Toimintaympäristö

Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna viime vuodesta. Hidastuminen johtuu pitkälti muun muassa USA:n ja Kiinan välisestä kauppakonfliktista, mikä on hidastanut myös maailmankaupan kasvua.

Euroalueen näkymät heikentyivät viime vuonna. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä talouskasvu oli kuitenkin odotuksia nopeampaa monessa eurooppalaisessa taloudessa. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua keskeisissä talouksissa, vaikka viennin näkymät ovat vaatimattomammat. Suomen talouskasvu jää tulevina vuosina viime vuosia maltillisemmaksi. Talous kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2019. Näkymät Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla ovat heikentyneet, vaikka ensi vuodesta eteenpäin vientikysyntä kasvaakin taas nopeammin. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,2 prosenttiin. (Valtionvarainministeriö 17.6.2019)

Tänä ja ensi vuonna rakentaminen vähenee, kun muu talous jatkaa vielä kasvuaan. Kuluvana vuonna talonrakennustöiden aloitukset putoavat kahden edellisen vuoden noin 40 miljoonan kuutiometrin tasosta alle 38 miljoonaan kuutioon. Ensi vuonna kuutioita kertyy alle 36 miljoonaa. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 1/2019)

Rakentamisen yleisenä moottorina ovat edelleen kaupungistuminen ja muuttoliike, jotka pitävät yllä tarvetta sekä asunto- että toimitilarakentamiselle kasvukeskuksissa, joissa SRV:n painopiste yhtiön strategian mukaisesti sijaitsee. VTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan, sillä Suomen kaupungistumisaste on selvästi muita teollistuneita maita ja esimerkiksi Ruotsia jäljessä. Esimerkiksi Helsingin seudun 14 kuntaa ovat tehneet yhteisen MAL-suunnitelman. Sen mukaan seudun kuntien yhteinen tahtotila on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Tämä tarkoittaisi vuoteen 2018 verrattuna noin 500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua. (Lähteet: Helsingin seudun suunnat 1/2019 & VTT, Asuntotuotantotarve 2015–2040, 01/2016).

Asuntojen uudisrakentaminen on ollut ennätysvilkasta viime vuosina, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Turussa. Asuntorakentamisen ennakoidaan hiljenevän tänä vuonna ja aloitusten vähenevän Suomessa viime vuoden noin 46 000 asunnon tasolta noin 39 000 asuntoon. (Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 1/2019)

Toimitilarakentamisessa muun kuin julkisten palvelurakennusten sekä teollisuusrakennusten aloitukset vähenevät kuluvana vuonna. Terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentaminen on edelleen vilkasta. Korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna noin 1,8 %. Maa- ja vesirakentamisen investointien ennakoidaan vähenevän noin 3 %. Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen kustannukset ovat nousseet 1,2 prosenttia vuoden 2018 toukokuuhun verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden aikana ovat kasvaneet erityisesti tarvikkeiden hinnat. (Lähde: Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 1/2019, Tilastokeskus, rakennuskustannusindeksi).

Sijoittajien kiinnostus Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevia kohteita kohtaan on edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2018 kiinteistökauppavolyymi oli yhteensä 9,3 miljardia euroa, josta toimistokohteiden osuus oli noin 3,6 miljardia, kaupan kohteiden noin 2,2 miljardia ja asuntokohteiden noin 1,8 miljardia. Erityisesti kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen markkinoita kohtaan on vahvaa, kansainvälisten sijoittajien osuus kiinteistökauppavolyymistä oli noin 66 %. Asuntojen kiinnostavuus kiinteistösijoitusluokkana on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti ja on edelleen korkealla tasolla. (Lähde: KTI:n markkinakatsaus)

Venäjän talous on jatkanut hidasta kasvuaan. Investointien vähyys ja heikko kulutus­kysyntä jarruttavat Venäjän talouskasvua lähivuosinakin. Suomen Pankin BOFIT ennustaa Venäjän talouden kasvavan lähivuodet noin 1,5 prosentin vauhtia. Keskeisinä ennusteriskeinä pysyvät öljyn hinnan mahdolliset muutokset sekä maailmantalouden näkymien ja kansainvälisten suhteiden oletettua heikompi kehitys. Valtiontalouden menojen lisäys voi nostaa ennustejaksolla BKT:n kasvutahtia odotetusta. (Lähde: Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit 15.3.2019).

1-6/2019 Puolivuosikatsaus, 17.7.2019