Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu on hidastunut vuonna 2019 kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Jo ensi vuonna maailmantalouden kasvu kuitenkin elpyy euroalueen sekä monien kehittyvien talouksien vetämänä. (Valtionvarainministeriö 7.10.2019)

Euroalueella talousnäkymiä varjostaa tänä vuonna nopeasti hidastunut talouskasvu Saksassa. Kuitenkin näkymien odotetaan kirkastuvan ensi vuonna. Suomen talouskasvu jää tulevina vuosina viime vuosia maltillisemmaksi. Talous kasvaa noin 1,5 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisena. (Valtionvarainministeriö 7.10.2019)

Tänä ja ensi vuonna rakentaminen vähenee, kun muu talous jatkaa vielä kasvuaan. Kuluvana vuonna talonrakentamisen aloitukset putoavat kahden edellisen vuoden noin 40 miljoonan kuutiometrin tasosta alle 37 miljoonaan kuutioon. Ensi vuonna kuutioita kertynee alle 35 miljoonaa. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019)

Rakentamisen yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen jatkuu, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Esimerkiksi Helsingin seudun 14 kunnan tekemän yhteisen MAL-suunnitelman mukaan seudun kuntien yhteinen tahtotila on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2018 verrattuna noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua. (Lähteet: Helsingin seudun suunnat 1/2019 & VTT, Asuntotuotantotarve 2015–2040, 01/2016)

Asuntorakentaminen on ollut ennätysvilkasta viime vuosina, erityisesti pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Asuntorakentamisen ennakoidaan hiljenevän tänä vuonna ja aloitusten vähenevän Suomessa viime vuoden noin 45 600 asunnon tasolta noin 38 000 asuntoon. Asuntorakentamisen hidastumista jarruttaa vilkkaana pysyvä pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen, matala korkotaso sekä sijoittajien vahva kysyntä. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019)

Toimitilarakentamisessa muun kuin julkisten palvelurakennusten sekä teollisuusrakennusten aloitukset vähenevät kuluvana vuonna. Sairaaloiden ja koulujen rakentaminen on edelleen vilkasta. Korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna tasaista 1,5 %:n vauhtia. Maa- ja vesirakentamisen investointien ennakoidaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet 0,8 prosenttia vuoden 2018 syyskuuhun verrattuna. (Lähteet: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019, Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi)

Sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitseviin kohteisiin on edelleen hyvällä tasolla. Vuonna 2018 kiinteistökaupan arvo oli yhteensä 9,3 miljardia euroa, josta toimistokohteiden osuus oli noin 3,6 miljardia, kaupan kohteiden noin 2,2 miljardia ja asuntokohteiden noin 1,8 miljardia. Erityisesti kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen markkinoita kohtaan on vahvaa: heidän osuus kiinteistökauppavolyymistä oli noin 66 %. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoituksena on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on edelleen korkealla tasolla. (Lähde: KTI:n markkinakatsaus)

Venäjän talous on jatkanut hidasta kasvuaan. Investointien vähyys ja heikko kulutuskysyntä jarruttavat Venäjän talouskasvua lähivuosinakin. Suomen Pankin BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan kuluvana vuonna 1 % ja 1,8 % vuonna 2020. Keskeisinä ennusteriskeinä pysyvät öljyn hinnan mahdolliset muutokset sekä maailmantalouden näkymien ja kansainvälisten suhteiden oletettua heikompi kehitys. (Lähde: Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit 3.10.2019)

1-9/2019 Osavuosikatsaus, 31.10.2019