SRV sijoituksena

SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Yhtiö hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toteuttamalla eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, maa- ja kalliorakentamisen hankkeita, kokonaisia aluerakentamiskohteita sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita, kouluja ja julkisia rakennuskohteita. Lisäksi SRV toteuttaa ja operoi kannattavia kauppakeskushankkeita Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa.

SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin (SRV Malli), josta on tullut yksi käytetyimmistä rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa. SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina. Toimintamallin ansiosta SRV:n oma henkilöstömäärä on huomattavasti kilpailijoitaan pienempi, ja yhtiön kulurakenne kestää paremmin talouden vaihteluja.

Samalla kun SRV on asemoitunut suomalaisessa rakentamisen kentässä suurten rakentajien laadukkaaseen kärkeen ja yhdeksi pääkaupunkiseudun suurimmista asuntorakentajista, SRV pyrkii määrätietoisesti kehittämään kannattavuuttaan. SRV:n strateginen painopiste on siirtynyt omaperusteisesta asuntotuotannosta omakehitteisiin asuntokohteisiin kasvavissa kaupunkikeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä. Omakehitteisellä asuntokohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu valmiusasteen mukaisesti.

Liiketoiminta-alueet ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen.

Lue lisää SRV:n strategiasta

Rakentamisen markkinat saattavat vaihdella muuttuvissa suhdanteissa voimakkaastikin. Silloin SRV:n sekä rakenteellinen että rahoituksellinen joustavuus mahdollistaa sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen. SRV:n kyky ottaa hallittuja riskejä on nostanut SRV:n useissa omaperusteista vastuunkantoa edellyttävissä kehityshankkeissa halutuksi yhteistyökumppaniksi. Tällaisia hankkeita SRV:llä on Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, sekä Venäjällä.

SRV:n liiketoiminnan painopiste on selkeästi Suomessa. SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, kasvukeskusten muuttovoitto, väestön ikääntyminen ja vaurastuminen, toimivat ajureina SRV:n Suomen hankkeille. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita.

Venäjälle SRV on sijoittunut pitkäjänteisesti. Keskittyminen selkeärajaiseen kauppakeskusliiketoimintaan suuressa markkinassa antaa SRV:lle monipuolisen ansaintamahdollisuuden hankekehittäjänä, kaupallistajana, sijoittajana ja rakentajana. Venäjän taloustilanne on ollut turbulenttinen ja Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt todella vaikeaa. Ne asiat, jotka ovat SRV:n omissa käsissä, ovat edenneet hyvin: SRV:llä on osaomistuksessa hyvää kassavirtaa tuottava kauppakeskus Pearl Plaza Pietarissa ja toisen Pietarin kauppakeskuksen, Okhta Mallin, avajaiset pidettiin syyskuussa 2016. Kolmas kauppakeskus, 4Daily, sijaitsee Moskovassa, se avattiin huhtikuussa 2017.