Hallitus

Hallitus huolehtii SRV Yhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.

  • Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa Yhtiön toimintaa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, joita ovat muun muassa:
  • konsernin strategian hyväksyminen ja valvonta;
  • vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja valvonta;
  • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden hyväksyminen ja valvonta;
  • merkittävimmistä liiketoiminnallisista asioista päättäminen (kuten yrityskaupat sekä merkittävät urakkasopimukset, investoinnit ja divestoinnit);
  • toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimittäminen sekä näiden toimi- ja työsuhteen ehtojen ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen;
  • muiden henkilöstön palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella.

Hallituksen jäseniä ovat Tomi Yli-Kyyny (pj), Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Matti Ahokas.

Katso myös:
Palkitseminen

Hallituksen työjärjestys (pdf)