SRV sijoituksena

SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Yhtiö hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toteuttamalla eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, maa- ja kalliorakentamisen hankkeita, kokonaisia aluerakentamiskohteita sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita ja julkisia rakennuskohteita. Lisäksi SRV toteuttaa ja operoi kannattavia kauppakeskushankkeita niin Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa kuin Suomessa.

SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin (SRV Malli), josta on tullut yksi käytetyimmistä rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa. SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina. Toimintamallin ansiosta SRV:n oma henkilöstömäärä on huomattavasti kilpailijoitaan pienempi, ja yhtiön kulurakenne kestää paremmin talouden vaihteluja.

Samalla kun SRV on asemoitunut suomalaisessa rakentamisen kentässä suurten rakentajien laadukkaaseen kärkeen ja yhdeksi pääkaupunkiseudun suurimmista asuntorakentajista, SRV pyrkii määrätietoisesti kehittämään kannattavuuttaan. SRV on viime vuosien määrätietoisen kehitystyön tuloksena yhä selkeämmin ei vain rakennusyhtiö, vaan myös kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. Parhaillaankin rakenteilla on useita hankkeita, joissa SRV mukana myös omistajan roolissa, mikä sitoo pääomaa. Eniten pääomaa sitovat suuret kauppakeskushankkeemme Suomessa ja Venäjällä sekä tontit. Pääomaa sitoo myös iso rakenteilla oleva omaperusteisten asuntojen määrä. Pystyäksemme tarjoamaan sijoittajille paremman kuvan siitä, miten erityyppinen liiketoiminta tuottaa tulosta, ja mihin pääomaa sitoutuu, SRV uudisti segmenttiraportointia vuoden 2019 alusta siten, että rakentamis- ja kiinteistösijoitusliiketoiminnot raportoidaan erikseen nykyisen maantieteellisen segmenttijaon sijasta. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen.

Lue lisää SRV:n strategiasta

Rakentamisen markkinat saattavat vaihdella muuttuvissa suhdanteissa voimakkaastikin. Silloin SRV:n sekä rakenteellinen että rahoituksellinen joustavuus mahdollistaa sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen. SRV:n kyky ottaa hallittuja riskejä on nostanut SRV:n useissa omaperusteista vastuunkantoa edellyttävissä kehityshankkeissa halutuksi yhteistyökumppaniksi. Tällaisia hankkeita SRV:llä on Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, sekä Venäjällä.

SRV:n liiketoiminnan painopiste on selkeästi Suomessa – Suomen liiketoiminnan liikevaihdon osuus oli vuonna 2018 99 prosenttia. SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, kasvukeskusten muuttovoitto, väestön ikääntyminen ja vaurastuminen, toimivat ajureina SRV:n Suomen hankkeille. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita.

Venäjälle SRV on sijoittunut pitkäjänteisesti. Keskittyminen selkeärajaiseen kauppakeskusliiketoimintaan suuressa markkinassa antaa SRV:lle monipuolisen ansaintamahdollisuuden hankekehittäjänä, kaupallistajana, sijoittajana ja rakentajana. Venäjän taloustilanne on ollut turbulenttinen ja Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt todella vaikeaa. Ne asiat, jotka ovat SRV:n omissa käsissä, ovat edenneet hyvin: SRV:llä on osaomistuksessa hyvää kassavirtaa tuottava kauppakeskus Pearl Plaza Pietarissa ja toisen Pietarin kauppakeskuksen, Okhta Mallin, avajaiset pidettiin syyskuussa 2016. Kolmas kauppakeskus, 4Daily, sijaitsee Moskovassa, se avattiin huhtikuussa 2017.

SRV:n selkeällä strategialla, toiminnan painopisteiden joustavilla muutoksilla ja hallitulla liiketoiminnallisella riskillä sekä innovatiivisuudella, hyvällä asiakaspalvelulla ja laadukkaalla rakentamisella SRV pystyy parhaiten vastaamaan sijoittajien arvon muodostukseen kohdistuviin odotuksiin. SRV:n vahva tilauskanta, määrätietoinen keskittyminen korkeamman jalostusasteen omakehitteisiin hankkeisiin sekä asiakaslähtöinen ja skaalautuva liiketoimintamalli varmistavat sen, että olemme myös menossa yhtiönä oikeaan suuntaan, valtavirtaa vastaan.