Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Talouden näkymät Suomessa ja maailmantaloudessa ovat edelleen epävarmoja vallitsevan koronaepidemian takia. Suomen bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020 viennin, yksityisen kulutuksen sekä yksityisten investointien supistumisen myötä. Talouden odotetaan kuitenkin kääntyvän hienoiseen kasvuun loppuvuodesta yksityisen kulutuksen vahvistumisen myötä ja tuleville vuosille ennustetaan BKT:n hienoista kasvua. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 miljardia euroa ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tulevina vuosina. (Lähde: VM)

Kaupungistuminen jatkuu Suomessa ja muuttoliike pitää yllä kysyntää sekä asunto- että toimitilarakentamiselle erityisesti kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. Vaikka koronaepidemiasta johtuneet toimenpiteet rajoittivat taloudellista aktiviteettia monilla aloilla, rakentaminen jopa hieman odotusten vastaisesti kasvoi alkuvuosipuoliskon aikana. Rakennusteollisuus arvioi, että kuluvana vuonna rakentaminen säilyy vuoden 2019 tasolla mutta vähenee selvästi ensi vuonna laskussa olevien rakennuslupien vuoksi. Tällä hetkellä epävarmuutta luovat hankkeiden siirtymiset, julkisen kysynnän ja sijoittajakysynnän heikentyminen sekä hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuminen.  (Lähde: VTT & Rakennusteollisuus)

Asuntorakentaminen on toistaiseksi selvinnyt ennakoitua paremmin koronaepidemian vaikutuksista. Asuntokauppa hiljeni keväällä mutta kesän jälkeen kauppamäärät ovat palautuneet edellisen vuoden tasolle. Kuluttajakysyntä on ollut vahvaa ja matalat korot ovat ylläpitäneet sijoittajakysyntää. Asuntorakentamisen volyymi pysyy vielä tänä vuonna korkealla mutta aloitusmäärät vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimitilarakentamisen aloitusmäärien ennustetaan laskevan kuluvana ja tulevina vuosina. Erityisesti julkisen palvelurakentamisen aloitukset vähenevät kovien kasvuvuosien jälkeen. Ensi vuoden toimitila-aloituksiin liittyy vielä epävarmuutta, mikäli suunniteltuja investointihankkeita siirretään eteenpäin. (Lähde: Rakennusteollisuus & VM)

Koronaepidemia hiljensi sijoitusmarkkinat keväällä. Ulkomaisten ja kotimaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan on kuitenkin palautumassa ja kiinteistöt ovat kiinnostava sijoitusluokka vakaata tuottoa etsivälle pääomalle. Kiinteistöluokista asuntojen ja logistiikkakiinteistöjen transaktiomarkkinat ovat olleet aktiivisimpia.  (Lähde: KTI & Newsec)

Venäjän talous on tänä vuonna kärsinyt voimakkaasti koronaepidemiasta ja öljymarkkinoiden sukelluksesta. Viime kuukausina tiukkoja koronarajoituksia on purettu ja talous on elpynyt yksityisen kulutuksen ja vähittäiskaupan vahvistuessa. Venäjän BKT:n odotetaan BOFITin tuoreessa ennusteessa supistuvan tänä vuonna 4 % ja kasvavan seuraavinsa vuosina maltillista runsaan 2 prosentin vauhtia. (Lähde: Bofit)

1-9/2020 Osavuosikatsaus, 29.10.2020