Nimitystoimikunta

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1          Perustaminen

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia.

2          Tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävät ovat:

  • valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi;
  • valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti;
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita;
  • esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa SRV Yhtiöt Oyj:n nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään tammikuun 31. päivä ennen varsinaista yhtiökokousta.

3          Kokoonpano

 

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.  Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Mikäli osakkeenomistaja on luopunut nimeämisoikeuden perustaneesta osakeomistuksestaan ja luopumisen seurauksena ei enää lukeudu yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon, tällaisen osakkeenomistajan edustajan tulee omasta aloitteestaan erota. Nimitystoimikunta voi yksinomaisen harkintansa mukaan kutsua kutsun esittämispäivän osakasluettelon perusteella yhtiön seuraavaksi suurimman osakkeenomistajan nimittämään uuden jäsenen korvaamaan ennenaikaisesti vapautuneen paikan tai harkintansa mukaan jättää nimitystoimikunnan vapautuneen paikan täyttämättä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat nimitystoimikunnan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

4          Kokoontuminen ja kokouskäytännöt

Nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Seuraavat kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja harkintansa mukaan. Kokoukset voidaan pitää myös puhelinkokouksina.

Kokousten esityslistat on valmisteltava ja jaettava jäsenille etukäteen, samoin kuin asiaankuuluvat esitysmateriaalit. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä ja pitää pöytäkirjaa. Pöytäkirja tulee tarkastaa seuraavassa nimitystoimikunnan kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoittavat nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja arkistoidaan luotettavalla tavalla.

5          Päätösvalta

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet ovat paikalla. Nimitystoimikunnan päätökset tehdään yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, toimikunnan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, että se ei tule tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle.

6          Palkkiot ja korvaukset

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

7          Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunta ehdottaa tarpeellisiksi katsomansa muutokset tähän työjärjestykseen yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta on kuitenkin oikeutettu tekemään työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.