Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

Puolivuosikatsaus 1-6/2021, 21.7.2021

Vuoden ensimmäinen puolisko vietiin päätökseen suunnitellusti, ja etenimme kohti strategisia tavoitteitamme. Katsauskauden merkittäviä onnistumisia olivat toteutetut rahoitusjärjestelyt, velkaisuuden aleneminen sekä toisen kvartaalin positiivinen kassavirta. Myös operatiivisen liiketoiminnan positiivinen tuloskehitys jatkui. Katsauskaudella voitimme useita uusia hankkeita, joista merkittävin oli yhteisarvoltaan 730 miljoonan euron Laakson yhteissairaalan hanke. Monet voitetuista hankkeista kerryttävät tilauskantaamme kuitenkin vasta myöhemmin, kun sopimukset vaiheittain vahvistuvat.

Katsauskauden aikana saimme valmiiksi merkittävät rahoitusjärjestelyt. Kirjallinen menettely kahden joukkovelkakirjalainamme maturiteetin pidentämiseksi onnistui hyvin ja lisäksi saimme hyvässä yhteistyössä pankkien kanssa sovittua uudesta pankkirahoituksesta. Molemmat ratkaisut tuovat pidempien laina-aikojen myötä pitkäjänteisyyttä liiketoiminnan kehittämiseen ja antavat liikkumatilaa strategisten tavoitteidemme edistämiseen. Rahoitusjärjestelyiden ja toisen kvartaalin positiivisen kassavirran ansiosta velkaisuutemme aleni merkittävästi. Yksi oleellinen osa kassavirran kehitystä on hyvin edennyt asuntomyynti, minkä ansiosta myös myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ennätysalhainen ja pysyy alhaisena vuoden loppuun saakka.

Käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti ja kannattavuuskehitys jatkui positiivisena. Olen erittäin tyytyväinen tapaan, jolla henkilöstömme on toiminut poikkeusoloissa ja varmistanut sen, että työmaamme ovat olleet toiminnassa terveysturvallisesti koko pandemian ajan. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Suhteellisen kannattavuuden kehitys todennäköisesti heikkenee hieman toisella vuosipuoliskolla. Syy kehitykselle on kahden suuren heikkokatteisen hankkeen, Loiston ja Tampereen Areenan, korkea osuus tuloutuvasta liikevaihdosta. Toisaalta Loiston tuloutumisella on merkittävä pääomaa vapauttava ja kassavirtaa tuottava vaikutus. Lisäksi tornirakentamisen toteutus- ja suunnitteluratkaisuista saadut opit ovat arvokkaita tulevissa tornikohteissamme. Myös materiaalien markkinahintojen keväällä tapahtunut jyrkkä nousu aiheuttaa osaltaan haasteita kannattavuuskehityksen ylläpitämisessä, mutta arvioimme vaikutuksen jäävän väliaikaiseksi.

Kirjasimme tammi-kesäkuussa tilauskantaan noin 260 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, jotka sisälsivät asuntokohteita sekä toimitilojen uudis- ja peruskorjaushankkeita. Tilauskantamme on laskenut viime vuoden vertailukaudesta. Samalla olemme kuitenkin voittaneet hankkeita, jotka kerryttävät tilauskantaamme tulevaisuudessa, kuten Laakson yhteissairaalan hankkeen, joka kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain vuosina 2021-2028. Katsauskauden jälkeen kerroimme DWS:n institutionaalisille rahastoille rakennettavista pääkaupunkiseudun asuntokohteista, joiden yhteisarvo on 82 miljoonaa euroa. Sopimus on meille erityisen merkittävä siksi, että pääsemme sen puitteissa toteuttamaan energiatehokkaita asuntoja elinkaariviisaan strategiamme mukaisesti. Sopimus kertoo myös vahvana jatkuvasta asuntojen sijoittajakysynnästä, mitä ilman Suomen kaupungistumiskehitys ei jatkuisi.

Asuntokauppa on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ainoastaan 14 kappaletta. Myimme kesäkuussa kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat valmiit myymättömät uudisasunnot S-Pankin hallinnoimalle rahastolle. Loiston myynti Helsingissä etenee erinomaisesti, ja asunnoista on myyty tai varattu nyt 96 %. Käynnistimme katsauskaudella neljän perustajaurakoitavan asuntokohteen rakentamisen Vantaalla, Oulussa, Kaarinassa ja Tampereella. Nämä asunnot tuloutuvat pääosin vuonna 2022. Lisäämme hallitusti hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, millä varmistamme asuntorakentamisemme monipuolisuuden ja hyvän tasapainon.

Venäjän kauppakeskusten myynnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kehittyneet hyvin, ja ylittäneet vuoden 2019 tason, joka on vertailuvuotena pandemiavuotta 2020 olennaisempi. Koronapandemia näkyy kuitenkin vielä alhaisempina kävijämäärinä kuin ennen pandemiaa. Lisäksi koronan virusmuunnosten riskien toteutuminen vaikuttaa loppuvuoden kävijä- ja myyntimääriin.

Kaiken kaikkiaan tästä on hyvä jatkaa operatiivisen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisesti. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä. Samalla toivotan tervetulleiksi SRV:lle kaksi johtoryhmämme uusinta jäsentä; lakiasiainjohtaja Anu Tuomola ja pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnasta vastaaja johtaja Jorma Seppä.

Saku Sipola
Toimitusjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj