Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Kuluvan vuoden talouskasvua heikentävät edelleen hintojen nousu, kiristynyt rahapolitiikka ja heikko vienti. Suomen Pankki ennustaa BKT:n supistuvan 0,4 % vuonna 2023. Euroalueen inflaatio kuitenkin hidastuu tänä vuonna, mikä tukee kuluttajien ostovoimaa, ja työmarkkinoiden tilanne tulee säilymään hyvänä. Vuonna 2024 BKT:n ennustetaan kääntyvän 0,9 %:n kasvuun ja vahvistuvan edelleen vuonna 2025. (lähde: Suomen Pankki)

Korkomarkkina on jatkunut kireänä, vaikka inflaatiohuippu näyttää ohittuneen niin maailmalla kuin Suomessakin. Euroopan keskuspankki jatkoi odotetusti koronnostoa kesäkuussa, ja ohjauskorkoja nostettiin 0,25 % inflaation hillitsemiseksi. EKP:n ohjauskorko on nyt 3,5 %:n tasolla. Inflaatio on alkanut hidastua, mutta se on edelleen sekä Euroopan että USA:n keskuspankkien tavoitteisiin nähden korkea. Koronnostoilla tavoitellaan inflaation palautumista kahden prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. EKP ennakoi jatkavansa koronnostoja heinäkuussa, mutta tämän jälkeen ohjeistusta ei ole annettu. Markkinat odottavat korkojen kääntyvän pieneen laskuun pidemmällä aikavälillä. Markkinakorkojen erityisen nopea nousu on kiristänyt niin kotitalouksien kuin yritysten rahoitusoloja. Nopea korkojen nousu ja inflaatio ovat aiheuttaneet haasteita kuluttajille, mikä on näkynyt selvästi myös asuntomarkkinan kysynnän voimakkaassa heikkenemisessä. (lähde: Suomen Pankki, Suomen talouden ennuste ja OP Talouden näkymät, kesäkuu)

Kuluttajien luottamus romahti heti Venäjän hyökkäyssodan alettua. Kuluttajien luottamus on edelleen heikolla tasolla, mutta luottamus Suomen talouteen on kohentunut kevään aikana. Ajankohtaa pidetään yhä erittäin epäedullisena investoinneille. Kesäkuun saldoluku oli -8,8, kun se maaliskuussa 2023 oli -10,8. (lähde: Tilastokeskus)

Rakentamisen supistuminen alkoi syksyllä 2022. Uudistuotannon aloitukset ja luvat ovat laskeneet jyrkästi kuluneen vuoden aikana. Rakentamisen ennakoidaan supistuvan 3,5-6 % kuluvana vuonna ja ensi vuonna lasku loivenee. Kotitalouksien asunnonostoaikomukset vähenivät merkittävästi vuoden 2022 lopulla energian hinnan kiihtyessä ja korkojen noustessa. Asuntojen uudistuotannon volyymi kääntyi laskuun syksyllä 2022, ja lasku on jatkunut voimakkaana koko alkuvuoden. Vuonna 2022 aloitettiin 38 300 asuntoa, mutta kuluvana vuonna asuntoaloitusten määrän arvioidaan laskevan huomattavasti. Toimitilarakentamisen lupakehitys kääntyi laskuun vuoden 2022 aikana epävarmuuden ja korkeiden kustannusten vaikeuttaessa tarjoustoimintaa. Heikon lupakehityksen myötä toimitilarakentamisen volyymi jatkoi laskuaan alkuvuonna. Toimitilarakentamista kannattelee julkinen rakentaminen sekä vihreän siirtymän investoinnit, joten näkymät ovat muuta rakentamista valoisammat. Tulevien vuosien investointeja tukee rakentamisen kustannusten nousun hiipuminen. (lähde: Rakennusteollisuus ja Forecon)

Kiinteistömarkkinoiden alkuvuosi on ollut haastava ja kaupankäynnin volyymi on hidastunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehtiin noin 1,4 miljardin euron edestä kiinteistökauppaa. Kyseessä on alhaisin volyyymi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2013 jälkeen. Toisen kvartaalin aikana transaktiovolyymi oli noin 1,0 miljardia euroa (410 milj. euroa Q1/2023). Suhteessa vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen volyymi putosi yli 50 % (2,2 miljardia Q2/2022). Kauppavolyymista asuntojen osuus oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 40 %. Seuraavaksi eniten kauppoja tehtiin teollisuuskiinteistöistä (20 %). Ulkomaisten sijoittajien tekemät transaktiot vastasivat noin 57 %:n osuutta kokonaisvolyymista. Sijoittajat ovat varovaisia taantuman, inflaation ja korkotason nousun myötä, ja tuottovaatimukset ovat nousseet kaikissa kiinteistösegmenteissä. Sijoittajat odottavat kiinteistökaupan aktivoitumista vuoden loppupuolella. (lähde: KTI)

SRV:n näkemyksen mukaan asuntojen kysyntä tulee lähiaikoina pysyttelemään heikolla tasolla sekä kuluttaja- että sijoittajasegmenteissä. Voimakkaasti kohonnut korkotaso, korkea inflaatio sekä kiristynyt velkarahoituksen saatavuus ovat oleellisesti vähentäneet asiakkaiden halukkuutta ja mahdollisuuksia uusiin asuntokauppoihin ja sitä myötä uusien asuntohankkeiden aloitukset tulevat lähitulevaisuudessa jäämään hyvin matalalle tasolle. Toisaalta rakentamisen volyymin voimakas putoaminen aiheuttanee tulevaisuudessa markkinaan tarjontakapeikon, sillä uusien aloitusten puuttuessa valmistuvien asuntojen määrät jäävät vuonna 2024 hyvin matalalle tasolle. Toimitilarakentamisen markkina on asuntomarkkinaa polarisoituneempi ja käyttäjälähtöisille, hyvillä sijainneilla sijaitseville kohteille on edelleen kysyntää, tosin aiempaa korkeammilla tuottovaateilla. Lisäksi julkinen sektori investoi edelleen ja teollisuudessa on vireillä investointihankkeita.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023, 20.7.2023