Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Yhtiö sopi ja toteutti helmikuussa 2020 yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitin korvaamisensta kahdella erillisellä, 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron suuruisella limiitillä. Kesäkuun lopussa yhtiö teki syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa sopimuksen, jonka mukaan nostamaton 9 milj. euron suuruinen osa 60 miljoonan euron luottolimiitistä lopetetaan ja jäljelle jäi 51 miljoonan euron nostettu osa. Huhtikuussa päivitetyn lyhennyssuunnitelman mukaan 31.12.2020 jäljellä olevaa 51 miljoonan euron maksuvalmiuslimiittiä lyhennetään joulukuussa 2021 11 miljoonan euroa ja tammikuussa 2022 40 miljoonan euroa.  40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiittiä käytetään tulevien rakennushankkeiden rahoittamiseen ja sen eräpäivä on tammikuussa 2022 tai muu erillisille rakennuskohteille sovittu takaisinmaksuaika. 40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitistä oli joulukuun lopussa käyttämättä 30,5 miljoonan euron.

Osana tervehdyttämisohjelmaansa yhtiö teki huhti-kesäkuussa useita taseasemaa, rahoitettavuutta sekä likviditeettiä parantavia toimenpiteitä. Huhti- ja kesäkuussa yhtiö sopi syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa kahden maksuvalmiuslimiitin maksuaikataulun muutokset, sekä sopi niiden sopimuksiin sisältyvästä minimikäyttökatetasojen puolittamisesta varotoimenpiteenä koronapandemian mahdollisesti aiheuttamiin kateheikennyksiin.

Toukokuussa yhtiö järjesti suunnatun osakeannin yhtiön kahden ulkona olevan hybridijoukkovelkakirjan haltijoille. Osakeannissa noin 75 milj. euroa hybridilainojen ulkona olleesta 92 milj. euron pääomasta ja kertyneistä koroista vaihdettiin osakkeisiin. Osakeannin toteuttamisen myötä vuoden 2016 hybridijoukkovelkakirjojen ulkona oleva pääoma on yhteensä noin 11,8 milj. euroa ja vuoden 2019 hybridijoukkovelkakirjojen ulkona oleva pääoma on noin 3,6 milj. euroa. SRV:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin jälkeen nousi 71.468.395 osakkeella yhteensä 131.967.970 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 19.5.2020.

Toukokuun lopussa SRV toteutti kirjallisena menettelynä 23.3.2021 erääntyvän 100 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjansa (jonka ulkona oleva pääoma on 62,1 milj. euroa) yhden vuoden ja 27.3.2022 erääntyvän 75 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjansa puolentoista vuoden maksuajan pidennykset sekä näiden lainojen tiettyjen ehtojen muutokset. Uudet eräpäivät ovat 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on 62,1 miljoonaa euroa) osalta 23.3.2022 ja 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan osalta 27.9.2023.

Kesäkuussa yhtiö järjesti merkintäetuoikeusannin, jossa SRV sai noin 50 milj. euron bruttotuotot. Osakeannin myötä SRV:n osakkeiden lukumäärä nousi 131.049.371 osakkeella 131.967.970 osakkeesta yhteensä 263.017.341 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.6.2020. Maaliskuun 30. nostettua 9 milj. euron pääomalainaa käytettiin ehtojensa mukaisesti maksuvälineenä ja konvertoitiin tässä yhteydessä omaksi pääomaksi.

Yllämainituista järjestelyistä sekä kassavirran positiivisesta kehityksestä johtuen yhtiön taseasema ja likviditeetti paranivat merkittävästi. Toisaalta sijoituksiin ja REDIn lisäkauppahintasaatavaan tehdyt arvonalennukset heikensivät tase-asemaa ja tunnuslukuja mutta eivät vaikuttaneet kassavirtaan ja likviditeettiin. Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 116,8 milj. euroa (40,0 12/2019) koostuen nostamattomista projektilainoista 20,0 milj. euroa ja rahavaroista 96,7 milj. euroa. Joulukuun lopussa yhtiön omavaraisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) oli 27,8 prosenttia (26,4 1-12/2019) ja nettovelkaisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) oli 82,1 prosenttia. Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia, kun niiden kovenanttilaskennassa on huomioitu omaperusteisten projektien osatuloutus. Omavaraisuusasteen tasoon vaikutti yhtiön tilinpäätösajankohdan korkea rahavarojen määrä ja yhtiön on mahdollista hallita omavaraisuusasteen tasoa velkojaan lyhentämällä.

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimikassa ja koronmaksukyky sekä eräitä muita rajoitteita. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitteessä 11.

Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Kaikkien lainasopimusten kovenantit täyttyivät 31.12.2020.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 289,1 (422,0) milj. euroa. Korollinen nettovelka aleni vertailukauteen verrattuna 132,9 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli 152,9 laskien 119,0 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 40,7 (50,4) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 46,3 (-10,7) milj. euroa ja investointien rahavirta 26,6 (-5,9) milj. euroa. Liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti positiivisesti sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääomaa vapauttava vaikutus sekä loppuvuonna luovutetut omaperusteiset asunnot ja negatiivisesti uusien tonttien hankinnat. Myös verottajan kanssa sovituilla arvonlisäveron maksujärjestelyillä oli positiivinen vaikutus, kun taas saatavarahoituksen merkittävä vähentyminen vaikutti kassavirtaan negatiivisesti. Investointien kassavirtaan vaikuttivat positiivisesti REDIn ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistuksien myynnit. Osakeantien kulujen jälkeinen kassavirtavaikutus katsauskaudella oli 46,4 milj. euroa mukaan lukien osakkeiksi konvertoitu 9 milj. euron pääomalaina.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -29,4 (-29,3) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 3,7 (4,1) milj. euroa, ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssauksesta aiheutuneita kurssieroja -8,2 (4,3) milj. euroa, korkojohdannaisten maksetut korot ja käyvän arvon muutokset -1,9 (-3,7) milj. euroa sekä korkokulut -12,3 (-13,1) milj. euroa, joista aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 0,5 (0,7) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16:n korkoja -5,7 (-6,5) milj. euroa, arvonalennuksia -1,5 (-10,8) milj. euroa ja muita rahoituskuluja kuluja -4,1 (-4,2) milj. euroa sisältäen mm. rahoitusjärjestelyihin liittyviä kuluja.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat joulukuun lopussa 26,4 (51,7) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

SRV altistuu sen venäläisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä yhteisyritysten kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -18,6 milj. euroa (11,5) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -8,2 (4,3) milj. euron ei-kassavaikutteisten valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita -9,8 milj. euroa (7,6), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuntamisesta rupliksi ja ruplan kurssin heikentymisestä. Kurssitappiota pienensi ruplan suojauksesta aiheutunut 5,5 (-3,8) milj. euron tulosvaikutus. Kokonaisvaikutus omaan pääomaan oli -31,1 milj. euroa.  Valuuttariskipositio esitetään tilinpäätöstiedotteen liitteestä 12.

Tilinpäätöstiedote  1-12/2020, 4.2.2021