Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Globaalitalouden kasvuodotukset ovat heikentyneet, kun maailman teollisuustuotanto ja maailmankaupan kasvu ovat hidastuneet voimakkaasti. Kauppajännitteet sekä protektionistiset toimet, joiden laajenemisuhka on edelleen olemassa, ovat lisänneet kansainvälisen talouden epävarmuutta. Talouskasvun odotetaan säilyvän kuitenkin kohtuullisena lähivuosina. Suomen talouskasvun arvioidaan hidastuvan ja olevan noin 1,7 % kuluvana vuonna. (Lähde: Valtionvarainministeriö: Taloudellinen katsaus, kevät 2019)

Rakentaminen jatkoi kasvuaan voimakkaasti vuonna 2018, arviolta noin 3,3 prosenttia. Erityisen vilkasta oli asuntojen uudisrakentaminen. Myös muu talonrakentaminen kasvoi, varsinkin toimistorakentaminen. Loppuvuotta kohden tuotannon kasvu kuitenkin hidastui, ja näkymät kuluvalle vuodelle ovat maltillisen vähenemisen suuntaan. Myönnettyjen rakennuslupien määrä väheni viime vuonna reilut 10 prosenttia. Rakennusteollisuus arvioi rakentamisen pysyvän samalla tasolla tänä vuonna kuin vuonna 2018 tai vähenevän hieman. (Lähde: Valtionvarainministeriö: Rakentaminen 2019-2020, Rakennusteollisuuden suhdanne-ennuste 4/2019)

Rakentamisen kasvun yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Helsingin seudun 14 kuntaa ovat tehneet yhteisen MAL-suunnitelman. Sen mukaan seudun kuntien yhteinen tahtotila on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2018 verrattuna noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua.  (Lähteet: Helsingin seudun suunnat 1/2019 & VTT, Asuntotuotantotarve 2015–2040, 01/2016)

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet 1,8 prosenttia vuoden 2018 maaliskuuhun verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana kasvoivat erityisesti tarvikkeiden hinnat. (Lähde: Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi)

Sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan on edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2018 kiinteistökauppavolyymi oli yhteensä 9,3 miljardia euroa, josta toimistokohteiden osuus oli noin 3,6 miljardia, kaupan kohteiden noin 2,2 miljardia ja asuntokohteiden noin 1,8 miljardia. Erityisesti kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen markkinoita kohtaan on vahvaa, kansainvälisten sijoittajien osuus kiinteistökauppavolyymistä oli noin 66 %. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoitusluokkana on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on edelleen korkealla tasolla. (Lähde: KTI)

Venäjän talous on jatkanut hidasta kasvuaan. Investointien vähyys ja heikko kulutus­kysyntä jarruttavat Venäjän talouskasvua lähivuosinakin. Suomen Pankin BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia. Keskeisinä ennusteriskeinä pysyvät öljynhinnan mahdolliset muutokset sekä maailmantalouden näkymien ja kansainvälisten suhteiden oletettua heikompi kehitys. Valtiontalouden menojen lisäys voi nostaa ennustejaksolla BKT:n kasvutahtia odotetusta. (Lähde: Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 15.3.2019)

1-3/2019 Osavuosikatsaus, 26.4.2019