyjen muiden lainojen yhteismäärä voi olla nostettuna 100 MEUR, jos koronmaksukyvyn kovenanttitesti ei täyty. Kesäkuun lopussa edellä mainittuja eriä oli nostettuna yhteensä 40 miljoonaa euroa. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä 11.

Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Kaikkien lainasopimusten kovenantit täyttyivät 30.06.2021.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat kesäkuun lopussa 24,9 (26,4 12/2020) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

SRV altistuu sen venäläisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli 2,5 milj. euroa (-9,4 1-6/2020) johtuen Venäjän ruplan vahvistumisesta. Konsernin rahoituseriin kirjattujen 1,4 (-4,2) milj. euron ei-kassavaikutteisten valuuttakurssivoittojen lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssivoittoja 1,1 milj. euroa (-3,6), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuntamisesta rupliksi ja ruplan kurssin vahvistumisesta. Kurssivoittoa pienensi ruplan suojauksesta aiheutunut -0,1 (5,9) milj. euron tulosvaikutus. Kokonaisvaikutus omaan pääomaan oli 4,9 milj. euroa.  Valuuttariskipositio esitetään osavuosikatsauksen liitteestä 12.

Puolivuosikatsaus  1-6/2021, 21.7.2021