Rahoitus ja taloudellinen asema

Rahoitus ja taloudellinen asema

Konsernin rahoitusreservit olivat vuoden 2017 lopussa yhteensä 163,5 miljoonaa euroa, josta konsernin rahavarojen osuus oli 23,5 miljoonaa euroa. Sitovien käyttämättömien maksuvalmiuslimiittien, tililimiittisopimusten ja nostettavissa olevien projektilainojen määrä on 140,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 100 miljoonan euron yritystodistusohjelman ei-komittoidusta limiitistä oli käyttämättä 31,5 miljoonaa euroa.

SRV allekirjoitti kesäkuussa 2017 pitkäaikaisen sitovan 100 miljoonan euron suuruisen luottolimiittijärjestelyn pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Tämä korvaa vuonna 2014 solmitun syndikoidun luottolimiitin. Pankkiryhmittymä jatkaa myös uuden luottolimiitin järjestelijänä. Uusi lainajärjestely erääntyy 16.6.2020. SRV on ryhtynyt valmistelemaan vuoden 2018 loppupuolella erääntyvän 75 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitusta.

SRV:n rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste (myös osatuloutukseen perustuvana), velkaisuusaste, likviditeetti sekä koronmaksukyky. Koronmaksukyvyllä tarkoitetaan konsernin käyttökatteen (EBITDA) suhdetta konsernin nettorahoituskuluihin. Koronmaksukyky-kovenantti testataan vain mahdollisen uuden velkarahoituksen nostohetkellä: se ei estä olemassa olevien lainojen ja muiden rahoituslähteiden uudelleenrahoitusta.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 297,6 (246,3) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka kasvoi vertailukauteen verrattuna 51,3 miljoonaa euroa. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta on 56,1 (42,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -32,5 (31,1) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -8,5 (-39,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti erityisesti keskeneräisen tuotannon kasvaminen Suomessa sekä tonttihankinnat.

Rahoituksen rahavirran vertailukaudessa näkyvät vuonna 2016 tehty hybridilainan uusinta sekä uuden 100 miljoonan euron joukkovelkakirjan nosto.

Nettorahoituskulut vuoden alusta olivat -12,4 (-11,3) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti kymmenvuotisen korkojohdannaisen käyvän arvon muuttuminen 1,9 miljoonaa euroa positiivisemmaksi (-4,7) ja keskeneräiseen tuotantoon tehdyt korkoaktivoinnit. Kymmenvuotisen korkotason noustessa nykytasosta, kirjautuu tuloslaskelmaan positiivista käyvän arvon muutosta ja päinvastoin. Korkokuluja aktivoitiin IAS 23 – standardin mukaisesti vuoden alusta 1,5 (2,0) miljoonaa euroa. Valuuttakurssitappiot rahoituskuluissa olivat -2,1 (3,8) miljoonaa euroa.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat 81,9 (31,2) miljoonaa euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat lähinnä sitoumuksesta Fennovoiman Hanhikivi-1-projektiin ja Tampereen Kansi ja Areena -projektiin.

SRV:n Venäjän liiketoiminnan kiinteistöyhtiöiden toimintavaluutta muuttui eurosta ruplaksi vuoden 2016 aikana. Muutos koski niitä SRV:n Venäjällä toimivia kiinteistöpuolen tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joiden toimintavaluutta oli aikaisemmin euro. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille muuntoerojen kautta. Katsauskauden laajaan tulokseen ja omaan pääomaan vaikuttanut muuntoerojen muutos oli -8,1 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa) johtuen Venäjän ruplan heikentymisestä. Konsernin rahoituseriin kirjattujen -2,1 miljoonan euron (3,8 milj. euroa) valuuttakurssitappioiden lisäksi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta rivi sisältää ruplan muutoksesta johtuvia ei-kassavaikutteisia valuuttakurssitappioita -9,2 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa), jotka johtuvat pääosin valuuttamääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssitappioita kasvatti suojauksesta aiheutunut -2,5 (-8,8 milj. euroa) miljoonan euron kustannus.

1-12/2017 Osavuosikatsaus, 16.2.2018