Search form

Asunnot / Sanasto

Sanasto

Asuntokaupan termien tunteminen auttaa hyvien asuntopäätösten teossa. Ostajan avuksi olemme koonneet sanaston keskeisimmistä käsitteistä.

Markkinointi

Tulossa oleva kohde
SRV:n ilmoittaa tulossa olevista kohteista alustavien tietojen pohjalta. Kohteista ei vielä tiedetä asuntojen tyyppejä, vaan ne ovat ensimmäisiä tietoja mahdollisesti tulevaisuudessa käynnistyvistä asuntohankkeista.

Ennakkomarkkinoitavat kohteet
Ennakkomarkkinoinnin kautta SRV selvittää tulevan asuntokohteen markkinakysyntää. Ennakkomarkkinoitavista kohteista on olemassa alustavat asuntokohtaiset tiedot, mutta kohteiden aloituspäätös tehdään vasta ennakkomarkkinointivaiheen perusteella.

Markkinoitavia asuntoja voi varata maksamalla varausmaksun, joka ei ole sitova. Maksu palautetaan, mikäli ostaja haluaa perua varauksesa tai mikäli kohteen rakentaminen peruuntuu. Kaupan syntyessä maksettu varausmaksu lasketaan osaksi maksettua kauppahintaa.

Rakenteilla olevat kohteet
Rakenteilla olevissa asuntokohteissamme osa asunnoista on jo varattu ennakkomarkkinointivaiheessa tai myyty rakennusaikana. Ilmoitamme vapaista asunnoista asuntoilmoituksin sekä verkkosivuillamme.

Valmistuneet kohteet
Valmistuneet asunnot ovat heti muuttovapaita. Ilmoitamme vapaista asunnoista asuntoilmoituksin sekä verkkosivuillamme.

Varaus

Varausmaksu
Varausmaksu maksetaan ennakkomarkkinoitavan asunnon varaamisesta. Varausmaksu ei ole sitova, ja se palautetaan täysimääräisesti jos ostaja peruu varauksensa. Varausmaksu ei myöskään velvoita rakentajaa ennakkomarkkinointivaiheessa rakentamaan kohdetta. Kaupan toteutuessa varausmaksu lasketaan täysimääräisesti osaksi maksettua kauppahintaa.

Käsirahasopimus
Käsirahasopimus tarkoittaa käsirahan maksamista asunnon varaamiseksi. Mikäli ostaja peruu kaupan, saa myyjä pitää maksetun käsirahan. Kaupan toteutuessa käsiraha lasketaan osaksi maksettua kauppahintaa.

Hinta

RS-järjestelmä
Rakennusvaiheessa myytävät asunnot kuuluvat rakentamisen suojajärjestelmän piiriin. RS-järjestelmä suojaa asunnon ostajaa velvoittamalla rakentajaa asettamaan tietyt vakuudet, joiden avulla asuinrakennuksen rakentaminen on mahdollista myös rakentajan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Asunnon ostaja voi siis luottaa siihen, että RS-kohteet valmistuvat sovitusti ja ongelmitta. Kaikki SRV:n rakentamisvaiheessa myydyt asuntokohteet ovat luotettavia RS-kohteita.

Myyntihinta
Myyntihinta eli kauppahinta on summa, jonka ostaja maksaa myyjälle kaupan toteutuessa.

Velaton myyntihinta
Velaton hinta tarkoittaa maksettua kauppahintaa lisättynä myytävien osakkeiden osalle tulevalla yhtiölainan osuudella. Velaton hinta = kauppahinta +velat. Kohteesta riippuen ostajalla voi olla mahdollisuus valita, lyhentääkö hän yhtiölainaa kuukausittain pääomavastikkeena osakeyhtiölle vai maksaako oman osuutensa yhtiön lainasta kerralla pois.

Varainsiirtovero ja ensiasunnon ostaja
Asunto-osakkeen kaupan yhteydessä maksetaan varainsiirtoveroa 2,0 % asunnon velattomasta hinnasta. Vero maksetaan kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella verottajan tilille. Omistusoikeus siirtyy kun kauppahinta on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos asunnon kanssa samassa yhteydessä ostetaan autotalli- tai autopaikkaosake, on siitäkin maksettava varainsiirtovero samassa ajassa kuin asuntokaupasta.

Maksetusta varainsiirtoverosta annetaan selvitys asunto-osakeyhtiön hallitukselle, jonka jälkeen ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon. Ilman selvitystä ei myöskään osakasmerkintää voida tehdä.

Varainsiirtoverolain mukaan ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Omistat asunnosta vähintään puolet.
  • Olet täyttänyt 18 mutta et vielä 40 vuotta ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
  • Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
  • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 %:a asunnosta tai asuinrakennuksesta.

Vaikka ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, osakehuoneiston ostosta on silti aina toimitettava varainsiirtoveroilmoitus verotoimistoon.

Luovutusvoiton verotus
Asunnon myynnistä saatu voitto on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa. Oman asunnon myynnistä saadusta luovutusvoitosta ei tarvitse maksaa veroa silloin, jos myyt

  • huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka rakennuksen, jonka olet omistanut vähintään kaksi vuotta ja
  • olet käyttänyt huoneistoa/rakennusta omistusaikanasi ennen luovutusta yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheesi vakituisena asuntona.

Luovutusvoiton määrä voidaan laskea kahdella vapaasti valittavalla tavalla. Myyntihinnasta (luovutushinta) voidaan vähentää voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut: asunnon hankintahinta, varainsiirtovero ja myyntikulut. Ostohintaan voidaan myös lisätä omaisuuden perusparannusmenot omistusajalta.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintameno-olettamaa: Alle 10 vuotta omistetusta asunnosta voidaan vähentää 20 prosenttia myyntihinnasta, vähintään 10 vuotta omistetusta asunnosta voidaan vähentää 40 % myyntihinnasta. Hankintameno-olettaman yhteydessä ei voi vähentää muita voiton hankinnasta koituneita kuluja.

Asunnon tarkastukset ja rakennusaikainen valvonta

Ennakkotarkastus
Ennen asuntokohteen valmistumista ostajalla on mahdollisuus tarkastaa valmistuva asunto ja kirjata ylös mahdolliset puutteet tai virheet. Pyrimme korjaamaan havaitut virheet ennen kohteen valmistumista ja asunnon luovutusta ostajalle.

Muuttotarkastus
Muuton yhteydessä ostajan kannattaa tarkistaa uusi asunto, ja kirjata mahdolliset puutteet tai virheet. Urakoitsija korjaa kaikki asumista haittaavat virheet mahdollisimman pian, mutta asumista haittaamattomia virheitä voidaan siirtää vuosikorjausten yhteydessä korjattavaksi.

Hallinnonluovutuskokous
Uuden asunto-osakeyhtiön hallinnonluovutuskokous järjestään noin 3 - 6 kuukauden kuluttua yhtiön valmistumisesta. Kokouksessa yhtiön rakennusaikainen hallitus vaihdetaan ostajista eli asunnon omistajista valittuun hallitukseen.

Ylimääräinen tilintarkastaja
Rakenteilla olevan asunto-osakeyhtiön asunnon ostajat voivat halutessaan valita ylimääräisen tilintarkastajan valvomaan rakennusaikaista taloutta ja rahaliikennettä. Tilintarkastajan nimittäminen on vapaaehtoista, ja palkkion maksavat ostajat. Valinta tapahtuu rakennusaikana järjestettävässä osakkeenostajien kokouksessa.

Rakennustyön tarkkailija
Asunnonostajilla on oikeus omalla kustannuksellaan nimittää tarkkailija valvomaan rakentamisvaiheen teknistä toteutumista. Tarkkailijalla on asuntokauppalaissa määritelty pätevyysvaatimus ja hänen toimikautensa kestää rakentamisvaiheen loppuun. Tarkkailija nimitetään rakennusaikana järjestettävässä osakkeenostajien kokouksessa.

Vastikkeet

Hoitovastike
Hoitovastike maksetaan taloyhtiölle, ja se sisältää esimerkiksi kiinteistönhuollon ja ulkoalueiden hoidon, jätehuollon, yhteisten tilojen sähkölaskut, kiinteistöveron ja vakuutusmaksut.

Pääomavastike
Pääomavastikkeella maksetaan asuntokohtaista osuutta taloyhtiön velasta. Ostaja voi myös maksaa osittain tai kerralla pois oman osuutensa taloyhtiön lainasta.

Tontinvuokravastike
Mikäli asunto-osakeyhtiön tontti on vuokratontti, maksetaan tontinvuokravastikkeella asuntokohtaista osuutta yhtiön vuokratontin kuluista.

Yhtiövastike
Asunto-osakeyhtiö voi vaihtoehtoisesti periä vain yhtiövastiketta, joka sisältää hoito-, pääoma-, ja vuokravastikkeet. Yhtiövastikkeella tarkoitetaan siis vastiketta, jonka kautta maksetaan asuntokohtaista osuutta asunto-osakeyhtiön kaikista kuluista.