Hallituksen valiokunnat

Pysyvät valiokunnat

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2019 Minna Alitalo. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat muina jäseninä vuonna 2019 Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny. Jäsenistä Minna Alitalo ja Tomi Yli-Kyyny ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä, ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

HR- ja nimitysvaliokunta

HR- ja nimitysvaliokunnan (aik. nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskevat asiat.

Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä vuosipalkitsemis- ja insentiivijärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta auditoi ylimmän johdon toimintaa, valvoo seuraajasuunnittelua, vastaa johdon ja henkilöstön kehittymisen suunnittelusta, seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja työkykyasioita sekä valmistelee henkilöstöpolitiikkaa.

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän.

HR- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii vuonna 2019 Ilpo Kokkila. HR- ja nimitysvaliokuntaan muina jäseninä kuuluvat vuonna 2019 Juhani Hintikka ja Olli-Pekka Kallasvuo. Jäsenistä Juhani Hintikka ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ilpo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

HR- ja nimitysvaliokunnan työjärjestys