Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Osavuosikatsaus 1-6/2022 , 21.7.2022

”Olen erittäin tyytyväinen, että saimme toisen vuosineljänneksen aikana onnistuneesti toteutetuksi suunnittelemamme laajan rahoitusjärjestelyn. Kokonaisjärjestely toteutti tavoitteemme ja palautti omavaraisuusasteemme Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa edeltäneelle tasolle. Lisäksi olemme järjestelyn toteuduttua käytännössä nettovelaton yhtiö. Kokonaisjärjestely sisälsi aiemmin liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen osittaisen takaisinoston ja loppujen joukkovelkakirjalainojen ehtomuutokset hybridilainoiksi, vanhojen hybridilainojen muuttamisen osakkeiksi, maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin jatkamisen sekä merkintäoikeusannin. Kaikki järjestelyn osa-alueet onnistuivat suunnitellusti.

Kokonaisjärjestelyn myötä vahvistunut tase mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus pohjautuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan. Tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla, ja jatkamme panostuksia yhteistoiminnalliseen urakointiin. Tulemme myöhemmin tänä vuonna arvioimaan uudelleen pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sekä harkitsemme nykyisen segmenttirakenteemme muuttamista Venäjältä irtautumisen jälkeen. Olemme pyrkineet edistämään irtautumistavoitetta neuvottelemalla Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä, mutta neuvottelut eivät toistaiseksi ole johtaneet tuloksiin.

Operatiivisessa liiketoiminnassa onnistuimme suunnitellusti, ja katsauskauden operatiivinen tulos parani. Samalla näemme, että vuosineljänneksen tuloutunut liikevaihto oli kannattavuudeltaan parempaa kuin loppuvuodelle ennustettu. Tuloksentekoa haastavassa markkinatilanteessa on tukenut kustannuskuri ja aktiivinen hankintatoimi. Näillä keinoilla on pidetty inflaation vaikutukset hallinnassa ja varmistettu materiaalien saatavuus siten, että työmaamme ovat toimineet lähes häiriöttä. Meillä ei myöskään tällä hetkellä ole juuri lainkaan myymättömiä valmiita asuntoja, mikä vallitsevassa markkinatilanteessa on positiivinen asia.

Tilauskantamme on vertailukautta pienempi ja uusien tilausten virta edelleen vaatimaton. Aiemmin voittamiemme, vielä tilauskantaan kirjaamattomien hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet muun muassa asemakaava-aikataulujen vuoksi, mutta näemme edelleen näistä hankkeista kertyvän tilausvirtaa ja kannattavaa liiketoimintaa jatkossa. Tällaisia hankkeita oli katsauskauden lopussa noin 1,3 miljardin euron arvosta. Katsauskaudella tilauskantaamme kasvattivat noin 70 milj. eurolla WithSecuren pääkonttori ja Itä-Uudenmaan pääpoliisilaitos ja poliisivankila, josta odotamme kirjaavamme tilauskantaan vielä 61 milj. euroa myöhemmin tänä vuonna.  Tavoittelemamme omaperusteisen asuntorakentamisen kasvu on jäänyt toteutumatta siirrettyämme osan suunniteltujen hankkeiden aloituksista kevään kustannusinflaation takia.

Olemme katsauskaudella aktiivisesti jatkaneet elinkaariviisaan strategiamme viemistä hanketasolle. Rakentamiemme kohteiden elinkaariviisaus perustuu työmaittemme rakennusaikaiseen päästöttömyyteen, ympäristöystävällisiin materiaalivalintoihin, energia- ja resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen, ympäristön huomioimiseen materiaalien kierrätyksen kautta sekä SRV:n hiljattain lanseeraamiin biodiversiteettitavoitteisiin. WithSecuren uusi pääkonttorirakennus on erinomainen elinkaariviisaan strategiamme mukainen hankekehitysesimerkki, jossa myös omistajan omistusajan hiilijalanjälki on minimoitu. Wood Cityn toinen toimistorakennus on lisäksi ensimmäisiä uuden EU-taksonomian mukaisia hankkeita Suomessa. Tavoitteemme on strategiamme mukaisesti tarjota myös jatkossa eri toimialojen yrityksille kestäviä tilaratkaisuja, jotka tuottavat sijoittajille vakaata kassavirtaa.

Yleisesti ottaen odotamme markkinatilanteen jatkuvan sumuisena, johtuen pääasiallisesti kysyntään liittyvistä epävarmuuksista, energianhintaan kohdistuvasta inflaatiopaineesta ja viime vuosien asuntorakennusbuumista Suomessa, jonka odotetaan lähitulevaisuudessa rauhoittuvan lähemmäksi pitkän aikavälin keskiarvotasoa. Toisaalta monen perusmateriaalin, joiden hinnat nousivat jyrkästi välittömästi sodan puhjettua, hintakehitys on tasaantunut ja ennustettavuus parantunut eri toimijoiden löydettyä uusia toimituskanavia.

Kiitän osakkeenomistajiamme sekä rahoittajiamme rahoitusjärjestelyn onnistuneesta lopputuloksesta sekä asiakkaitamme,muita yhteistyökumppaneitamme jasitoutunutta henkilöstöämme kuluneesta vuosipuoliskosta ja toivotan kaikille hyvää loppukesää!”

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj