Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Makrotalouden ennusteet ovat tällä hetkellä hyvin epävarmoja, ja ne voivat muuttua merkittävästikin kevään ja kesän aikana, kun koronaepidemian laajuus ja sen talousvaikutukset selkiintyvät.

Huhtikuussa 2020 Suomen Pankki arvioi kahdessa vaihtoehtoisessa laskelmassaan Suomen BKT:n laskevan 5 tai 13 prosenttia vuonna 2020. Laskun taustalla on etenkin koronaepidemian erilaiset mahdolliset vaikutukset ja heikentynyt taloussuhdanne. Taantuman syvyyttä on toistaiseksi hyvin hankala arvioida, koska vielä ei tiedetä miten koronaepidemia tulee kehittymään tästä eteenpäin, minkälaisilla toimilla epidemiaa vastaan taistellaan ja minkälaisia talouspoliittisia toimia otetaan käyttöön taantuman vaikutusten lievittämiseksi. Mitä kauemmin rajoitustoimia joudutaan pitämään yllä, sitä voimakkaampi on taantuma. Kohtalaisen nopeakin toipuminen on kuitenkin yhä mahdollinen. (Suomen Pankki, Skenaarioita Suomen talouden kehityksestä lähivuosina, 7.4.2020).

Rakentaminen vähenee edelleen tänä vuonna. Koronatilanteen vuoksi työvoiman saatavuus ja tavaratoimitukset voivat vaikeutua, mikä voi vaikuttaa hankkeiden käynnistymiseen suunnitellusti. Lisäksi jo rakenteilla olevien työmaiden eteneminen voi hidastua. Koronaepidemian odotetaan vaikuttavan rakentamisen volyymiin monen eri tekijän seurauksena, mutta sen tarkempia vaikutuksia asunto- ja toimitilarakentamiseen on vielä vaikea arvioida.

Rakentamisen yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. (Lähde: Helsingin seudun suunnat 1/2019 & VTT).

Asuntojen uudisrakentaminen on ollut ennätysvilkasta viime vuosina, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kasvukeskuksissa, kuten Tampereella ja Turussa. Asuntorakentamisen ennakoidaan kuitenkin hiljenevän tänä vuonna. Asuntoaloitukset lähtivät Suomessa laskuun viime vuonna ja tänä vuonna niiden on arvioitu vähenevän edelleen noin 38 000 asunnon tasolta noin 32 000 asuntoon. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019). Koronaepidemiasta johtuva yleinen epävarmuus ja ennakkomarkkinoinnin hankaluudet kuitenkin hidastavat kaupankäyntiä ja voivat siirtää asuntotuotannon hankkeita vielä merkittävästi eteenpäin.

Toimitilarakentamisen osalta terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentaminen on edelleen vilkasta johtuen käynnissä olevista hankkeista. Koronaepidemia vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myös koko toimitilarakentamisen lähitulevaisuuden kehittymiseen. Rakentamisen hintapaineet ovat kuitenkin vähentyneet yleisen suhdannekehityksen seurauksena. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset olivat nousseet helmikuussa 0,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019, Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi).

Sekä ulkomaisten että kotimaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan oli hyvällä tasolla alkuvuonna. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoitusluokkana on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on ollut edelleen korkealla tasolla. Tällä hetkellä monet sijoittajat ovat kuitenkin tilanteen vuoksi odottavalla kannalla.

Venäjän talouden näkymät ovat synkentyneet huomattavasti öljyn hinnan romahduksen ja koronavirus epidemian patoamiseksi tehtävien toimenpiteiden seurauksena ja ennusteita on laskettu selvästi. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maan bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna peräti 5,5 % ja kasvavan ensi vuonna vain 3,5 %. IMF:n perusennusteessa lähdetään siitä, että rajoittavat toimenpiteet keskittyvät vuoden toiselle neljännekselle, ja että epidemiasta toipuminen alkaa vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla. Venäjän kohdalla myös oletuksilla öljyn hinnan kehityksestä alkuvuoden romahduksen jälkeen on suuri merkitys ennusteelle. (Lähde: Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit viikkokatsaus 24.4.2020).

1-3/2020 Osavuosikatsaus, 29.4.2020