Search form

Sijoittajat / Taloudellista Tietoa / Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 183,6 miljoonaa euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 35,4 miljoonaa euroa ja toistaiseksi voimassaolevien tililimiittien, sitovien nostamattomien rahoituslimiittien ja luottojen määrä 148,2 miljoonaa euroa. Lisäksi 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman ei-komittoidusta limiitistä oli käyttämättä 34,0 miljoonaa euroa.

SRV allekirjoitti kesäkuussa pitkäaikaisen sitovan 100 miljoonan euron suuruisen luottolimiittijärjestelyn pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Tämä korvaa vuonna 2014 solmitun syndikoidun luottolimiitin. Pankkiryhmittymä jatkaa myös uuden luottolimiitin järjestelijänä. Uusi lainajärjestely erääntyy 16.6.2020.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), velkaisuusaste, likviditeetti sekä koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 310,3 (291,2) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 19,1 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 71,1 (55,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -51,3 (-63,6) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -2,3 (-6,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti erityisesti asuntorakentamisen keskeneräisen tuotannon kasvaminen Suomessa sekä tonttihankinnat. Investointien nettorahavirta muodostui lähinnä kalustoinvestoinneista. Rahoituksen rahavirran vertailukaudessa näkyvät vuonna 2016 tehty hybridilainan uusinta sekä uuden 100 miljoonan euron joukkovelkakirjan nosto.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -6,0 (-11,1) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen alhaiseen tasoon vaikuttivat erityisesti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon muuttuminen 1 miljoonaa euroa positiivisemmaksi (-6,6) ja keskeneräiseen tuotantoon tehdyt korkoaktivoinnit. Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 - standardin mukaisesti vuoden alusta 1,1 (0,5) miljoonaa euroa.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat 30,8 (56,9) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-projektiin.

SRV:n Venäjän liiketoiminnan kiinteistöyhtiöiden toimintavaluutta muuttui eurosta ruplaksi vuoden 2016 aikana. Muutos koski niitä SRV:n Venäjällä toimivia kiinteistöpuolen tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joiden toimintavaluutta on tähän asti ollut euro. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille muuntoerojen kautta. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -4,6 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -1,7 miljoonan euron (0,0 milj. euroa) valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita 6,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssitappioita kasvatti suojauksesta aiheutunut 0,7 miljoonan euron kustannus.

1-6/2017 Osavuosikatsaus
20.7.2017