Search form

Sijoittajat / Osake / Omat osakkeet

Omat osakkeet

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3,1 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 60 499 575 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. SRV:llä oli 30.6.2017 yhteensä 7 457 osakkeenomistajaa.

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä oli 30.6.2017 4,99 euroa (4,00 euroa 30.6.2016, muutos 24,8%). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,74 euroa ja alin 4,17 euroa. SRV:n osakekohtainen oma pääoma ilman oman pääoman ehtoista lainaa oli kauden lopussa 3,84 euroa. 30.6.2017 osakkeiden markkina-arvo oli 297,3 milj. euroa ilman konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3,7 milj. kappaletta ja vaihtoarvo oli 17,9 milj. euroa.

Konsernin hallussa oli maaliskuun lopussa 918 599 osaketta (1,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä). Vuoden 2017 aikana SRV Yhtiöt Oyj on luovuttanut 206 476 omaa osakettaan kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. 

1-6/2017 Osavuosikatsaus
20.7.2017

Katso myös voimassa olevat valtuutukset