Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 106,8 miljoonaa euroa koostuen käyttämättömistä sitovista maksulimiiteistä ja nostamattomista projektilainoista (31,7 milj. euroa) ja kassavaroista (75,0 milj. euroa). Tämän lisäksi 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelman ei-komittoidusta limiitistä oli käyttämättä 7 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on käytettävissä noin 15 miljoonan euron suuruinen TEL-laina. SRV:n 100 miljoonan euron olemassa olevaan maksuvalmiusluottoon liittyy koronmaksukyky-kovenantista johtuvia rajoitteita.

Maaliskuussa SRV teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen joulukuussa 2018 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjan haltijoille, jonka perusteella 47,4 miljoonaa euroa saatiin lunastettua ennenaikaisesti takaisin. Samanaikaisesti SRV laski liikkeeseen uuden 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on neljä vuotta ja kiinteä vuosikorko 4,875 prosenttia. Laina on listattu Helsingin ja Frankfurtin pörssiin. Uusi laina käytetään vanhan lainan takaisinmaksamiseen, osin jo maaliskuisen ostotarjouksen yhteydessä, ja osin lainan eräpäivänä joulukuussa 2018.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), velkaantumisaste ja koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta. REDI-hankkeen aiheuttaman velkaantumisasteen nousun vuoksi SRV on sopinut syndikaattipankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton velkaantumisaste-kovenanttitason väliaikaisesta nostosta.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 346,5 (338,7) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 99 (82) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -27,6 (-76,6) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -13,6 (-5,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikutti erityisesti keskeneräinen tuotanto Suomessa.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -11,2 (-8,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluja kasvatti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon (sisältäen korkokulut) muuttuminen -0,6 miljoonaa euroa negatiiviseksi (0,6) ja keskeneräiseen tuotantoon tehdyt korkoaktivoinnit. Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 1,0 (1,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssitappiot rahoituskuluissa olivat -2,4 (-1,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskustannuksia lisäsi kertaluonteisesti 1,9 miljoonaan euron ennenaikainen joukkovelkakirjan takaisinlunastus.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat syyskuun lopussa 70,7 (33,2) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-projektiin ja Tampereen Kansi ja Areena-projektiin.

SRV altistuu sen venäläisten tytäryhtiöiden kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -9,0 miljoonaa euroa (-5,9) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -2,4 miljoonan euron (-1,9) valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita -8,0 miljoonaa euroa (-8,4), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssitappioita kasvatti suojauksesta aiheutunut -0,3 (-0,4) miljoonan euron kustannus.

1-9/2018 Osavuosikatsaus, 25.10.2018