Yhtiöjärjestys

SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi SRV Yhtiöt Oyj ja englanniksi
SRV Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toimialana on hoitaa rakennustoimintaa, kuten
rakennussuunnittelua, rakentamista, rakennuttamista,
projektinjohtamista sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden
omistamista, välitystä ja myyntiä sekä laitteiden
leasingtoimintaa sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, jota
voidaan harjoittaa myös tytäryhtiöissä. Yhtiön toimiala käsittää
myös rakennustoimintaan liittyvää toimintaa ulkomailla, minkä
lisäksi yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka
tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta
poikkeavia toimialoja. Yhtiö voi huolehtia konserniyhtiöiden
hallinnosta, strategisesta johtamisesta ja valvonnasta sekä
muista konsernin hallintaan liittyvistä yhteisistä tehtävistä
konsernin lukuun. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa
sekä omistaa ja hallita osakkeita.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja
erottaa. Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia, jotka
hallitus nimittää. Yksi varatoimitusjohtajista nimitetään
toimimaan tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena

6 § Yhtiötä edustavat:
1) hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan
sijaisen, toisen hallituksen jäsenen tai muun yhtiön edustamiseen
oikeutetun henkilön kanssa, kaksi yhdessä, tai

2) hallituksen päätöksen nojalla yhtiön edustamiseen oikeutetut
henkilöt kaksi yhdessä taikukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen
tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi

8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastajayhteisö, jonka
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön
internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava
vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen
julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä
mainitussa määräajassa.

10 § Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu
oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet
on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan
kuin hallitus päättää.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on

päätettävä:
1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava:
6) hallituksen jäsenet,
7) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja,
8) tilintarkastaja, sekä

käsiteltävä:
9) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.