Hallituksen valiokunnat

Pysyvät valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Heli Iisakka. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä vuonna 2023 Hannu Leinonen ja Matti Ahokas. Heli Iisakka, Hannu Leinonen ja Matti Ahokas ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

HR- ja nimitysvaliokunta

HR- ja nimitysvaliokunnan (aik. nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskevat asiat.

Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä vuosipalkitsemis- ja insentiivijärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta auditoi ylimmän johdon toimintaa, valvoo seuraajasuunnittelua, vastaa johdon ja henkilöstön kehittymisen suunnittelusta, seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja työkykyasioita sekä valmistelee henkilöstöpolitiikkaa.

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän.

HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2023 Tomi Yli-Kyyny. HR- ja nimitysvaliokuntaan muina jäseninä kuuluvat vuonna 2023 Hannu Leinonen ja Timo Kokkila. Jäsenistä Hannu Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä, ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

HR ja Nimitysvaliokunnan työjärjestys