Riskienhallinta

SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät (tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsaus, 27.4.2023)

SRV:n lyhyen tähtäimen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät vuoden 2022 lopun jälkeen jatkuneeseen korkojen nousujohteiseen kehitykseen ja siten sijoittaja- ja kuluttaja-asiakkaiden kysyntään ja niiden rahoituksen saatavuuteen. Tällä voi olla vaikutusta suunniteltujen hankkeiden viivästymiseen tai peruutumiseen.

Yhtiön riskit ja riskienhallinnan kuvaus on esitetty vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedoissa ja vuosikertomuksessa, jotka on julkaistu 1.3.2023 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset.

SRV on lisäksi antanut yhtiön riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen sisältävän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä raporttina yhtiön vuosikertomuksesta. Selvitys on julkaistu 1.3.2023 ja se on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi.