Riskienhallinta

SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

Riskit ja epävarmuustekijät (2022 tilinpäätöstiedote, 2.2.2023)

SRV:n merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin, SRV:n suuriin pääomaa sitoviin hankkeisiin, SRV:n ja sen hankkeiden rahoituksen saatavuuteen, rakennuskustannusten nousuun ja SRV:n tuloskehitykseen jakeskeisiin projektien toteutuksen riskeihin. Markkinariskit kytkeytyvät kysynnän heikentymiseen, materiaalien ja energian saatavuuteen sekä kustannusinflaatioon ja korkojen nousujohteiseen kehitykseen. Näiden vaikutukset, kuten asiakkaiden rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen, sijoittajien tuottovaatimusten nousu ja investointikriteerien kiristyminen sekä asuntojen hintojen lasku ja asuntokaupan hidastuminen, näkyvät markkinariskien konkretisoitumisena, mikä voi muodostaa merkittävän riskin yhtiön rahoitusasemalle ja kannattavuudelle. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja mahdollinen laajeneminen lisäävät monien riskien ja epävarmuustekijöiden toteutumistodennäköisyyksiä ja vaikutuksia edelleen. Koronapandemiaan liittyvät riskit ovat vähentyneet taudin aiheuttamien ongelmien ja rajoitusten helpottuessa.

Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja sen jälkeen käynnistyneet pakotteet vaikuttivat oleellisesti SRV:n mahdollisuuksiin toimia Venäjällä ja yhtiö teki Venäjän liiketoiminnoille merkittävät arvonalennukset sekä päätti irtautua Venäjän liiketoiminnoista ja omistuksista. SRV alaskirjasi lähes koko omistuksensa Venäjällä ja Fennovoimassa. Yhtiö vei läpi laajan rahoitusjärjestelyn taseen uudelleenjärjestelystä oman pääoman vahvistamiseksi. Rahoitusjärjestelyn seurauksena SRV on lähes nettovelaton ja lähes Venäjä-riskitön.

SRV:n sijoitukset Venäjällä sijaitseviin kauppakeskuksiin ovat osuuksia osakkuusyhtiöissä, joiden myynnistä on sovittu kunkin sijoituksen osakassopimuksessa. Yhtiö ei siis yksin voi päättää kohteiden myynnistä tai myyntiajankohdista.  Marraskuussa 2022 SRV ja sen suomalaiset kanssasijoittajat myivät omistuksensa Jupiter Realty 1 B.V.-yhtiössä, joka omistaa Pietarissa sijaitsevan Okhta Mall -kauppakeskuksen, kyproslaiselle Geomare Investments Limited -kiinteistösijoitusyhtiölle. Okhta Mall -kauppakeskuksen myynnin jälkeen SRV on osaomistajana kahdessa venäläisessä kauppakeskuksessa osakkuusyhtiöiden kautta. Sen lisäksi SRV:llä on Venäjällä yksi tonttiomistus. SRV:n Venäjän omistusten kokonaisarvo yhtiön taseessa oli 31.12.2022 enää 3,0 miljoonaa euroa. Kiristyvässä talous- ja pakotetilanteessa SRV:n riskeinä Venäjällä ovat jäljellä olevan tase-erän lisäksi edelleen kahden osaomisteisen kauppakeskuksen liiketoiminnan hoitaminen ja kannattavuus sekä kauppakeskukset omistavien yhtiöiden lainasopimusten kovenanttiehtojen täyttäminen. Yhtiö panostaa jäljellä olevien kauppakeskusten huolelliseen hoitamiseen ja samalla jatkaa aktiivisesti neuvotteluja, joilla tähtää loppujen Venäjällä sijaitsevien omaisuuseriensä myyntiin.

Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien vaikutukset ja yleisen taloustilanteen heikkeneminen ovat aiheuttaneet merkittävää kasvua useissa eri rakennusalaan liittyvissä riskipositioissa myös Suomessa. Tulevan kehityksen epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi sodan seurauksena, ja epävarmuus heijastuu negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä sitä kautta myös rakentamiseen ja asuntokauppaan. Riskiä lisää vielä korkea inflaatio ja korkojen nousu. Heikkenevä taloustilanne ja runsas asuntotarjonta luovat laskupaineita erityisesti asuntojen kysyntään ja hintoihin. Myös lähialueiden kiinteistömarkkinoiden ongelmilla voi olla vaikutusta kysyntään Suomessa. Huoli Venäjän hyökkäyksen mahdollisesta laajenemisesta Venäjän naapurimaihin voi vähentää myös Suomeen kohdistuvaa kiinnostusta houkuttelevana liiketoiminta-alueena ja sijoituskohteena. Lisäksi Venäjän ja länsimaiden molemminpuolisten pakotteiden kiristyessä, erityisesti energian sekä joidenkin raaka-aineiden saanti koko Euroopassa aiheuttavat ongelmia asiakkaiden toimintaan sekä vaikeuttavat rakennusmateriaalien tuotantoa ja saatavuutta ja voivat nostaa rakentamiskustannuksia edelleen. Myös Ukrainan tulevalla laajalla jälleenrakentamisella voi olla merkittävä vaikutus työvoiman ja materiaalien saatavuuteen ja kustannuksiin. Lisäksi muut merkittävät geopoliittiset jännitteet voivat konkretisoituessaan aiheuttaa ongelmia maailmanlaajuisiin tuotantoketjuihin. Tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmiin sekä muuhun infrastruktuurin toimivuuteen kohdistuvat hyökkäykset ja häirintä ovat kasvussa ja voivat aiheuttaa häiriöitä SRV:n sekä sen asiakkaiden ja toteutuksen yhteistyökumppaneiden toimintaan. Myös energiamarkkinoiden ongelmat voivat kasvaa merkittävästi, mikä voi johtaa esimerkiksi energiapulaan ja sähkökatkoksiin.

Rakennusalan näkymien merkittävän heikkenemisen vuoksi SRV joutui tuotannollisista ja taloudellisista syistä toteuttamaan vuoden 2022 lopussa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden tuloksena oli henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia. Samalla osa toiminnoista organisoitiin uudelleen.

SRV:llä on tytäryhtiönsä SRV Voima Oy:n kautta omistus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaprojektin hanketta valmistelleen Fennovoiman pääomistaja Voimaosakeyhtiö SF:ssa. SRV on myös antanut ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevan sijoitussitoumuksen Voimaosakeyhtiö SF:lle. SRV:n oikeudet ja velvoitteet Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajana vastaavat muita osakkaita. Fennovoima on toukokuussa 2022 tiedottanut päättäneensä Rosatomin kanssa solmitun Hanhikivi-1 -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen ja peruneensa voimalaprojektin rakentamislupahakemuksen. Kasvaneesta projektiriskistä johtuen koko SRV:n Fennovoima-omistuksen vuositilinpäätöksessä 2021 ollut arvo 13,3 milj. euroa alaskirjattiin vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Alaskirjauksen jälkeen sijoitussitoumusta Voimaosakeyhtiö SF:lle on jäljellä enintään 18,7 milj. euroa. Sijoitussitoumuksen toteutumiseen kuitenkin liittyy merkittävää epävarmuutta Hanhikivi 1 -projektin tilanteesta johtuen.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on vähentynyt sekä rokotusten myötä että jo sairastaneiden määrän kasvaessa. Pandemian tulevaan kehitykseen sisältyy kuitenkin vielä riskejä erityisesti uusien virusmuunnosten osalta. Lisäksi mahdolliset koronan aiheuttamat ongelmat esimerkiksi Kiinassa voivat aiheuttaa vielä haittoja globaaleihin toimitusketjuihin ja sitä kautta materiaalien saatavuuteen ja rakennuskustannuksiin.

SRV keskeytti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Oulussa rakenteilla olevan Torihotellin urakan tilaajan maksuvaikeuksista johtuen. SRV haki 27.6.2022 tilaajan asettamista konkurssiin, minkä seurauksena Oulun käräjäoikeus asetti hotellia rakennuttavan yhtiön, Kiinteistö Oy Oulun Torihotellin, konkurssiin 26.8.2022. Konkurssipesän omaisuuden realisointi on käynnissä. Torihotellin urakkaan liittyy saamisten luottotappioriski. SRV:llä oli urakkaan liittyen joulukuun lopussa noin 16,0 milj. euroa saamisia Kiinteistö Oy Oulun Torihotellilta, joita turvaa vakuutena olevat kiinnitys rakenteilla olevaan kiinteistöön ja panttaus tiettyihin muihin omaisuuseriin. Yhtiö on käynnistänyt toimet myös muiden kuin kiinteistövakuuksiensa realisoimiseksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja riskienhallinnasta annetaan vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja vuosikertomuksessa, jotka julkaistaan 1.3.2023 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset.  SRV antaa lisäksi yhtiön riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen sisältävän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä raporttina yhtiön vuosikertomuksesta. Selvitys julkaistaan 1.3.2023 ja se on katsottavissa yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi.