Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 160,8 miljoonaa euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 26,8 miljoonaa euroa. Sitovien käyttämättömien maksuvalmiuslimiittien, tililimiittisopimusten ja nostettavissa olevien projektilainojen määrä on 134,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelman ei-komittoidusta limiitistä oli käyttämättä 13,5 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa SRV teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen joulukuussa 2018 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjan haltijoille, jonka perusteella 47,4 miljoonaa euroa saatiin lunastettua ennenaikaisesti takaisin. Samanaikaisesti SRV laski liikkeeseen uuden 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on neljä vuotta ja kiinteä vuosikorko 4,875 prosenttia. Laina on listattu Helsingin ja Frankfurtin pörssiin. Uusi laina käytetään vanhan lainan takaisinmaksamiseen, osin jo maaliskuisen ostotarjouksen yhteydessä, ja osin lainan eräpäivänä joulukuussa 2018.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), velkaisuusaste, likviditeetti sekä koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 355,4 (311,0) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 44,4 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 73,2 (74,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -48,6 (-52,0) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -2,7 (-0,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti erityisesti keskeneräisen tuotannon kasvaminen Suomessa.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -3,4 (0,0) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon muuttuminen 0,1 miljoonaa euroa positiivisemmaksi
(0,5) ja keskeneräiseen tuotantoon tehdyt korkoaktivoinnit. Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 -standardin mukaisesti vuoden alusta 0,3 (0,7) miljoonaa euroa. Valuuttakurssitappiot rahoituskuluissa olivat -0,5 (1,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskustannuksia lisäsi kertaluonteisesti 1,9 miljoonaan euron ennenaikainen joukkovelkakirjan takaisinlunastus.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat 77,1 (31,2) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-projektiin ja Tampereen Kansi ja Areena -projektiin.

SRV altistuu sen venäläisten tytäryhtiöiden kautta ruplan kurssivaihteluille. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -1,4 miljoonaa euroa (8,8) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -0,5 miljoonan euron (1,6) valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita -3,1 miljoonaa euroa (5,4), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssitappioita kasvatti suojauksesta aiheutunut -0,5  (-0,9) miljoonan euron kustannus.

1-3/2018 Osavuosikatsaus, 26.4.2018