Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Alkuvuoden 2021 talouskehitys on ollut nopeaa ja Suomen talouden kasvunäkymät ovat parantuneet, kun rokotukset ovat edistyneet ja rajoituksia on purettu. Vuonna 2021 talouden arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia ja vuonna 2022 2,8 prosenttia. Vuonna 2023 BKT:n kasvuvauhti hidastuu. Talous on kasvanut yksityisen kulutuksen johdolla. Maailmantalouden positiivisen vireen odotetaan myös piristävän vientiä. Merkittävin heikomman kehityksen riski liittyy pandemian arvaamattomuuteen. (Lähde: Suomen Pankki)

Kaupungistuminen Suomessa jatkuu ja muuttoliike pitää yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa. Rakentaminen on kääntynyt kasvuun Suomen talouden vetämänä. Rakentamisen volyymi kasvaa kuluvana vuonna prosentin ja tulevan vuoden kasvun ennustetaan kiihtyvän yli kahteen prosenttiin. Rakentamisen kova kustannuskehitys ja materiaalien saatavuusongelmat ovat jatkuneet vuoden 2021 aikana. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Asuntotuotanto on kääntynyt reippaaseen kasvuun. Vuonna 2021 aloitetaan arviolta 44 000 asunnon rakennustyöt ja asuntoaloitusten tason odotetaan säilyvän korkealla tasolla myös vuonna 2022. Asuntotuotannon painopiste siirtyy omaperustaiseen tuotantoon, jota tukevat mm. matala korkotaso ja vähäinen asuntotarjonta. Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun varasto- ja teollisuusrakentamisen vetämänä. Myös toimistojen aloitukset piristyvät kuluvana vuonna. Hidastuneen julkisen rakentamisen ennakoidaan kääntyvän kasvuun vuonna 2022. (Lähde: Rakennusteollisuus)

Koronapandemia on vaikuttanut kiinteistösijoitusmarkkinan polarisoitumiseen. Sijoittajien kiinnostus kohdistuu vahvoihin kassavirtakohteisiin, kuten asuntoihin, logistiikkaan ja yhteiskuntakiinteistöihin. Ulkomaalaiset sijoittajat sekä kotimaiset että kansainväliset rahastot kasvattavat jatkuvasti markkinaosuuttaan suomalaisten institutionaalisten sijoittajien rinnalla. (Lähde: KTI/Newsec)

Venäjän talouden ennusteet ovat parantuneet. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet öljyn hintakehitys sekä maailmantalouden ja Venäjän viennin näkymien parantuminen. Venäjän BKT:n ennustetaan kääntyvän 3-4 prosentin kasvuun vuonna 2021 mutta kasvun ennakoidaan hidastuvan 2,5 prosenttiin vuosina 2022 ja 2023. (Lähde: Suomen pankki/Bofit)

1-9/2021 Osavuosikatsaus, 28.10.2021