Taustatietoa hankkeesta

Tampereen Kansi -hanke liittää yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen, ja alue muodostaa uudenlaisen hybridikorttelin. Valmistuttuaan kokonaisuus tarjoaa jopa 15 000 katsojan areenan, noin 1 000 asuntoa, noin 285 hotellihuonetta. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino.

Useimmin kysytyt kysymykset

 • Missä vaiheessa hanke on nyt?

  SRV:n kehittämän Kansi ja Areena -hankkeen rakentaminen on käynnissä.  Kannen päällinen rakentaminen alkoi kesällä 2019 ja tällä hetkellä kannen päälle rakennetaan tornitaloa (Topaasi) ja areenaa.

   

 • Miten rakentaminen etenee?

  Valmistelevat työt ja koepaalutukset ratapihalla aloitettiin jo vuoden 2017 lopulla, ja vuoden 2019 aikana rakentamisen tahti työmaalla kiihtyy. Rakennustöiden etenemisestä tiedotetaan viikoittain viikkotiedotteella. Lue lisää työmaan etenemisestä täältä

 • Milloin rakennustyöt valmistuvat?

  Hankkeen aikataulu on tarkentunut suunnittelutyön aikana. Ensimmäinen vaihe – eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa – valmistuu 2021-2022. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan koko kokonaisuus valmistuu vuonna 2025.

 • Mikä on hankkeen kokonaisarvo?

  Hankkeen kokonaisarvo on tarkentunut suunnittelutyön aikana. Kokonaisarvoksi on tarkentunut noin 550 miljoonaan euroon, josta 1. vaiheen investointisopimuksen osuus on noin 340 miljoonaa euroa.

 • Mihin tarkoitukseen uusi kaupunginosa rakennetaan?

  Tampereen Kansi  -hanke muodostaa Tampereen keskustaan kokonaan uuden kaupunginosan: uudenlaisen asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen keskuksen. Uuteen kaupunginosaan rakennetaan jopa 1000 asuntoa ja Suomen suurin urheilu- ja tapahtuma-areena, jonka yhteyteen tulee kasinon lisäksi hotelli, ravintoloita ja muita viihtymiselle varattuja tiloja.

 • Mikä on Tampereen kaupungin osuus hankkeen rahoituksesta?

  Tampereen kaupunki sijoittaa hankkeeseen 60 miljoonaa euroa. Siitä 26 miljoonaa euroa sijoitetaan monitoimiareenan kiinteistöyhtiöön. Lisäksi kaupunki maksaa 22,7 miljoonaa areenan tontin saattamisesta rakennuskelpoiseksi ja 11,3 miljoonaa kansien infrastruktuurista. Kaupungin osuus kansien rakentamisesta on siten yhteensä 34 miljoonaa.

Hankkeen toimijat

SRV on hankkeen päätoteuttaja, joka suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa sen. SRV toimii niin ikään osakkaana Areenakonsortiossa Tampereen kaupungin ja sijoittajakumppaneiden kanssa.

Tampereen kaupunki on hankkeen mahdollistaja joka jalostaa maata, luovuttaa tontteja, vuokraa maata sekä toimii Areenakonsortion osapuolena.

Ramboll vastaa hankkeen rakenne-, pohja- ja talotekniikkasuunnittelusta sekä elämysareenan suunnittelusta yhdessä Aihio Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Aihio Arkkitehdit Oy vastaa hankkeen arkkitehti- ja kaupunkikuvaa koskevasta suunnittelusta ja toimii hankkeen pääsuunnittelijana.

Starsquad Oy vastaa elämysareenan kehittämisestä, toiminnallisesta ja kaupallisesta konseptisuunnittelusta, areenan kumppanineuvotteluista ja käyttäjämarkkinoinnista sekä avustaa areenan operoinnin järjestämisessä, käytön ja ylläpidon organisoinnissa ja käytön aloituksessa.

Studio Libeskind vastaa alueen designista ja kaupunkikuvaa koskevasta suunnittelusta. Libeskind on hankkeessa mukana myös konsulttina. Hankkeen kehittäminen perustuu Libeskindin alkuperäisiin suunnitelmiin.

Areenakonsortiolla tarkoitetaan Monitoimiareenan toteutuksen ja operoinnin organisoivaa ryhmittymää, jonka muodostavat Tampereen kaupunki, LähiTapiola, OP, Ilmarinen  sekä SRV.

Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvän päätöksenteon eteneminen

 • 12.1.2018

  Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen varmistui lopullisesti.

 • 3.10.2017

  Areenan osakassopimus allekirjoitettiin ja rahoittajat selvillä. Lisäksi ensimmäiset yhteistyösopimukset allekirjoitettiin Tapparan, Ilveksen, Lapland Hotelsin ja Restamaxin kanssa.

 • 1.8.2017

  Euroopan komissio hyväksyi Tampereen monitoimiareenalle myönnettävän tuen.

 • 30.6.2017

  Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hankkeesta alkuvuonna 2017 tehdyt valitukset.

 • 11.5.2017

  SRV ja hankkeen sijoittajakumppanit LähiTapiola-ryhmä ja OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt sekä Tampereen kaupunki sopivat monitoimiareenan osakassopimuksen sisällöstä. Nyt laadittu osakassopimus on ehdollinen. Sopimus edellyttää kaikkien osapuolten lopullista hyväksyntää ja sopimuksen täytäntöönpanon edellytysten täyttymistä, kuten kaupungin aiemmin hankkeesta tekemien päätösten lainvoimaisuutta, EU-komission hyväksyntää valtiontuelle ja rahoituksen varmistumista. Lopullisen investointipäätöksen arvioidaan syntyvän vuoden 2017 aikana.

 • 20.2.2017

  Liikennevirasto, Tampereen kaupunki ja SRV allekirjoittavat sopimuksen Kannen ja sen alapuolisten rakenteiden ja ratamuutosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on turvata raideliikenteen toimintaedellytykset ja turvallisuus rakentamisaikana. Kansi ja Areena -hanke on kaksivaiheinen: Sorin sillan eteläpuoli ja Sorin sillan pohjoispuoli. Sopimus mahdollistaa sillan eteläpuolisen rakentamisen välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sillan pohjoispuoli on mahdollista toteuttaa nyt allekirjoitetun sopimuksen pohjalta, kun sopimukseen on liitetty tätä kansiosaa koskevat sopimusliitteet.

 • 4.1.2017

  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessa haetaan Tampereen kaupunginvaltuuston tekemän hankintapäätöksen kumoamista että oikaisua Hämeenlinnan hallinto-oikeuden marraskuussa 2016 antamaan päätökseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen arvioidaan valmistuvan kesällä 2017, mutta varmuutta KHO:n käsittelyaikataulusta ei ole.

 • 20.12.2016

  Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyy SRV:n hakeman poikkeamisluvan. Poikkeamisluvan mukaan Kansi ja Areena -kokonaisuuteen saa rakentaa aiemmin kaavailtua korkeammat tornit sekä enemmän asuntoja ja liiketilaa. Poikkeamislupa ei kasvata kokonaisuuden rakennusoikeutta. Lupa mahdollistaa noin 850–870 asunnon rakentamisen. Asuntojen määrän kasvattaminen on mahdollista toimistotilojen määrää supistamalla. Kahteen rakennukseen on piirretty lisää liiketilaa.

 • 16.11.2016

  Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää hankkeesta tehdyt viisi valitusta. Hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätökset kuuluvat markkinaoikeuden toimivaltaan, eikä niihin voi hakea muutosta kuntalain nojalla.

 • 24.6.2016

  Hankkeesta tehtiin viisi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksissa haetaan oikaisua Tampereen valtuuston päätökseen, jossa kaupunki päätti lähteä mukaan hankkeeseen.

 • 1.6.2016

  Tampereen kaupunki ja SRV allekirjoittavat Kansi ja Areena -hankkeen toteutussopimuksen.

 • 16.5.2016

  Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyy SRV:n Kansi ja Areena -hankkeen toteuttajaksi ja päättää, että kaupunki sijoittaa areenan omistavaan yhtiöön enintään 26 miljoonaa euroa saadakseen tasavertaiset tuotot sijoitukselle. Hanke esitellään julkisesti, mutta liikesalaisuuksien vuoksi keskustelu asiasta käydään suljetuin ovin.

 • 15.2.2016

  Tampereen kaupunginhallitus päättää jatkaa neuvotteluja SRV:n kanssa.

 • 11.1.2016

  SRV ja toinen yritysryhmittymä jättävät tarjoukset hankkeesta.

 • 8.12.2015

  Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston edustajat allekirjoittavat hankesopimuksen.

 • 23.11.2015

  Tampereen kaupunginhallitus hyväksyy Liikenneviraston kanssa neuvotellun sopimuksen, jossa sovitaan hankkeeseen sisältyvän suunnittelun, rakentamisen ja kannen käyttämisen ehdoista.

 • 24.8.2015

  SRV:n muodostama yritysryhmittymä sekä kilpaileva yritysryhmittymä jättävät osallistumishakemuksen Kansi ja Areena -hankkeeseen.