Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu hidastui vuonna 2019 kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Jo tänä vuonna talouden kasvun arvioidaan kuitenkin elpyvän euroalueen sekä monien kehittyvien talouksien vetämänä. (Valtionvarainministeriö 18.12.2019)

Euroalueen näkymiä varjostaa Saksan teollisuuden haavoittunut tilanne. Teollisuuden kyselyindikaattorit ovat varsin alhaalla, mutta loppuvuoden 2019 aikana on tapahtunut hienoista tasaantumista. Euroalueen talouskasvun ennakoidaan olevan noin yhden prosentin kuluvana vuonna. Suomen talouskasvu jää tulevina vuosina viime vuosia maltillisemmaksi. Talouden arvioidaan kasvaneen 1,6 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu noin 1,0 prosenttiin. (Valtionvarainministeriö 18.12.2019)

Viime vuonna rakentaminen kääntyi laskuun. Tänä vuonna rakentaminen vähenee edelleen, kun muu talous jatkaa vielä kasvuaan. Vuonna 2019 talonrakennustöiden aloitukset putosivat kahden edellisen vuoden noin 40 miljoonan kuutiometrin tasosta alle 37 miljoonaan kuutioon. Tänä vuonna kuutioita kertynee alle 35 miljoonaa. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019)

Asuntojen uudisrakentaminen on ollut ennätysvilkasta viime vuosina, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kasvukeskuksissa, kuten Tampereella ja Turussa. Asuntorakentamisen ennakoidaan kuitenkin hiljenevän tänä vuonna. Asuntoaloitukset lähtivät Suomessa laskuun viime vuonna ja tänä vuonna niiden ennustetaan vähenevän edelleen noin 38 000 asunnon tasolta noin 32 000 asuntoon. Asuntorakentamisen hidastumista jarruttaa vilkkaana pysyvä pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen, matala korkotaso sekä edelleen vahvana pysyvä sijoittajien kysyntä (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019)

Toimitilarakentamisessa muut kuin teollisuus ja -varastorakennusten aloitukset vähenevät kuluvana vuonna. Terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentaminen on edelleen vilkasta. Korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna tasaista 1,5 %:n vauhtia ja maa- ja vesirakentamisen investointien ennakoidaan kääntyvän parin prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet 0,2 prosenttia vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana ovat kasvaneet erityisesti työpanosten hinnat. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2/2019, Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi).

Sekä ulkomaisten että kotimaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan on edelleen hyvällä tasolla. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymin arvioidaan pysyttelevän muutaman viime vuoden tapaan korkeana. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoitusluokkana on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on edelleen korkealla tasolla. (Lähde: KTI:n markkinakatsaus syksy 2019)

Venäjän talous on jatkanut hidasta kasvuaan. Investointien vähyys ja heikko kulutuskysyntä jarruttavat Venäjän talouskasvua lähivuosinakin. Suomen Pankin BOFIT arvioi Venäjän talouden kasvaneen vuonna 2019 1 % ja kasvavan 1,8 % vuonna 2020. Keskeisinä ennusteriskeinä pysyvät öljyn hinnan mahdolliset muutokset sekä maailmantalouden näkymien ja kansainvälisten suhteiden oletettua heikompi kehitys. (Lähde: Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit 3.10.2019).

1-12/2019 Tilinpäätöstiedote, 6.2.2020