Riskienhallinta

Riskienhallinta

SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi (Puolivuosikatsaus 1-6/2021)

SRV on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä kertomuksena yhtiön vuosikatsauksessa sekä yhtiön internetsivustolla. Yksityiskohtaisempia tietoja yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja riskienhallinnasta on annettu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja vuosikertomuksessa, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivustolla.

Toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät SRV:n ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin ja tällä hetkellä erityisesti suuriin pääomaa sitoviin hankkeisiin, SRV:n tuloskehitykseen, SRV:n ja sen hankkeiden rahoituksen saatavuuteen, koronapandemiaan, Venäjän tilanteen kehittymiseen ja ruplan kurssiin sekä rakennuskustannusten nousuun ja keskeisiin projektien toteutuksen riskeihin.

Riskinä on edelleen koronapandemian vaikutus SRV:n sekä sen asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan sekä laajempien vaikutusten kautta koko yleisen talouden kehitykseen. Rajoituksia on lähdetty purkamaan keväällä pandemiatilanteen helpottuessa, ja talouden kasvun ennustetaan vauhdittuvan loppuvuotta kohti. Tilanteen kehittymiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi virusta vastaan käynnistettyjen rokotusten aikataulu ja tehokkuus.

SRV altistuu Venäjän liiketoiminnassa ruplan muutoksen kautta translaatio- ja transaktioriskille. SRV:n transaktioriski muodostuu valtaosin SRV:n osaksi omistamien osakkuusyhtiöiden euromääräisistä lainoista. Katsauskauden aikana Pearl Plaza kauppakeskuksen omistavan yhtiön aiemmin osittain euromääräinen laina uudelleen rahoitettiin kokonaan ruplapohjaisella lainalla, mikä pienensi SRV:n transaktioriskipositiota noin 10 milj. euroa. Ilman valuuttasuojauksen vaikututusta ruplan kurssin kymmenen prosentin heikentyminen suhteessa euroon olisi raportointihetkellä vaikuttanut konsernin oman pääoman muuntoeroihin noin -7,0 milj. euroa. Vastaavasti 10 prosentin kurssin heikentyminen olisi vaikuttanut SRV:n tulokseen noin -4,2 milj. euroa ilman valuuttasuojauksen vaikutusta. Ruplan suojausaste vaihtelee ajankohdasta riippuen. Kurssiriskiä suojataan hallituksen hyväksymän suojauspolitiikan mukaisesti.

SRV Yhtiöt Oyj:n Venäjällä toimiva tytäryhtiö, josta SRV Yhtiöt Oyj välillisesti omistaa 51 prosenttia, oli osapuolena Venäjällä käydyssä oikeudenkäynnissä. Tytäryhtiön osalta oli käynnissä kanne, josta vastapuoli valitti korkeimpaan oikeusasteeseen. Kanne liittyi sopimukseen sähköliittymästä, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Korkein oikeusaste hylkäsi valituksen toisen vuosineljänneksen aikana.

Erääseen SRV Yhtiöt Oyj:n Venäjällä toimivaan tytäryhtiön omistamaan tonttiin liittyy maanvuokrasopimuksen jatkamisen riski. Tontin kehittäminen on viivästynyt markkinatilanteesta johtuen ja on mahdollista, että maanvuokrasopimusta ei kaupungin toimesta jatketa syksyn 2021 jälkeen. Mikäli näin kävisi, muuttuisi SRV:n vuokraoikeuden aktivoitu hankintameno n. 1,7 milj. euroa arvottomaksi.

Rakennuskustannukset ovat lähteneet nousuun. Materiaaleista ovat kallistuneet erityisesti sahatavara ja teräkset. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat toukokuussa 3,2 % vuoden takaisesta. Lisäksi joissain rakennustuotteissa on alkanut ilmetä saatavuusriskejä, joka tuo haasteita toimitusketjun hallinnalle.

Liiketoiminnan kehittämiseksi yrityksessä on käynnissä strategisena kärkiohjelmana elinkaariviisauden tuominen osaksi kaikkea rakentamista ja yhteistyötä. Muita strategisia kehitysohjelmia ovat toiminnan tehostaminen koko rakentamisen ketjussa, asuntorakentaminen kannattavuuden kärkenä sekä johtava markkina-asema toimitilamarkkinoilla.