Riskienhallinta

SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

Riskit ja epävarmuustekijät (Osavuosikatsaus 1-3/2022)

SRV:n merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin, suuriin pääomaa sitoviin hankkeisiin, SRV:n ja sen hankkeiden rahoituksen saatavuuteen, rakennuskustannusten nousuun ja SRV:n tuloskehitykseen, koronapandemiaan ja keskeisiin projektien toteutuksen riskeihin sekä tällä hetkellä erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien aiheuttamiin vaikutuksiin.

Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet ovat aiheuttaneet merkittävää kasvua useissa eri rakennusalaan liittyvissä riskipositioissa. Vaikka yleinen talous on ollut myös Suomessa elpymässä koronapandemian taloudellisista seurauksista, tulevan kehityksen epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi sodan seurauksena. Monet ennustelaitokset ovat alentaneet vuoden alussa tehtyjä arvioita lähiajan talouskasvusta. Talouden epävarmuus voi heijastua negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen sekä sitä kautta myös rakentamiseen ja asuntokauppaan. Riskiä lisää vielä inflaation kiihtyminen ja alkanut korkojen nousu. Lisäksi erityisesti energian sekä joidenkin raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuudet voivat vaikeutua Venäjän ja länsimaiden molemminpuolisten pakotteiden seurauksena ja nostaa rakentamiskustannuksia edelleen.  Tietoliikenneyhteyksiin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ja häirintä voivat kasvaa ja aiheuttaa häiriöitä SRV:n sekä sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaan.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa vaikuttavat myös taloudellisen tilanteen kiristymiseen Venäjällä. Etenkin tuontitavaroiden hinnat ovat nousseet nopeasti ja kuluttajien ostovoima heikkenee. Lisäksi monet ulkomaiset toimijat ovat lähdössä pois maasta, mikä vaikeuttaa merkittävästi myös SRV:n osaomistamien kauppakeskusten toimintaa. SRV:n Venäjän omaisuuserien alaskirjaukset taseessa on kuitenkin tehty lähes täysimääräisesti, jolloin tasearvon ja ruplan vaihtelusta aiheutunut riski on poistunut.

SRV on 4.2.2022 ilmoittanut irtautuvansa Fennovoima-omistuksestaan ja myyvänsä osuutensa RAOS Voima Oy:lle. Yhtiö pitää sopimusjärjestelyn voimaantuloa vallitsevassa poliittisessa ilmapiirissä epätodennäköisenä, sillä järjestely edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön luvan. Lisäksi hankkeen keskeytymisriski on merkittävästi kasvanut. Yhtiö on alaskirjannut Fennovoima-omistuksensa.

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisen seurauksena yhtiön oma pääoma laski merkittävästi, jolla oli merkittävä vaikutus omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteen tasoihin. Rahoitussopimusten kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste, joka huomio omaperusteisten projektien osatuloutuksen, oli 12,3 prosenttia. Kahden ulkona olevan joukkovelkakirjalainan, joiden yhteenlaskettu pääoma on noin 100 milj. euroa, omavaraisuusaste-kovenanttiehto ei enää täyty. Kovenanttien rikkoutumisesta johtuen nämä lainat on merkitty lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. Lisäksi yhtiön maksuvalmiuslimiitin ja projektirahoituslimiitin omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kovenanttiehdot eivät enää täyty. Kovenanttien rikkoutuminen johtaa näiden velkojen haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen ja lainat on merkitty lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. Tästä johtuen yhtiö ja sen maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin lainanantajat ovat sopineet 30.6.2022 asti kestävästä standstill-jaksosta, jonka aikana lainanantajat ovat luopuneet muun ohella Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien alaskirjauksista johtuvista eräännyttämis- ja irtisanomisoikeuksistaan ehdollisena mainittujen rahoituksen uudelleenjärjestelyjen jatkamiselle. SRV on käynnistänyt toimenpideohjelman rahoituksen kokonaisvaltaiseksi uudelleenjärjestämiseksi. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennainen epävarmuus, koska rahoituksen uudelleenjärjestelyn onnistuminen ei ole varmistunut osavuosikatsauksen

raportointihetkellä. Ennakkoon saatujen sitoumusten määrän perusteella yhtiön johto uskoo, että uudelleenjärjestelyn onnistumisen todennäköisyys on korkea.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on vähentynyt jo sairastaneiden määrän kasvaessa sekä rokotusten edetessä. Rajoitukset on pääosin purettu ja yleisen talouden sekä rakentamisen tilanteen ennustetaan helpottuvan siltä osin. Tartuntaluvut ovat kuitenkin edelleen korkealla ja pandemian tulevaan kehitykseen sisältyy vielä riskejä erityisesti uusien virusmuunnosten osalta. Koronan aiheuttamat sulkutoimet Kiinassa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja globaaleihin toimitusketjuihin ja sitä kautta materiaalien saatavuuteen.

Erääseen Suomessa rakenteilla olevaan toimitilaurakkaan liittyy myyntisaamisten luottotappioriski. Tilaajan maksuvaikeuksista johtuen SRV:llä oli maaliskuun lopussa noin 15,7 milj. euroa erääntyneitä myyntisaamisia. Saamisia turvaa vakuutena oleva kiinnitys rakenteilla olevaan kiinteistöön ja panttaus tiettyihin muihin omaisuuseriin, ja yhtiö on maaliskuussa jättänyt käräjäoikeuteen kanteen kiinteistöpantin realisoimiseksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja vuosikertomuksessa, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivustolla: https://www.srv.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset/. SRV on lisäksi antanut yhtiön riskienhallinnan yleiskuvauksen sisältävän selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä kertomuksena yhtiön toimintakertomuksesta. Selvitys on luettavissa yhtiön verkkosivustolla: https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/.