Ylimääräinen yhtiökokous 2022

SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään maanantaina 30.5.2022 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. 

Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.  

Vastaehdotusten esittäminen 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi viimeistään 11.5.2022 klo 12.00.  Osakkeenomistajien vastaehdotuksia ei tehty.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.  

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä sivulla viimeistään 12.5.2022.  

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 12.5.2022 klo 9.00 – 23.5.2022 klo 16.00 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 12.5.2022 klo 9.00 – 23.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:  

a) Sähköinen ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). 

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajien on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

b) Postitse tai sähköpostitse  

Täytä ennakkoäänestyslomake ja lähetä se Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä 23.5.2022 klo 16.00 mennessä. 

Ennakkoäänestyslomake 

Osakkeenomistajan edustajan on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Valtakirjapohja sisältäen ennakkoäänestysohjeet

Valtakirjat ennakkoäänestyslomakkeineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu  tai toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä 23.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu. 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.5.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. 

Kyselyoikeus 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 13.5.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi tai postitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Anu Tuomola/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 18.5.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan. 

Osakkeenomistajien esittämät kysymykset ja vastaukset niihin

Tärkeitä päivämääriä

  • 6.5.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu 
  • 11.5.2022 klo 12.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille  
  • 12.5.2022 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla 
  • 12.5.2022 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat  
  • 13.5.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille  
  • 17.5.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 
  • 18.5.2022 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla 
  • 23.5.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
  • 30.5.2022 klo 14.00 Yhtiökokous 

Materiaalit ja linkit