SRV sijoituksena

SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Yhtiö hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toteuttamalla eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, maa- ja kalliorakentamisen hankkeita, kokonaisia aluerakentamiskohteita sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita, kouluja ja julkisia rakennuskohteita.

Strategiamme lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla. Kustannukset optimoidaan investointi-, käyttö- ja PTS-kustannusten järkevällä yhteensovittamisella. Kehittyvä teknologia ja muuttuvat tilatarpeet otetaan suunnittelussa huomioon, ja palvelumme saavat rakennukset mukautumaan aina ajan vaatimalla tavalla.

SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin (SRV Malli), josta on tullut yksi käytetyimmistä rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa. SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina. Toimintamallin ansiosta SRV:n oma henkilöstömäärä on huomattavasti kilpailijoitaan pienempi, ja yhtiön kulurakenne kestää paremmin talouden vaihteluja.

SRV on asemoitunut suomalaisessa rakentamisen kentässä suurten rakentajien laadukkaaseen kärkeen ja yhdeksi pääkaupunkiseudun suurimmista asuntorakentajista, SRV pyrkii määrätietoisesti kehittämään kannattavuuttaan. SRV:n strateginen painopiste on siirtynyt omaperusteisesta asuntotuotannosta omakehitteisiin asuntokohteisiin kasvavissa kaupunkikeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä. Omakehitteisellä asuntokohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloitusta. SRV kantaa hankkeessa rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu valmiusasteen mukaisesti.

Liiketoiminta-alueet ovat Rakentaminen ja Sijoittaminen.

Rakentamisen markkinat saattavat vaihdella muuttuvissa suhdanteissa voimakkaastikin. Silloin SRV:n sekä rakenteellinen että rahoituksellinen joustavuus mahdollistaa sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen. SRV:n kyky ottaa hallittuja riskejä on nostanut SRV:n useissa omaperusteista vastuunkantoa edellyttävissä kehityshankkeissa halutuksi yhteistyökumppaniksi. Tällaisia hankkeita SRV:llä on Suomen kasvukeskuksissa erityisesti pääkaupunkiseudulla.

SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa. Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset, joiden varaan suunnittelemme tulevaisuutta ja rakennamme uutta liiketoimintaa, ovat edelleen vahvistuva kaupungistuminen ja tarve hillitä ilmastonmuutosta.

Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita.